Vážené kolegyne, kolegovia, fanúšikovia projektu Poradca Policajta.

Pokiaľ Vás naša doterajšia snaha, ktorú Vám prostredníctvom projektu Poradca Policajta prinášame už vyše dvoch rokov oslovila natoľko, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2020 práve nášmu občianskemu združeniu Poradca Policajta, sme Vám za to vopred veľmi vďační a nižšie Vám prinášame podrobný návod, ako na to.  

Po obdržaní tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO“ od zamestnávateľa (pokiaľ si daňovník nepodáva daňové priznanie sám), je potrebné, aby ste vyplnili tlačivo s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Uvedené tlačivo Vám prázdne, ako i predvyplnené pre účely poukázania 2% zo zaplatenej dane občianskemu združeniu Poradca Policajta prinášame nižšie.

Vyhlásenie – vyplnené tlačivo Poradca Policajta.

Vyhlásenie – prázdne tlačivo.

Hneď z úvodu si Vás dovolíme upozorniť, že obe tlačivá (Potvrdenie + Vyhlásenie) spomínané vyššie spolu súvisia a na účely poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu FO sa Daňovému úradu alebo nášmu občianskemu združeniu musia predložiť OBE!

Do Vyhlásenia je potrebné vyplniť údaje o daňovníkovi, teda Vaše údaje, a to v riadkoch č. 1 až č. 14. Vedľa riadku 2 sa uvádza rok 2020.

Pozn. k riadku č. 12 a č. 13: Poukázať 3% zo zaplatenej dane môžete len v prípade, ak ste vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, pričom k tomu potrebujete  potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali. Väčšina zamestnancov teda môže poukázať len 2% zo zaplatenej dane, nakoľko túto podmienku dobrovoľníctva nespĺňajú.

Do riadku č. 12 uveďte výšku Vami zaplatenej dane. Túto hodnotu nájdete v úvode spomínanom Potvrdení o zaplatení dane z príjmov v riadku č. 24 (viď TU). V riadku č. 14 uveďte dátum zaplatenia dane z riadku č. 26 (viď TU) Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Posledným (azda najzdradnejším) riadkom je riadok č. 13. V riadku č. 13 je potrebné vypočítať konkrétnu výšku poukazovaných 2%, a teda uviesť 2% zo sumy uvedenej v riadku č. 12 (viď TU). Uvedená suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Použiť možno jednoduchú matematiku: r24 / 100 x 2.

Príklad

Váš riadok č. 24 obsahuje hodnotu 1586,32,- eur.

1586,32 / 100 = 15,8632 x 2(%) = 31,7264,- eur. Po zaokrúhlený nadol vyplníte do riadku č. 13 hodnotu 31,72,- eur. (viď TU).

Následne vyplňte údaje o prijímateľovi Vami poukazovaných 2% – t.j. riadky č. 15 až č. 21. Prípadne využite nami (vyššie) poskytnutý predvyplnený vzor žiadosti, ktorý tieto údaje o občianskom združení Poradca Policajta už obsahuje.  

Údaje potrebné na poukázanie 2%  (v poradí v akom sa vypĺňajú do vyhlásenia):

IČO: 52817458  (r. 15)
Právna forma: Občianske združenie  
(r. 16)
Obchodné meno/názov: Poradca Policajta
(r. 17)
Ulica: Jurkovičova 
(r. 18) 
Číslo: 386/5
(r. 19)    
PSČ: 949 11
(r. 20)  
Obec: Nitra
(r. 21)

V prípade, ak zaškrtnete, že ako poukazca 2% súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) nášmu občianskemu združeniu Poradca Policajta,  správca dane je povinný nám tieto Vaše údaje oznámiť a my budeme vedieť, komu sme vďační.

Nezabudnite dopísať aktuálny dátum a podpis.

Obe vyplnené tlačivá, teda:

1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO a

2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

je potrebné predložiť do 30. apríla 2021 osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. V prípade záujmu môžete tieto tlačivá doručiť na adresu občianskeho združenia Poradca Policajta, Jurkovičova č. 386/5, 949 11 Nitra a my sa o jeho vyplnenie a doručenie na Daňový úrad postaráme.

V prípade, ak sa Vám uvedené Vyhlásenie vypĺňať nechce, alebo si s ním neviete rady, vytlačte si Vyhlásenie, podpíšte ho a spolu s Potvrdením o zaplatení dane nám ho zašlite na adresu Poradca Policajta o.z., Jurkovičova č. 386/5, 949 11 Nitra a my sa o zvyšok postaráme.

Za projekt Poradcu Policajta Vám ďakujeme.