Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane občianskemu združeniu Poradca Policajta

Vážené kolegyne, kolegovia, fanúšikovia projektu Poradca Policajta. Pokiaľ Vás naša doterajšia snaha, ktorú Vám prostredníctvom projektu Poradca Policajta prinášame už vyše dvoch rokov oslovila natoľko, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2020 práve nášmu občianskemu združeniu Poradca Policajta, sme Vám za to vopred veľmi vďační a nižšie Vám prinášame...

Plynutie lehoty zadržania podozrivej osoby pri obmedzení osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku

Táto otázka je predmetom častých sporov a možno povedať, že na Slovensku sa táto otázka rieši odlišne útvar Policajného zboru od útvaru Policajného zboru. Na nájdenie správnej odpovede, je potrebné si pripomenúť, aký bol právny stav v minulosti a aký je právny stav dnes, pretože rôzne názory na túto tému vyplývajú pravdepodobne aj z toho, že právna úprava v tejto oblasti sa rokmi...

Revízia výdavkov Ministerstva vnútra SR

Projekt Poradca Poradca obdržal od jedného z čitateľov elektronický dokument nazvaný ako revízia výdavkov Ministerstva vnútra. Podľa názvu dokumentu ide o revíziu výdavkov vypracovanú dňa 26.06.2020. Podľa obsahu by malo ísť o pracovnú verziu záverečnej správy projektu (útvaru) Ministerstva financií SR - Hodnota za peniaze, ktorá sa venuje revízii výdavkov verejnej správy, a teda mimo...

Usmernenie GP SR k aplikácii ustanovení § 85 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku

Dňa 15.05.2020 vyhotovila GP SR usmernenie s názvom „Aplikácia ustanovení §85 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku“, pod č. IV/1 Spr27/18/1000-9, ktoré nadobúda záväznosť od 25.05.2020. V deklaratórnej časti sa uvádza, že „GP SR v rámci svojej pôsobnosti získala poznatky o problémoch v aplikácii ustanovení §85/1/2 TP v postupe OČTK. Za účelom zjednotenia postupu... vydáva nasledovné...

Programové vyhlásenie vlády SR pre Policajný zbor

Vláda SR v nedeľu, dňa 19.04.2020, schválila programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Jeho predkladateľom bol premiér Igor Matovič, pričom následne bolo programové vyhlásenie vlády v pondelok dňa 20.04.2020 predložené na rokovanie Národnej rady SR. Autori projektu Poradca Policajta vybrali z vyššie spomínaného programového vyhlásenia vlády na volebné obdobie rokov...

Môže mestská polícia vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy?

Už v minulosti bolo vo viacerých príspevkoch poukázané na absenciu oprávnenia vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy príslušníkom mestskej (obecnej) polície. Tento stav dlhodobo sťažuje výkon právomocí mestských policajtov pri objasňovaní priestupkov, najmä v doprave, keď vodič motorového vozidla svoje auto „zaparkuje“ v rozpore so zákonom č. 8/2009 Z. z. alebo dopravnou...

Odňatie (strata) osobného príplatku príslušníkovi Policajného zboru pri preložení na inú funkciu

Osobný príplatok je nenárokovou zložkou platu, ktorou príslušný nadriadený oceňuje  kvalitu plnenia služobných úloh, ich zložitosť a náročnosť. Spravidla by sa tak malo diať, ak príslušník Policajného zboru plní svoje úlohy nad rámec svojich povinností, alebo ich plní vo vyššej kvalite ako ostatní príslušníci na rovnakej funkcii. Toľko na úvod k tejto zložke služobného príjmu. Vzhľadom...

STOP panike: Oddnes je policajtom každý z nás

V čase písania tohto článku začala platiť na Slovensku mimoriadna situácia. Nejdeme nikoho prosiť, aby si umýval ruky. Nejdeme ani nikoho prosiť, aby používal rúška. Tieto veci predsa každý vie. Nejdeme ani filozofovať nad tým, že v Taliansku zomierajú na COVID-19 hlavne ľudia starší než 80 rokov. Kto hľadá len rady, ako sa brániť pred vírusom, ani nemusí čítať ďalej, tých je plný...

Služobná pomôcka – kontrola taxislužieb

Legislatíva  Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave § 26 Taxislužba (čo je to taxislužba) (1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. (6) Cena za prepravu môže byť a) určená na základe prejdenej vzdialenosti...

