Trestný poriadok, teda zákon č. 301/2005 Z. z., z 24. mája 2005, účinný od 01.01.2006 prešiel za vyše 12 rokov svojej účinnosti viacerými novelizáciami. Celkovo sa tento zákon menil alebo dopĺňal viac ako 40-krát. V nasledujúcom texte Vám prinášame výber novelizácií za posledné obdobie, a to najmä tých, ktoré majú význam pre postup pred začatím trestného stíhania, pre samotné prípravné konanie alebo sa významne dotýkajú trestného konania ako takého. Dúfame, že uvedený prehľad pomôže či už vyšetrovateľom, povereným príslušníkom PZ alebo iným príslušníkom PZ a upozorní ich na zmeny, ku ktorým došlo, ako i pri aktualizácií poučení v jednotlivých zápisniciach trestného konania.   

Poslednou novelizáciou Trestného poriadku, ktorá doposiaľ nie je účinná a jej účinnosť nastane až 01.06.2019 je novelizácia v zmysle ustanovenia čl. II štvrtého bodu zákona č. 161/2018 Z. z., ktorý upravuje § 258, a to takým spôsobom, že ho dopĺňa o nový odsek 5, ktorý znie:

„Ak ide o záznam skoršej výpovede obžalovaného vyhotovený podľa § 121 ods. 5, na návrh prokurátora alebo obhajcu sa taký záznam skoršej výpovede alebo jeho časť prehrá na technickom zariadení, ak sa koná v neprítomnosti obžalovaného, obžalovaný využije svoje právo nevypovedať, alebo sa objavia podstatné rozpory medzi jeho skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní a ak bol skorší výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona. V prípade rozporov vo výpovediach sa prehrá tá časť záznamu o skoršom výsluchu obžalovaného, ktorej sa namietané rozpory priamo týkajú. Na tieto rozpory treba obžalovaného upozorniť a spýtať sa ho na ich príčinu.“

Vyššie citovaný ods. 5 nadväzuje na ods. 4 uvedeného § 258, nakoľko tento (ods. 4) pojednáva takmer v rovnakých medziach o prečítaní zápisnice o skoršej výpovedi obžalovaného za podmienok ustanovených týmto odsekom. Nakoľko bol novelizáciou účinnou od 01.07.2018 doplnený ods. 5 v § 121 Trestného poriadku, zákonodarca vhodne reagoval na túto skutočnosť, a možnosť prečítania zápisnice o skoršej výpovedi obžalovaného na hlavnom pojednávaní uvedenú v ods. 4 doplnil aj o možnosť prehrať na hlavnom pojednávaní na technickom zariadení záznam skoršej výpovede obžalovaného vyhotovený podľa § 121 ods. 5, za podmienok ustanovených týmto odsekom.