NR SR bol dňa 21.10.2020 schválený Vládny návrh zákona: o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem skutočnosti, že ide o úplné nový zákon, ktorým zákonodarca okrem iného upravil výkon rozhodnutí o zaistení majetku vydaných v trestnom konaní, pri správe daní, pri preukazovaní pôvodu majetku a pri vykonávaní medzinárodných sankcií, tak tento zákon výrazne a obsiahlo mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ako i zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

Zákonodarcom schválené zmeny a doplnenia Trestného zákona a Trestného poriadku nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021. Z dôvodu rozsiahlosti zmien a doplnení oboch vyššie spomínaných právnych predpisov, sa v tomto článku zameriame najmä na tie, ktoré sú dôležité pre prácu príslušníkov PZ, najmä pre kolegov pôsobiacich ako poverení príslušníci a vyšetrovatelia.

Zmeny a doplnenia Trestného poriadku sa od 01.01.2021 týkajú okrem iného aj nasledovných oblastí:

– nové de­fi­no­va­nie pred­me­tu Tres­tné­ho po­riad­ku.

Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené, ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní a výnosy z trestnej činnosti boli odňaté, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.

Novelizáciou § 1 TP došlo k doplneniu slov: „výnosy z trestnej činnosti boli odňaté“, čo korešponduje s cieľom a zámerom celej novelizácie nielen Trestného zákona a Trestného poriadku, ale i ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a s úmyslom zákonodarcu zriadiť úrad zabezpečujúci správu zisteného majetku.

– doplnením § 14 TP o novelizáciou Trestného zákona novovzniknuté tres­tné či­ny ohý­ba­nia prá­va (§ 326a TZ) a  pri­jí­ma­nia a pos­kyt­nu­tia ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy (§ 336c a § 336d TZ) je zrejmé, že tieto bu­dú spa­dať do prá­vo­mo­ci Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du.

– ustanovenia TP o zápisnici sa v § 58 ods. 4 dopĺňajú tak, že za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak je to potrebné na posúdenie dôveryhodnosti výpovede, poznamenajú sa v zápisnici aj okolnosti, ktoré výpoveď takejto osoby sprevádzali, najmä jeho nerečové prejavy pri výpovedi, zvýšené prejavy nervozity, prípadne prejavy vplyvu alkoholu či iných omamných látok alebo psychotropných látok.“

vo viacerých ustanoveniach TP sa pojem zaručený elektronický podpis mení na kvalifikovaný elektronický podpis.

– zavedenie no­vého roz­čle­ne­nia za­is­te­nia ve­cí dô­le­ži­tých pre tres­tné ko­na­nie.

V TP sa mení členenie 4. dielu, pričom tento sa po novom delí na tri oddiely. Samotný 4. diel nesie názov Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie, pričom jednotlivé oddiely majú názvy:

1. oddiel: Vec dôležitá pre trestné konanie

Podľa § 89 TP sa za vec dôležitú pre trestné konanie považuje vec, ktorá

a) môže slúžiť na účely dokazovania,

b) bola použitá na spáchanie trestného činu alebo bola určená na spáchanie trestného činu (ďalej len „nástroj trestnej činnosti“), alebo

c) je výnosom z trestnej činnosti

2. oddiel: Zaistenie veci na účely dokazovania

Obsahuje inštitúty: povinnosť na vydanie veci (§ 89a TP), odňatie veci (§ 90 TP), uchovanie, vydanie a odňatie počítačových údajov (§ 91 TP), prevzatie zaistenej veci (§ 92 TP), úschova vydaných, odňatých, prevzatých alebo inak zaistených vecí (§ 94 TP).

V prípade 2. oddielu došlo z dôvodu zmeny znenia § 89 TP k zmene čísla príslušného paragrafu, resp. k výmene § 90 a § 91 TP, preto je potrebné si tieto podrobne skontrolovať v zápisniciach či vzoroch.  

3. oddiel: Zaistenie nástrojov trestnej činnosti a výnosov z trestnej činnosti

Obsahuje inštitúty:  zaistenie peňažných prostriedkov (§ 95 a nasl. TP), za­is­te­nie za­kni­ho­va­ných cen­ných pa­pie­rov (§ 96 TP), za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti (§ 96a TP), obhliadka nehnuteľnosti (§ 96b TP), za­is­te­nie ma­jet­ko­vej účas­ti v práv­nic­kej oso­be (§ 96c TP), za­is­te­nie vir­tuál­nej me­ny (§ 96d TP), za­is­te­nie inej ma­jet­ko­vej hod­no­ty (96e TP), zaistenie hnuteľnej veci (§ 96f TP), zaistenie náhradnej hodnoty (§ 96 g TP), vrátenie veci (§ 97 a nasl. TP).

