Obecné či mestské polície sú v poslednej dobe v hľadáčiku našich zákonodarcov oveľa častejšie, ako tomu bolo doposiaľ. Len nedávno sme informovali o novelizácii zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý s účinnosťou od 01.04.2020 zavádza tzv. Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície, a medzičasom túto novelizáciu stihol predbehnúť ďalší novelizačný návrh z dielne ministerstva vnútra SR, ktorý bol schválený s tým predchádzajúcim, avšak účinnosť nadobudol už od 01.12.2019.

Novelizácia mení § 3 písm.  f) zákona, ktorý pojednáva o základných úlohách obecnej polície. Pôvodné ustanovenie, že obecná polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko a

– zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

zákonodarca upravil nasledovným spôsobom:

Obecná polícia ….. prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

V súvislosti s posilňovaním kompetencií obecných a mestských polícií došlo aj k vytvorenou úplne nového § 12a zákona o obecnej polícií, ktorý dáva policajtom oprávnenie zastavovať vozidlá a tiež kontrolovať dodržiavanie podmienok prevádzkovania taxislužby.

Oprávnenie zastavovať vozidlá

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.

Táto zmena ustanovení zákona o obecnej polícii významným spôsobom posilňuje právomoci obecných ako i mestských policajtov.

Keď si uvedenú novelizáciu rozoberieme, tak pôvodná zákonná úprava obsahovala oprávnenie obecnej polície prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v prípade nerešpektovania explicitne vymedzených dopravných značiek (napr. zákaz státia, zákaz zastavenia, pešia zóna a pod.) alebo nerešpektovania všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorá však bola pre obecnú políciu obmedzená len na tú časť všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorá zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel. Ak teda napríklad vodič nezastavil na tzv. STOPKE, teda v zmysle dopravného značenia  P 2 – stoj, daj prednosť v jazde, obecná polícia takýto priestupok nemohla prejednávať, nakoľko táto značka nebola uvedená v § 3 písm. f) zákona o obecnej polícii, a taktiež nie je dopravnou značkou všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, nakoľko v tomto prípade sa zastavenie vozidla vodičovi prikazuje.

Novelizácia však tento stav zásadne zmenila a zákonodarca upustil od explicitného vymedzenia dopravných značiek a do kompetencií obecných policajtov zahrnul prejednávanie všetkých priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Teda náš vyššie uvedený príklad – nerešpektovanie značky stoj, daj prednosť v jazde, môže od 01.12.2019 prejednávať ako priestupok aj obecná polícia. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že oprávnenia sa už nevzťahujú len na nerešpektovanie dopravných značiek (v zmysle značiek osadených na cestách či chodníkoch), ale aj na nerešpektovanie príkazov, zákazov či obmedzení vyplývajúcich z dopravného zariadenia, ktorým je napríklad svetelné signalizačné zariadenie so svetelnými signálmi alebo elektronický panel a elektromechanický panel na premenné značky. Právomoci obecných ako i mestských policajtov teda významne prenikajú aj do tzv. dynamickej dopravy (nie len statickej, ako tomu bolo vo väčšine prípadov doposiaľ) a od 01.12.2019 treba rátať s tým, že sú oprávnení prejednávať nielen tzv. parkovacie delikty, ale i napríklad prejazd križovatkou na signál STOJ!, nerešpektovanie pozdĺžnej súvislej čiary, či iného dopravného značenia.

Navrhovateľ však uvedenú novelizáciu v dôvodovej správe obhajuje aj tým, že podľa predchádzajúcej právnej úpravy nebolo možné prejednať porušenie zákazu zastavenia, státia alebo vjazdu vyplývajúceho z dopravných značiek o cestičkách pre chodcov, korčuliarov alebo jazdcov na koňoch, porušenie zákazu vjazdu do vyhradeného jazdného pruhu alebo vyplývajúceho z vyznačených šikmých rovnobežných čiar, či porušenie zákazu odbočovania nedovoleným prejazdom cez pozdĺžnu súvislú čiaru alebo dvojitú pozdĺžnu súvislú čiaru.

Ako sme už vyššie načrtli, keďže sa právomoci obecných a mestských polícií citeľne presúvajú aj do tzv. dynamickej dopravy, logicky zákonodarca pridal aj ustanovenie § 12a zákona o obecnej polícií, ktoré oprávňuje obecných policajtov zastavovať vozidlá, ktorých vodič spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Novelizácia účinná od 01.12.2019 doplnila v § 3 zákona o obecnej polícií aj ods. 3 v znení:

„Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom  na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku.“

Uvedené oprávnenie a právne názory na jeho výklad však rozoberieme v budúcom článku.