Novelizácia nariadenia ministra vnútra v súvislosti s lustráciami

Lustráciám v informačných systémoch Policajného zboru bola v uplynulom období venovaná značná verejná aj mediálna pozornosť. Zrejme aj z toho dôvodu došlo k zavedeniu podrobnejšieho evidovania lustrácií, avšak podstatnejšou zmenou sú novozavedené následky, ktoré hrozia policajtom, ak nimi vykonaná lustrácia bude neštandardná alebo nedôvodná. Dňa 01.07.2019 nastala účinnosť Nariadenia ...

Novelizácia Trestného zákona a Trestného poriadku s účinnosťou od 01.08.2019

V NR SR bol dňa 26.06.2019 schválený Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedený návrh zákona nadobudne účinnosť dňa 01.08.2019, za predpokladu, že ho podpíše aj prezidentka Slovenskej republiky.  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon plánuje...

Pripravovaná novela Zákona o cestnej premávke

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci plnenia plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018, predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ZoCP). Uvedený návrh zákona je aktuálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. V tomto článku Vám prinášame...

Nové práva oznamovateľa v trestnom konaní s akcentom na nazeranie do spisov

Od 01.03.2019 nadobudla účinnosť novelizácia Trestného poriadku, ktorá pridala oznamovateľovi početné práva, na čo sme oznamom upozorňovali aj na našej facebookovej stránke Poradca Policajta. Táto novelizácia, okrem iného, umožňuje oznamovateľovi nazerať do vyšetrovacieho spisu, k čomu bez ďalšieho môžeme uviesť, že to považujeme za iracionálny krok v neprospech efektívneho vedenia...

Dôvody prehodnotenia výšky malej škody ustanovenej Trestným zákonom

Škoda predstavuje v prípade veľkého množstva trestných činov uvedených v Osobitnej časti Trestného zákona (TZ) jeden z obligatórnych znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, a to v podobe následku. Spôsobenie následku v podobe aspoň malej škody (266,- eur) je tak v praxi v prípade viacerých konaní páchateľov rozhodujúcim faktorom pre posúdenie konania osoby alebo...

(Ne)možnosť započítania praxe policajta do praxe advokátskeho koncipienta

V nadväznosti na náš článok zo dňa 10.01.2019, v ktorom sme sa venovali skráteniu dĺžky praxe advokátskeho koncipienta ako i možnostiam započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta, prinášame po prijatí uznesenia predsedníctva SAK jeho stručné doplnenie. Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ZoA), ktorého novelizáciou došlo s účinnosťou od 01.01.2019 ku skráteniu...

Skrátenie dĺžky praxe advokátskeho koncipienta

NR SR aktuálne prerokováva dva návrhy zákonov, týkajúce sa dĺžky koncipientskej praxe advokátskych koncipientov. Dĺžka tejto praxe je aktuálne, od roku 2013, nastavená na 5 rokov. Práve s účinnosťou od roku 2013 došlo k jej predĺženiu  z pôvodných 3 na 5 rokov. Prvým prerokovávaným návrhom (pod ČPT 1164) je návrh skupiny poslancov NR SR (Gábor Grendel a spol. - spolu 15 poslancov NR...

Novelizácia Trestného poriadku účinná od 01.02.2019

V kontexte tohoročných zákonodarcom opakovaných novelizácii Trestného poriadku bola NR SR dňa 07.12.2018 schválená ďalšia novelizácia zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, týkajúca sa problematiky anonymných trestných oznámení v znení:   Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok sa dopĺňa takto: V § 62 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: (3) Podanie, ktoré neobsahuje...

Novelizácia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ

V článku zo dňa 07.09.2018 sme sa venovali aj návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 73/1993 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ (ďalej aj ZoSSPZ). V závere tohto článku uvádzame, že na schôdzi vlády Slovenskej republiky konanej dňa 22.08.2018 došlo zo strany navrhovateľa k úplnému stiahnutiu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z....

Novelizácia Trestného poriadku a Trestného zákona účinná od 01.01.2019

Po článku, v ktorom sme sa venovali novelizáciám Trestného poriadku s účinnosťou od 01.07.2018, a tiež s účinnosťou od 01.06.2019, sa medzičasom zákonodarca postaral aj o novelizáciu účinnú od 01.01.2019. Konkrétne ide, okrem iných, o novelizovanie ako Trestného poriadku tak i Trestného zákona. Nižšie Vám prinášame výber novelizovaných ustanovení, ktoré sú pre trestné konanie...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ZoPZ, Trestný poriadok a Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ

V súvislosti s viackrát mediálne avizovanými zmenami v oblasti ustanovovania a odvolávania niektorých riadiacich pracovníkov (príslušníkov) Policajného zboru Vám prinášame prehľad vybraných ustanovení vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (najmä zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok...

Novelizácia Trestného poriadku účinná od 01.06.2019

Trestný poriadok, teda zákon č. 301/2005 Z. z., z 24. mája 2005, účinný od 01.01.2006 prešiel za vyše 12 rokov svojej účinnosti viacerými novelizáciami. Celkovo sa tento zákon menil alebo dopĺňal viac ako 40-krát. V nasledujúcom texte Vám prinášame výber novelizácií za posledné obdobie, a to najmä tých, ktoré majú význam pre postup pred začatím trestného stíhania, pre samotné prípravné...

Novelizácia Trestného poriadku účinná od 01.07.2018

Trestný poriadok, teda zákon č. 301/2005 Z. z., z 24. mája 2005, účinný od 01.01.2006 prešiel za vyše 12 rokov svojej účinnosti viacerými novelizáciami. Celkovo sa tento zákon menil alebo dopĺňal viac ako 40-krát. V nasledujúcom texte Vám prinášame výber novelizácií za posledné obdobie, a to najmä tých, ktoré majú význam pre postup pred začatím trestného stíhania, pre samotné prípravné...

Novelizácia Trestného poriadku účinná od 01.01.2018

Trestný poriadok, teda zákon č. 301/2005 Z. z., z 24. mája 2005, účinný od 01.01.2006 prešiel za vyše 12 rokov svojej účinnosti viacerými novelizáciami. Celkovo sa tento zákon menil alebo dopĺňal viac ako 40-krát. V nasledujúcom texte Vám prinášame výber novelizácií za posledné obdobie, a to najmä tých, ktoré majú význam pre postup pred začatím trestného stíhania, pre samotné prípravné...