Zároveň podľa novozavedeného § 229 ods. 2 TP je možné vydávať rozhodnutia podľa § 97 a § 98 TP (t. j. vrátenie veci) aj v prípade ak je trestné konanie prerušené!

Nakoľko ide o naozaj rozsiahle novo znejúce doplnenie tejto časti Trestného poriadku, ktoré presahuje rozsah tohto článku, ktorého snahou je bezodkladne od účinnosti (01.01.2021) týchto zmien a doplnení Trestného poriadku na tieto poukázať, sú tieto inštitúty len vymenované a je na každom zvážiť potrebu a rozsah v akom sa s nimi oboznámiť.

– zavedenie novej de­fi­nície pred­stie­ra­né­ho pre­vo­du v § 112 ods. 1 TP.

Predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu predmetu plnenia, poskytnutia služby alebo výkonu činnosti na ktorých držanie alebo poskytovanie sa vyžaduje osobitné povolenie, ktorých držanie alebo poskytovanie je zakázané, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti alebo ktoré sú určené na páchanie trestnej činnosti.

Do definície predstieraného prevodu sa tak dostalo aj: poskytovanie služby alebo výkon činnosti.Podľa navrhovateľa súčasné znenie dotknutého ustanovenia neumožňovalo OČTK účinne reagovať na aktuálne formy a spôsoby páchania trestnej činnosti. Z uvedeného dôvodu a v nadväznosti na Akčný plán boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý vychádza zo zavedenia efektívneho finančného vyšetrovania, sa týmto má umožniť určených zložkám v rámci použitia tohto prostriedku operatívno-pátracej činnosti aj poskytovanie služby resp. predstierať určité činnosti a tým identifikovať jednotlivé typológie zneužívaných legalizačných schém, ktoré majú často aj cezhraničný charakter.

– v prípade inštitútov sledovanie osôb a vecí (§ 113 TP), vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo – zvukových záznamov (§ 114 TP), odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky (§ 115 TP) a porovnávania údajov v IS (§ 118 TP) sa v prípade použiteľnosti všetkých v inej trestnej veci vypúšťa časť vety: „sú­čas­ne aj v tej­to ve­ci ve­die“ a nahrádza slovami: „ide o“.

V praxi to teda znamená, že napríklad znenie § 113 ods. 9 TP je nasledovné:

V inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej bolo sledovanie vykonané, možno záznam ako dôkaz použiť len vtedy, ak ide o trestné konanie pre úmyselný trestný čin.

Uvedené teda (konečne) nevyžaduje, aby sa napríklad záznam z odpočúvania telekomunikačnej prevádzky mohol použiť v inej trestnej veci len v prípade, ak je súčasne v tejto veci vedené trestné stíhanie. Naďalej je však potrebné, aby sa jednalo o trestný čin, pri ktorom využitie takéhoto inštitútu vôbec TP predpokladá (napr. § 115 ods. 1 TP). Predpokladáme, že uvedené bude ešte výrazne deformované aplikačnou praxou a podrobené rôznym podaniam na US SR.

– dokazovanie sa v § 119 ods. 1 TP dopĺňa o písm. g): majetkové pomery na účely odňatia výnosov z trestnej činnosti.

Ide teda o zakotvenie povinnosti vykonávať finančné vyšetrovanie priamo v rámci dokazovania.

§ 119 ods. 2 TP ďalej ustanovuje, že majetkové pomery, vyhotovovanie majetkového profilu a vyhľadávanie, dokumentovanie a preverovanie rozsahu a umiestnenia výnosov z trestnej činnosti zisťuje a vykonáva policajt alebo orgán podľa osobitného predpisu.

– zákonodarca tiež upravuje obsahové náležitosti rozsudkov, a to tak, že podľa novozavedeného § 163 ods. 4 TP musí rozsudok senátu obsahovať aj pomer hlasov, akým bol prijatý výrok o vine, výrok o treste a výrok o ochrannom opatrení.

A ako zaujímavosť na záver:

Podľa § 207a ods. 3 TP sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a TZ má právo po právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia písomne navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky vyslovenie nesúhlasu s trestným stíhaním pre tento trestný čin.

V prípade, ak Súdna rada Slovenskej republiky v trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva vysloví nesúhlas s trestným stíhaním tohto sudcu pre tento trestný čin, v trestnom stíhaní nemožno pokračovať a musí byť zastavené. V zmysle § 9 ods. 2 totiž dôjde k naplneniu podmienok neprípustnosti trestného stíhania.

Celé znenie novelizácie s prehľadne vyznačenými zmenami Vám odporúčame preštudovať TU.