V NR SR bol dňa 26.06.2019 schválený Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedený návrh zákona nadobudne účinnosť dňa 01.08.2019, za predpokladu, že ho podpíše aj prezidentka Slovenskej republiky. 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon plánuje zákonodarca doplniť, resp. zmeniť vo viacerých jeho ustanoveniach.

Pre vyšetrovateľov OKP OR PZ ako i pre poverených príslušníkov PZ, bude azda najciteľnejšou zmenou novelizácia ustanovení o trestnom čine krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Doterajší ods. 2 bude presunutý do ods. 1, ktorého bude súčasťou. Teda doteraz známe „2fko“ bude po novom „1géčko“. Obdobne sa poposúvajú vyššie všetky ďalšie odseky § 212 (nakoľko pôvodný ods. 2 zanikne splynutím do ods. 1), a teda z „3béčka“ sa stane „2 béčko“ a zároveň posledný ods. 5, čo sa označenia týka, úplne zanikne, a obsahovo bude po posunutí v ods. 4. Uvedenou zmenou tak zaniknú doterajšie dve základné skutkové podstaty trestného činu krádeže a zostane už len jedna uvedená v § 212 ods. 1 TZ. Uvedené bude mať veľmi významný dopad najmä v prípade určovania príslušnosti vyšetrovateľa OKP alebo povereného príslušníka, nakoľko doposiaľ boli identifikované výkladové nezhody najmä v prípade právnej kvalifikácie trestného činu krádeže spáchaného vlámaním, pri ktorej je spôsobená škoda malá. Takýto skutok bolo možné v závislosti od výkladu kvalifikovať ako prečin podľa § 212 ods. 2 písm. a) alebo ako zločin podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) za použitia § 138 písm. e), ktorým je definovaný závažnejší spôsob konania – vlámaním. S prísnejšou kvalifikáciu toho istého konania páchateľa sa stotožnil dokonca aj NS SR v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR z roku 2012. Uvedená zmena by tak mala krádež spáchanú vlámaním, pri ktorej nebola spôsobená aspoň značná škoda vždy kvalifikovať ako prečin s hornou hranicou trestnej sadzby 3 roky (novelizovaný § 212 ods. 1 a ods. 2 ), čo bude opätovne zavádzať v drvivej väčšine prípadov krádeží spáchaných vlámaním vecnú príslušnosť povereného príslušníka PZ.

Novelizáciou tiež dochádza k doplneniu trestného činu Nepovolenej výroby liehu podľa § 253 TZ, ktorá bude pomenovaná Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov. Predmetná skutková podstata je len jednoducho popri liehu doplnená aj o tabak a tabakové výrobky, a to vrátane zákazu neoprávnene vyhotovovať alebo prechovávať zariadenie určené na výrobu liehu, tabaku alebo tabakových výrobkov (§ 253 ods. 2 TZ).

Okrem uvedeného tiež pribudne do TZ § 352a obsahujúci nový trestný čin nazvaný: Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú  zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci.

Úpravou prejde aj trestný čin Poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 TZ, v rámci ktorého dôjde k úprave, resp. vytvoreniu nových základných skutkových podstát tohto trestného činu, a to nasledovne:

261 ods. 1 TZ: Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie alebo použitie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie, na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.

261 ods. 2 TZ: Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel.

261 ods. 3 TZ: Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.

Odseky § 261 TZ doposiaľ označené ako ods. 2 až 4 sa budú označovať ako ods. 4 až 6. 

Uvedená novelizácia obsahuje aj viacero ďalších nových ustanoví či zmien, a to napríklad vytvorenie §§ 68a; 68b pojednávajúcich o  podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia ako i iné ustanovenia týkajúce sa ukladania trestov. Taktiež sa slovné spojenia „smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby“ uvedené v § 132 TZ nahrádzajú slovami „určené na sexuálne účely“.

 

V nadväznosti na zmenu TZ je samozrejme navrhovaná aj novelizácia a doplnenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, a to nasledovne.

V prípade vyhotovovania prepisov záznamov z odpočúvania telekomunikačnej prevádzky (§ 115 ods. 6 TP), ktoré sú v cudzom jazyku umožňuje zákonodarca takýto prepis vyhotoviť prostredníctvom tlmočníka, a to nasledovne: „Doslovný prepis záznamu v cudzom jazyku a doplnenie doslovného prepisu záznamu v cudzom jazyku môže vyhotoviť tlmočník. Pri pribratí tlmočníka sa postupuje primerane podľa § 28 TP.“

Rozsah skráteného vyšetrovania uvedený v § 202 TP bude v ods. 2 doplnený o vetu: „Skrátené vyšetrovanie o prečinoch proti životnému prostrediu vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a)“ Uvedené znamená, že zákonodarca týmto určil vyšetrovateľovi PZ vecnú príslušnosť vykonávať skrátené vyšetrovanie vo všetkých prípadoch prečinov spáchaných proti životnému prostrediu. V dôvodovej správe predkladateľ uvádza, že nakoľko súčasný stav v oblasti odhaľovania a objasňovania trestných činov proti životnému prostrediu je nepriaznivý, plánuje sa zavedenie vyšetrovateľov PZ, ktorí budú na túto problematiku špecialistami a z dôvodu veľkého množstva najmä blanketových ustanovení, bude potrebné nepretržite udržovať potrebnú úroveň vzdelávania a výcviku vybranej skupiny týchto policajných špecialistov.

Súhlas poškodeného uvedený § 211 TP bude doplnení o ďalšie trestné činy, a to konkrétne o: „porušovanie domovej slobody, ochranu súkromia v obydlí, porušovanie tajomstva prepravovaných správ, neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty“.

V Trestnom poriadku pribudne § 61b, ktorý pojednáva o vykonávaní výsluchu prostredníctvom videokonferenčného zariadenia. Výsluch vykonávaný prostredníctvom videokonferenčného zariadenia má podľa predkladateľa navrhovaného doplnenia TP slúžiť najmä pri výsluchu obvineného, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc (podľa § 121 ods. 4 TP), ako i pri výsluchu svedka, ktorý sa pre svoj vek, chorobu či z iných vážnych dôvodov nemôže dostaviť na výsluch, má pobyt v cudzine alebo ide o ohrozeného alebo chráneného svedka (podľa § 134 ods. 1 – ods. 3 TP) alebo je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak je to primerané a dostačujúce vzhľadom na okolnosti prípadu (podľa § 134 ods. 1 – navrhované novelizované znenie), či utajeného svedka (§ 136 ods. 3 TP). Takéto osoby bolo možné doposiaľ vypočúvať pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Uvedená možnosť zostáva pre OČTK zachovaná, avšak v súvislosti s novovznikajúcim § 61b TP bude slovné spojenie „technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“ nahradené slovami: „videokonferenčného zariadenia“ (v § 121 ods. 4, § 134 ods. 1, § 136 ods. 3 a § 273 ods. 1 TP).

Návrh obsahuje aj ďalšie zmeny či doplnenia Trestného zákona ako i Trestného poriadku, ktoré však svojou povahou skôr pojednávajú o možnostiach upustenia od výkonu trestu domáceho väzenia, zmien v preskúmaní obžaloby a predbežnom prejednaní obžaloby či vo vykonávaní konania samosudcom alebo senátom, ktoré svojou povahou nezasahujú priamo do výkonu činnosti príslušníkov PZ. Koho však uvedená problematika zaujme v nasledujúcom linku je dostupné celé znenie navrhovanej novelizácie.