NR SR aktuálne prerokováva dva návrhy zákonov, týkajúce sa dĺžky koncipientskej praxe advokátskych koncipientov. Dĺžka tejto praxe je aktuálne, od roku 2013, nastavená na 5 rokov. Práve s účinnosťou od roku 2013 došlo k jej predĺženiu  z pôvodných 3 na 5 rokov.

Prvým prerokovávaným návrhom (pod ČPT 1164) je návrh skupiny poslancov NR SR (Gábor Grendel a spol. – spolu 15 poslancov NR SR), na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z . o advokácii a mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. – živnostenský zákon.

Uvedený návrh zákona okrem skrátenia koncipientskej praxe advokátskeho koncipienta z aktuálnych 5 rokov na pôvodné 3 roky obsahuje aj ustanovenia o započítaní inej praxe do praxe advokátskeho koncipienta, a to nasledovne:

Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.“

Pevne veríme, že v prípade, ak by sa uvedený návrh zmeny zákona stal platným a účinným, mohli by byť niektoré vybrané funkcie v PZ (predovšetkým pôsobiace ako OČTK), SAK zahrnuté pod slová „iná právna prax“ a započítané v rozsahu určenom SAK. Uvedený návrh však podľa rozhodnutia Ústavnoprávneho výboru NR SR zo dňa 27.11.2018 nezískal podporu potrebnej väčšiny poslancov výboru.

Druhým prerokovávaným návrhom (pod ČPT 1150) je návrh poslancov NR SR – Milana Krajniaka, Borisa Kollára, Adriany Pčolinskej a Petra Pčolinského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z . o advokácii a mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. – živnostenský zákon.

Tento návrh zákona je o čosi stručnejší a obsahuje len samotné skrátenie päťročnej praxe advokátskeho koncipienta na prax trojročnú. Návrh zákona nijakým spôsobom nezasahuje do aktuálne možného započítania inej praxe do praxe advokátskeho koncipienta. Obdobne ako v prípade prvého návrhu, ani tento podľa rozhodnutia Ústavnoprávneho výboru NR SR zo dňa 27.11.2018 nezískal podporu potrebnej väčšiny poslancov výboru.

V oboch prípadoch bol za spravodajcu určený poslanec NR SR Ondrej Dostál.

V uvedenej veci je na základe postoja Ústavnoprávneho výboru NR SR, a to i napriek rozumnej dôvodovej správe k uvedenej novelizácii, cítiť akúsi nevôľu skracovať dĺžku praxe advokátskeho koncipienta.

Proces schvaľovania uvedených návrhov však nie je na konci, a preto si počkáme, ako sa k uvedenej problematike postaví samotný zákonodarca, o čom budeme informovať.