V súvislosti s viackrát mediálne avizovanými zmenami v oblasti ustanovovania a odvolávania niektorých riadiacich pracovníkov (príslušníkov) Policajného zboru Vám prinášame prehľad vybraných ustanovení vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (najmä zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok a zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ….), a to v jeho pôvodnom znení, ako i v znení upraveného návrhu, ktorý bol vypracovaný, resp. podstatným spôsobom pozmenený, a to na základe pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

Zákon o Policajnom zbore

Čl. I bod 1. plánoval pôvodný návrh zákona zmenu v § 4 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, kde v ods. 2 predostieral návrh nového organizačného členenia PZ v znení:

Policajný zbor sa organizačne člení na 

a) Prezídium Policajného zboru,

b) Úrad inšpekčnej služby,

c) Národnú kriminálnu agentúru,

d) Finančnú spravodajskú jednotku,

e) Úrad hraničnej a cudzineckej polície,

f) Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru,

g) iné útvary Policajného zboru s celoštátnou pôsobnosťou,

h) útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou, ktorými sú:

1. krajské riaditeľstvá    2. okresné riaditeľstvá   3. iné útvary v pôsobnosti krajského riaditeľstva alebo okresného riaditeľstva.

V nasledovných odsekoch § 4 návrh zákona definoval o. i. činnosť a pôsobnosť jeho jednotlivých organizačných zložiek. Prebehnutím medzirezortného pripomienkového konania však bolo od tohto návrhu nového organizačného členenia PZ a definovania činnosti a pôsobnosti jeho jednotlivých organizačných zložiek úplne upustené.

Čl. I bod 4. návrhu zákona v § 29a ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa slová „policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície“ nahrádzajú slovami „policajt služby finančnej polície, policajt služby kriminálnej polície a policajt inšpekčnej služby“.

 

Trestný poriadok

Podľa čl. II bodu 1. uvedeného pôvodného návrhu sa o. i. v § 10 ods. 8 zákona č. 301/2005 Z. z. – Trestného poriadku za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby, ak ide o trestné činy spáchané príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov,“.

Uvedené reaguje na viackrát riešenú problematiku, ktorá (v skratke) spochybňovala vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby, Sekcie kontroly a inšpekčnej služby a ich postavenie ako orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestných činov spáchaných príslušníkmi PZ. Touto zmenou došlo k ich definovaniu ako orgánu činného v trestnom konaní v zmysle § 10 ods. 1, ods. 8 Trestného poriadku. V rámci medzirezortného pripomienkového konania došlo k doplneniu uvedeného písm. b), ktoré tak znie:

 „b) vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),“. (teda trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti DPH pri dovoze a spotrebných daní – pozn. autora).

 

Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, SiS, ZVJS a ŽP

Podľa čl. III bodu 18. uvedeného pôvodného návrhu došlo o. i. k podstatnej zmene § 33 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ….., ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33 – Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie

(1) Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta.

(2) Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený.

(3) Viceprezident Policajného zboru, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru, najvyšší nadriadený útvaru Policajného zboru s celoštátnou pôsobnosťou a nadriadený v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa ustanovujú do funkcie na základe výberového konania.

(4) Funkčné obdobie policajtov podľa odseku 3 je päť rokov.

(5) Minister môže určiť ďalšie riadiace funkcie, do ktorých sa ustanovuje na základe výberového konania.

(6) Podrobnosti o výberovom konaní podľa odsekov 3 a 5, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania ustanoví minister interným predpisom.“.

Po medzirezortnom pripomienkovom konaní došlo k podstatnej úprave znenia § 33 tohto návrhu zákona, z ktorého bolo úplne zmenené pôvodné znenie ods. 3, ods. 4, ods. 5 ako i ods. 6 (pričom ods. 5 a ods. 6 boli úplne vypustené), a toto bolo nahradené ich novým znením:

(3) Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho  postupu, ktoré vydá minister.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad.“.

Podľa čl. III bodu 19. uvedeného pôvodného návrhu zákona došlo o. i. k vytvoreniu  § 33a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ….., ktorý vrátane nadpisu znie (skrátene):

„Vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie prezidenta Policajného zboru  – § 33a

(1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie. Minister vnútra Slovenskej republiky môže výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predložiť na vypočutie a odporúčanie aj viacerých kandidátov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru.

(2) Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je sedem rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru len raz.

(3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len príslušníka Policajného zboru, ktorý

a) dosiahol vek najmenej 40 rokov,

b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

c) bol najmenej 15 rokov v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru,

d) bol najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného policajta, ktorý bol  nadriadeným.

Taktiež ako v predchádzajúcom prípade došlo po medzirezortnom pripomienkovom konaní k čiastočnej zmene navrhovaného znenia ods. 1 a ods. 3, ktoré v novom návrhu zákona znejú:

(1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.

(3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto

a) je príslušníkom Policajného zboru najmenej desať rokov,

b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,

c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d) získal špecializované policajné vzdelanie a

e) bol najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.

Za zmienku tiež stojí vloženie § 33c do zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ….., podľa čl. III bodu 19. uvedeného pôvodného návrhu zákona , ktorého ods. 1 znie:

(1) Výberové konanie uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Dvoch členov komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru.

Po prebehnutí medzirezortného pripomienkového konania bolo do ods. 1 za vyššie uvedený text doplnené nasledovné:

Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33d ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru.

Pre zaujímavosť už len uvedieme, že kým pôvodný návrh zákona počítal v prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 15.10.2018 s vyhlásením výberového konania na funkciu prezidenta Policajného zboru do 30.10.2018, nový návrh už počíta s prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 01.01.2019 v dôsledku čoho tento termín vyhlásenia výberového konania na funkciu prezidenta Policajného zboru posunul do 15.01.2019.

Prekvapujúco na schôdzi vlády Slovenskej republiky konanej dňa 22.08.2018 došlo zo strany navrhovateľa k úplnému stiahnutiu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to i v jeho novom znení uvádzanom vyššie.

Predmetnú problematiku, týkajúcu sa najmä menovania príslušníka PZ do funkcie prezidenta Policajného zboru ako i podmienok, ktoré musí táto osoba spĺňať, budeme i naďalej sledovať a v prípade predloženia nového návrhu zákona Vás budeme o ňom informovať.