Prieťahy v trestnom konaní z pohľadu policajta – druhá časť

V nadväznosti na prvú časť článku s rovnomenným názvom uverejnenú na stránke www.poradcapolicajta.sk dňa 27.06.2019, možno vyhodnotiť aj ďalšie faktory, ktoré by mohli, policajti nadmerne zaťažení množstvom a rozsahom trestných vecí, vziať do úvahy, kde za pomerne „spornú“ bernú mincu je možné považovať možné ujmy a sankcie hroziace policajtovi. Faktor: LEHOTY PO VZNESENÍ OBVINENIA...

Obvinený z priestupku a jeho práva

Za obvineného z priestupku možno označiť osobu, proti ktorej je priestupkové konanie vedené. Obvineným z priestupku sa stáva občan momentom, kedy správny orgán urobil voči nemu prvý procesný úkon, ktorým je spravidla doručenie predvolania na ústne pojednávanie spolu s upovedomením o začatí konania [1]. Táto osoba, napriek tomu, že sama porušila zákon, resp. je za páchateľa priestupku...

Vyšetrovacia väzba a spôsob jej predĺženia

Väzba, v priebehu prípravného konania často nazývaná aj vyšetrovacia väzba, je jedným zo základných inštitútov zaistenia osôb dôležitých pre trestné konanie, upravených v štvrtej hlave prvej časti zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.  Vzatím obvineného do väzby z väzobných dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a), b) alebo c) (prípadne aj z viacerých väzobných dôvodov súčasne)...

Nové práva oznamovateľa v trestnom konaní s akcentom na nazeranie do spisov

Od 01.03.2019 nadobudla účinnosť novelizácia Trestného poriadku, ktorá pridala oznamovateľovi početné práva, na čo sme oznamom upozorňovali aj na našej facebookovej stránke Poradca Policajta. Táto novelizácia, okrem iného, umožňuje oznamovateľovi nazerať do vyšetrovacieho spisu, k čomu bez ďalšieho môžeme uviesť, že to považujeme za iracionálny krok v neprospech efektívneho vedenia...

Doručovanie v trestnom konaní a možnosti uplatnenia fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku v praxi

Všeobecné ustanovenia Trestného poriadku o doručovaní písomností podľa §§ 65 a nasl. sme spolu s ich vysvetlením rozobrali v predchádzajúcom článku zameranom na doručovanie písomností v trestnom konaní a možnosti OČTK pri uplatnení fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku. V tomto článku si rozoberieme praktické uplatnenie fikcie doručenia pri doručovaní uznesenia, a to najmä vo...

Objasňovanie ekonomickej (daňovej) trestnej činnosti

V neposlednom zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad ďalších odkazov na internetové stránky využiteľných pri vyšetrovaní a objasňovaní ekonomickej trestnej činnosti. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej činnosti (prípadne aj pri objasňovaní...

Využitie informácií z katastra nehnuteľností

V treťom  zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad odkazov na internetové stránky súvisiace s vyhľadávaním v katastri nehnuteľností, či už ide o vyhľadávanie vlastníka, listu vlastníctva, parcely, či konkrétnej nehnuteľnosti v katastrálnych mapách. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri...

Užitočné kontakty a iné užitočné rady

V nasledujúcom článku, ktorý je druhým zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad viacerých odkazov na internetové stránky, ktoré aktuálne využívame pri zisťovaní voľne dostupných informácií na internete. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej...

Objasňovanie protiprávnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu

Vážení kolegovia a čitatelia. V nasledujúcom článku, ktorý je jedným zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad viacerých odkazov na internetové stránky, ktoré aktuálne využívame pri zisťovaní voľne dostupných informácií na internete. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo...

Praktické spôsoby zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní

Súčasťou domových prehliadok a prehliadok iných priestorov je často, pri rôznych druhoch trestnej činnosti, zaisťovanie počítačových údajov. Praktický postup zaisťovania takýchto údajov ale môže vyvolávať pochybnosti o zákonnosti ich zaistenia. V článku ponúkame návod, ako údaje zaistiť v súčinnosti so znalcom. Či ide o daňovú trestnú činnosť, pri ktorej sa hľadajú účtovné doklady,...