Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci plnenia plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018, predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ZoCP). Uvedený návrh zákona je aktuálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. V tomto článku Vám prinášame prehľad niektorých najzaujímavejších zmien, ktoré z dotknutého návrhu vyplývajú. Celé znenie návrhu si môžete prezrieť TU.

Jedným z najnovších a moderných fenoménov v individuálnej doprave sú elektrické kolobežky. Predkladaný návrh zákona začal rozlišovať „kolobežku bez pomocného motorčeka“ a „kolobežku s pomocným motorčekom“. Osoba používajúca kolobežku bez pomocného motorčeka alebo osoba len tlačiaca kolobežku bez / s pomocným motorčekom sa bude považovať za chodca. Na druhej strane osoba vedúca kolobežku s pomocným motorčekom (ktorá nebude takúto kolobežku len tlačiť), bude považovaná za vodiča nemotorového vozidla, podobne ako je to v prípade cyklistov. Výkon či rýchlosť takýchto kolobežiek navrhovateľ zákona nijakým spôsobom nešpecifikoval, takže platí, že uvedené sa týka všetkých kolobežiek vybavených pomocným motorčekom. Doposiaľ boli všetky osoby používajúce kolobežky, bez ohľadu na ich vybavenosť pomocným motorčekom, považované za chodcov, a tým pádom nemali povinnosti vodiča, ako to je napríklad u cyklistov. Uvedená zmena však používateľov kolobežiek s pomocným motorčekom zmení z chodcov na vodičov.

Doposiaľ platné a účinné ustanovenie o možnosti cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, viesť toto nemotorové vozidlo aj v stave, keď množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi, sa rozširuje aj na vodiča kolobežky s pomocným motorčekom. Za zmienku tiež stojí, že slová „v zastavanom území obce“ majú byť nahradené slovami „v obci“. Podľa dôvodovej správy k predkladanému návrhu je to najmä z dôvodu obtiažneho výkladu pojmu zastavané územie obce. Obcou sa takto bude rozumieť priestor v platnosti dopravnej značky „Obec“ (začiatok obce/ koniec obce).

Telefonovanie za volantom prejde taktiež úpravou. Doposiaľ účinné zákonné ustanovenie, že vodič nesmie počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla bude nahradené podrobnejším opísaním činností, ktoré nesmie vodič s telefónnym prístrojom počas vedenia vozidla vykonávať, a to v znení:

„vodič nesmie počas vedenia vozidla  držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

Navrhovaná zmena vychádza zo skúseností z praxe, kedy vodiči často argumentovali, že telefónny prístroj iba držali v ruke, avšak netelefonovali a ani ho neobsluhovali. Preto sa navrhuje jednoznačné zákonné vyjadrenie samotného zákazu čo i len držať telefónny prístroj v ruke. Tento zákaz by sa mal vzťahovať aj na iné obdobné zariadenia, čo v praxi prispeje napríklad k tomu, že vodiči si nebudú môcť natáčať dopravné nehody okolo ktorých prechádzajú, a tým vytvárať ďalšie kolízne a inak nebezpečné situácie, či z tejto ich zbytočnej zvedavosti spomaľovať cestnú premávku. V prípade porušenia bude možné uložiť vodičovi pokutu do výšky 100,- eur.

Zákon o cestnej premávke plánuje navrhovateľ, podľa vzoru našich západných susedov, doplniť v § 6a ZoCP nasledovne:

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

k) povinnosť vytvoriť záchranársku uličku alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11 ZoCP.

Novoznejúci § 10 odsek 11 ZoCP ustanovuje, že pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky na prejazd vozidiel v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky.

Porušenie tohto ustanovenia bude porušením pravidiel cestnej premávky spáchané závažným spôsobom, pričom zákonodarca ráta aj s možnosťou riešiť takéto porušenie aj prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti. Za uvedené porušenie bude možné uložiť vodičovi pokutu od 60,- eur do 300,- eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.

V rámci lepšej vymožiteľnosti uložených sankcií pristúpil navrhovateľ zákona k vytvoreniu nového § 72a ZoCP, v ktorom oprávňuje policajta zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom v prípade (skrátene a zjednodušene), ak nebola pokuta uložená v minulosti zaplatená alebo ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku a neurobil tak na mieste. Účelom tohto ustanovenia je, aby policajt znemožnil ďalšiu jazdu s vozidlom, ktorým bolo v minulosti porušené pravidlo cestnej premávky, pričom spôsobom znemožnenia ďalšej jazdy má byť práve zadržanie osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom. Vodič (aj samotný priestupca) v takom prípade môže viesť akékoľvek iné vozidlo, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na konkrétne vozidlo. Vozidlo tak slúži ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie z minulosti. Za týmto účelom môže policajt určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto. Ustanovenie § 72a odsek 1 ZoCP sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty preukázateľne prevedená na inú osobu.

Navrhovaná zmena počíta v novom § 72a ZoCP s viacerými situáciami, kedy môže policajt toto svoje oprávnenie využiť (najmä v prípadoch predchádzajúcich pokút uložených v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti). Zároveň tiež dochádza k novelizácii ďalších ustanovení ZoCP nadväzujúcich na vyššie uvedené, preto čitateľom, ktorých tento novonavrhovaný § 72a ZoCP podrobnejšie zaujíma, odporúčame jeho celé preštudovanie TU. 

V prípade prevodu držby vozidla na inú osobu prichádza navrhovateľ zákona s veľmi vítanou zmenou. Doteraz požadované umožnenie porovnania údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle (tzv. obhliadka vozidla na parkovisku, pri prepise) bude zo zákona vypustená. Doposiaľ išlo o fyzické porovnávanie údajov (VIN čísla) uvedených v dokladoch s údajmi uvedenými priamo na vozidle. Podľa dôvodovej správy toto nie je potrebné, nakoľko takéto kontroly identifikátorov vozidiel zabezpečujú pracoviská technických kontrol, ktoré je potrebné absolvovať v pravidelných lehotách. Rovnako vykonávajú kontrolu identifikátorov vozidiel aj pracoviská kontroly originality vozidiel.