Mestskí (obecní) policajti sa už dlhší čas usilujú o získanie zákonného nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia, všeobecne známu ako výsluhový dôchodok. Veľakrát pri tejto snahe poukazujú najmä na tú skutočnosť, že v porovnaní s príslušníkmi PZ vykonávajú veľmi obdobnú činnosť, teda majú pri výkone povolania postavenie verejného činiteľa, ochraňujú život, zdravie a majetok občanov, zabezpečujú dodržiavanie verejného poriadku, ukladajú pokuty v blokovom konaní a pod. Nárok na žiadne iné dôchodkové zabezpečenie, ako zákon  priznáva ostatným zamestnancom z civilného sektora, však nemajú. Z tohto dôvodu sa príslušníci mestských polícií už viackrát snažili získať rovnaké, alebo aspoň obdobné dôchodkové zabezpečenie, ako majú príslušníci PZ.

Ich úsilie prinieslo úspech dňa 28.10.2019, kedy poslanci NR SR popri schvaľovaní novelizácie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (a zmene a doplnení niektorých iných zákonov), rozhodovali aj o novelizácií zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. K tejto časti návrhu podali v II. čítaní dňa 23.10.2019 poslanci NR SR – Alena Bašistová, Jozef Burian, Tibor Bastrnák a Anton Hrnka pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Práve tento návrh dopĺňa zákon o obecnej polícií o ustanovenia súhrnne nazvané ako „Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície“ obsiahnuté v §§ 26d až 26i. O návrhu zákona ako celku z prítomných 142 poslancov NR SR dňa 28.10.2019 hlasovalo za návrh – 128 poslancov, 12 poslancov sa zdržalo hlasovania a 2 poslanci nehlasovali vôbec. Proti návrhu nehlasoval žiaden poslanec.  

Podľa schválenej novelizácie Zákona o obecnej polícií bude mať príslušník obecnej polície nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii, pričom spojenie výsluhový dôchodok v zákone použité nie je. Ide o dávku osobitného sociálneho poistenia. Oprávnenou osobou na uplatnenie takéhoto nároku je príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii skončil, dovŕšil vek najmenej 56 rokov a jeho pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov. Pracovným pomerom v obecnej polícii sa podľa zákona rozumie pracovný pomer fyzickej osoby s obcou (mestom), kedy bola oprávnená osoba zaradená na výkon funkcie v obecnej polícii. Do doby trvania pracovného pomeru obecného (mestského) policajta sa započítava i doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo prípravnej vojenskej služby.

Uvedený príspevok za prácu v obecnej polícii je teda limitovaný spodnou vekovou hranicou (56 rokov), kedy oprávnenej osobe začína byť vyplácaný, a to na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, pričom o priznaní príspevku rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zriadil obecnú políciu, ktorej príslušníkom bol žiadateľ naposledy. Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Príspevok za prácu v obecnej polícii vypláca Sociálna poisťovňa.

Druhým limitom je horná veková hranica, kedy oprávnenej osobe nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii zaniká. Ide o dovŕšenie dôchodkového veku oprávnenej osoby podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení – (bližšie viď § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii tiež zaniká dňom smrti oprávnenej osoby, vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii ako i priznaním predčasného starobného dôchodku.

Výška príspevku za prácu v obecnej polícii predstavuje 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby, pričom za priemernú mzdu oprávnenej osoby sa považuje priemerná mzda oprávnenej osoby v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov odpracovaných v obecnej polícii pred dňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii.

Samozrejme, nič nie je zadarmo a na uvedený príspevok je potrebné na účte Sociálnej poisťovne nájsť finančné prostriedky, takže podľa novoznejúceho § 26g zákona o obecnej polícii, poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, pričom sadzba predstavuje 3% z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení a odvádza sa Sociálnej poisťovni. Pre porovnanie policajti a profesionálni vojaci odvádzajú na výsluhový príspevok 1% a na výsluhový dôchodok 7% z vymeriavacieho základu.

Pre tých, ktorých zaujíma celé znenie uvedenej novelizácie, toto nájdete TU (str. 31 a nasl.).

Uvedená novelizácia zákona o obecnej polícii tak podľa nás veľmi správne reaguje na situáciu ohľadom stále sa predlžujúceho veku odchodu do starobného dôchodku. Príspevok za prácu v obecnej polícii má bývalým mestským policajtom pomôcť preklenúť obdobie medzi 56. rokom života a dovŕšením dôchodkového veku, nakoľko je v tomto veku už značne ťažšie efektívne vykonávať prácu príslušníka obecnej polície, a to ako po fyzickej tak i psychickej stránke. Otázne ostáva, či stanovením spodnej hranice fyzického veku 56 rokov pre začatie vyplácania tohto príspevku, zákonodarca nenaznačuje niečo príslušníkom ostatným ozbrojených zborov, predovšetkým príslušníkom PZ…