Vláda SR v nedeľu, dňa 19.04.2020, schválila programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Jeho predkladateľom bol premiér Igor Matovič, pričom následne bolo programové vyhlásenie vlády v pondelok dňa 20.04.2020 predložené na rokovanie Národnej rady SR.

Autori projektu Poradca Policajta vybrali z vyššie spomínaného programového vyhlásenia vlády na volebné obdobie rokov 2020 – 2024 časť, týkajúcu sa, či už priamo alebo nepriamo, Policajného zboru a jeho činnosti. Upozorňujeme, že celé programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 je veľmi rozsiahle, obsahuje 121 strán a venuje sa rôznym oblastiam života na Slovensku. Z tohto dôvodu na konci článku prinášame odkaz, kde si môžete stiahnuť celé jeho znenie.

V časti programového vyhlásenia Vlády SR nazvanej: Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva; Policajný zbor, si Vláda SR v nasledujúcom volebnom období stanovila za úlohu okrem iného aj nasledovné:

– Vláda SR zabezpečí prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru (PZ) a vytvorí podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024, a to tak, aby boli zabezpečené najdôležitejšie oblasti jeho činnosti.

– Zásady budovania efektívneho PZ budú koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor. PZ sa bude budovať ako organizácia tvorená osobami nielen na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň s vysokou integritou a morálnou úrovňou, ktoré svoje osobné záujmy podriaďujú verejnému záujmu, resp. službe verejnosti.

– Zákonom sa zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom.

– Vláda SR bude garantovať rozsah, kvalitu, efektívnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom, príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť spoločenskú prestíž tohto povolania.

– Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie systému podávania majetkových priznaní policajtov, príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS, vrátane účinnej kontroly prírastkov majetku a príjmov.

– Vláda SR prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak z výsledkov analýz zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch.

– V štruktúre zabezpečenia verejného poriadku vláda SR prehodnotí postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií na skvalitnenie ich práce. Následne pripraví také zmeny, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru SR.

– Vláda SR prehodnotí súčasnú právnu úpravu vymenúvania a odvolávania prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia ministra vnútra.

– Prezident PZ a ďalší vrcholoví predstavitelia PZ a inšpekcie MV SR budú pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Následne takéto vyšetrenie budú absolvovať minimálne jedenkrát ročne. S výsledkami skríningu pri výbere prezidenta PZ sa následne oboznámi Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Taktiež budú musieť zdokladovať svoj majetok a majetok osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, pričom sa budú zohľadňovať aj ich pôžičky a ostatné pasíva.

– Vláda SR zároveň presadí zjednodušenie zaisťovania majetku a jeho rozšírenie na viaceré trestné činy korupčného a ekonomického charakteru.

– Vláda SR sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty a iné inštitúcie boli povinné uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva. Zasadí sa o to, aby svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestným činom. Vláda SR presadí, aby zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp. do účtovníctva, sa považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa mohlo použiť ako exekučný titul.

– V oblasti ekonomickej kriminality sa vláda SR sústredí aj na nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy – na odhaľovanie činností poškodzujúcich ekonomické záujmy SR.

– Každý výsledok operatívneho preverovania alebo operatívneho rozpracovania podozrenia z trestnej činnosti bude možné ukončiť len po preskúmaní prokurátorom. V týchto prípadoch bude mať prokurátor právo nariadiť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie.

– Vláda SR podporí princíp tzv. „silného úradníka“ tým, že rozšíri inštitút zastavenia trestného stíhania v prípade podplácajúcich páchateľov, ktorí sa ku skutku priznali a skutok oľutovali, ale až v štádiu, keď súd právoplatne rozhodne o vine páchateľa, ktorý úplatky alebo iné nenáležité výhody prijímal.  Zároveň presadí tresty pre páchateľov nepriamej korupcie na úrovni priamej korupcie.

– Vláda SR zavedie pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor korupcie. Obdobný princíp bude vláda SR aplikovať pri boji s daňovými podvodmi.

– Rozšíri sa okruh trestných činov, na ktoré bude možné použiť agenta. Zjednotí sa použitie a využiteľnosť informačno-technických prostriedkov na všetky trestné činy, o ktorých sa v rámci ich použitia oprávnené orgány dozvedia.

– V súvislosti s páchaním daňovej kriminality sa presadia účinné opatrenia, aby sa do obchodných spoločností nemohli dosadiť tzv. „biele kone“, ich solventnosť sa bude hodnotiť podľa výšky imania firmy a predchádzajúceho pôsobenia v insolventných firmách, ktoré naakumulovali dlh voči štátu; prepis firmy sa umožní až po kompletnom odovzdaní účtovníctva v elektronickej forme na príslušný daňový úrad a posúdení príslušným orgánom, aby bolo možné aj spätne vyvodiť trestnú zodpovednosť.

– Zabezpečí sa modernizácia procesu odborného vzdelávania policajtov tak, aby boli schopní využívať prostriedky najnovších informačných technológií v praxi.

– Pre potreby boja s počítačovou kriminalitou, aj na boj s ostatnými formami závažnej organizovanej trestnej činnosti bude nevyhnutné vytvoriť špecializované policajné útvary, ktoré budú spôsobilé vykonávať odhaľovanie a vyšetrovanie na základe najnovších a najmodernejších prostriedkov a informačných technológií.

– Je samozrejmé, že vláda SR bude klásť dôraz aj na protispoločenské prejavy, akými sú narušovanie verejného poriadku, extrémistické, rasistické alebo obdobné fundamentalistické prejavy. Za tým účelom budú útvary poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície a hraničnej a cudzineckej polície zabezpečené patričným materiálno-technickým vybavením a kompetenciami.

– Osobitnú pozornosť bude vláda SR venovať obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov s cieľom minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí, zintenzívni identifikáciu sexuálneho zneužívania detských obetí a efektívnejšiu identifikáciu ich páchateľov.

 V časti programového vyhlásenia Vlády SR týkajúcej sa trestnej politiky si Vláda SR určila nasledovné priority:

– Vláda SR presadí takú zmenu trestných procesných predpisov, ktorá sa dôsledne vysporiada s obštrukciami obžalovaných v trestnom konaní, zavedie povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní, obmedzí opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene procesného postavenia a umožní, aby legálne získaný informačno-technický prostriedok (ITP) bol automaticky použiteľný aj v inej trestnej veci.

– Vláda SR zváži zavedenie inštitútu obžaloby vo verejnom záujme v prípadoch domáceho násilia tak, aby vec mohol prerokovať súd aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní.

– Vláda SR v súčinnosti s parlamentom zváži zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného podľa vzoru nemeckej právnej úpravy.

– Vláda SR zároveň podľa vzoru americkej právnej úpravy zváži v súčinnosti s parlamentom zavedenie obžaloby vo verejnom záujme (qui tam – actio popularis) v situáciách, keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla škoda, najmä v dôsledku korupcie alebo klientelizmu, vrátane odmenenia osôb, ktoré takúto žalobu podajú, ak bude úspešná.

Celé znenie programového vyhlásenia Vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 nájdete TU.