Prieťahy v trestnom konaní z pohľadu policajta – druhá časť

V nadväznosti na prvú časť článku s rovnomenným názvom uverejnenú na stránke www.poradcapolicajta.sk dňa 27.06.2019, možno vyhodnotiť aj ďalšie faktory, ktoré by mohli, policajti nadmerne zaťažení množstvom a rozsahom trestných vecí, vziať do úvahy, kde za pomerne „spornú“ bernú mincu je možné považovať možné ujmy a sankcie hroziace policajtovi. Faktor: LEHOTY PO VZNESENÍ OBVINENIA...

Obvinený z priestupku a jeho práva

Za obvineného z priestupku možno označiť osobu, proti ktorej je priestupkové konanie vedené. Obvineným z priestupku sa stáva občan momentom, kedy správny orgán urobil voči nemu prvý procesný úkon, ktorým je spravidla doručenie predvolania na ústne pojednávanie spolu s upovedomením o začatí konania [1]. Táto osoba, napriek tomu, že sama porušila zákon, resp. je za páchateľa priestupku...

Vyšetrovacia väzba a spôsob jej predĺženia

Väzba, v priebehu prípravného konania často nazývaná aj vyšetrovacia väzba, je jedným zo základných inštitútov zaistenia osôb dôležitých pre trestné konanie, upravených v štvrtej hlave prvej časti zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.  Vzatím obvineného do väzby z väzobných dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a), b) alebo c) (prípadne aj z viacerých väzobných dôvodov súčasne)...

Nové práva oznamovateľa v trestnom konaní s akcentom na nazeranie do spisov

Od 01.03.2019 nadobudla účinnosť novelizácia Trestného poriadku, ktorá pridala oznamovateľovi početné práva, na čo sme oznamom upozorňovali aj na našej facebookovej stránke Poradca Policajta. Táto novelizácia, okrem iného, umožňuje oznamovateľovi nazerať do vyšetrovacieho spisu, k čomu bez ďalšieho môžeme uviesť, že to považujeme za iracionálny krok v neprospech efektívneho vedenia...

Doručovanie v trestnom konaní a možnosti uplatnenia fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku v praxi

Všeobecné ustanovenia Trestného poriadku o doručovaní písomností podľa §§ 65 a nasl. sme spolu s ich vysvetlením rozobrali v predchádzajúcom článku zameranom na doručovanie písomností v trestnom konaní a možnosti OČTK pri uplatnení fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku. V tomto článku si rozoberieme praktické uplatnenie fikcie doručenia pri doručovaní uznesenia, a to najmä vo...

Objasňovanie ekonomickej (daňovej) trestnej činnosti

V neposlednom zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad ďalších odkazov na internetové stránky využiteľných pri vyšetrovaní a objasňovaní ekonomickej trestnej činnosti. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej činnosti (prípadne aj pri objasňovaní...

Využitie informácií z katastra nehnuteľností

V treťom  zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad odkazov na internetové stránky súvisiace s vyhľadávaním v katastri nehnuteľností, či už ide o vyhľadávanie vlastníka, listu vlastníctva, parcely, či konkrétnej nehnuteľnosti v katastrálnych mapách. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri...

Užitočné kontakty a iné užitočné rady

V nasledujúcom článku, ktorý je druhým zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad viacerých odkazov na internetové stránky, ktoré aktuálne využívame pri zisťovaní voľne dostupných informácií na internete. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej...

Objasňovanie protiprávnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu

Vážení kolegovia a čitatelia. V nasledujúcom článku, ktorý je jedným zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad viacerých odkazov na internetové stránky, ktoré aktuálne využívame pri zisťovaní voľne dostupných informácií na internete. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo...

Praktické spôsoby zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní

Súčasťou domových prehliadok a prehliadok iných priestorov je často, pri rôznych druhoch trestnej činnosti, zaisťovanie počítačových údajov. Praktický postup zaisťovania takýchto údajov ale môže vyvolávať pochybnosti o zákonnosti ich zaistenia. V článku ponúkame návod, ako údaje zaistiť v súčinnosti so znalcom. Či ide o daňovú trestnú činnosť, pri ktorej sa hľadajú účtovné doklady,...