Škoda predstavuje v prípade veľkého množstva trestných činov uvedených v Osobitnej časti Trestného zákona (TZ) jeden z obligatórnych znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, a to v podobe následku. Spôsobenie následku v podobe aspoň malej škody (266,- eur) je tak v praxi v prípade viacerých konaní páchateľov rozhodujúcim faktorom pre posúdenie konania osoby alebo opomenutia konania osoby ako trestného činu. Typickými príkladmi sú napr. trestný čin krádeže (§ 212 ods. 1 TZ), sprenevery, podvodu, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a mnoho ďalších.    

Aktuálne platný a účinný Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v § 125 ods. 1 ustanovuje, že škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. V pôvodnom znení tohto Trestného zákona, ktorý bol platný a účinný od 01.01.2006 bola namiesto sumy 266 eur uvedená suma 8 000 Sk. Zavedením meny euro došlo aj v Trestnom zákone s účinnosťou od 01.01.2009 k prepočítaniu a zaokrúhleniu malej škody z hodnoty 8000 Sk na hodnotu 266 eur. Uvedené je v Trestnom zákone platné a účinné až dodnes, teda viac ako 10 rokov od vstupu Slovenska do eurozóny a zároveň viac ako 13 rokov od prvej účinnosti Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

Keď porovnáme inštitút výšky škody v hmotnoprávnom predpise Trestného práva účinnom pred 01.01.2006, zistíme, že jeho úprava bola odlišná. Zákon č.  140/1961 Zb. – Trestný zákon v § 89 ods.13 ustanovoval, že škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej výšku minimálnej mesačnej mzdy. Od tejto škody sa následne (príslušným násobkom) odvíjala škoda nie malá, väčšia škoda, značná škoda a škoda veľkého rozsahu. Predpisom určujúcim výšky minimálnej mzdy bolo v tomto čase nariadenie vlády o minimálnej mzde. Minimálna mzda sa každý rok zvyšovala, prípadne stagnovala.  Uvedené malo za následok, že takmer každý rok bola pre účely trestného konania škodou nie nepatrnou, iná výška škody.

Minimálna mzda na Slovenku od roku 1993 vyzerala nasledovne:

Rok 1993,1994, 1995 – 2450,- Sk / 81,- eur.               

Rok 1996, 1997 – 2700,- Sk / 90,- eur.

Rok 1998 – 3000,- Sk / 100,- eur.

Rok 1999 – 3600,- Sk / 120,- eur.

Rok 2000 – 4400,- Sk / 146,- eur.

Rok 2001 – 4920,- Sk / 163,- eur.

Rok 2002 – 5570,- Sk / 185,- eur.

Rok 2003 – 6080,- Sk / 202,- eur.

Rok 2004 – 6500,- Sk / 216,- eur.

Rok 2005 – 6900,- Sk / 229,- eur.

Rok 2006 – 7600,- Sk / 252,- eur.

Rok 2007, 2008 – 8100,- Sk / 269,- eur.

Rok 2009 – 296,- eur.

Uvedené samozrejme spôsobovalo aj viaceré aplikačné problémy, prihliadnuc na potrebu podrobného skúmania, kedy presne došlo k spáchaniu trestného činu, resp. spôsobeniu škodlivého následku, v akom rozsahu, a aký vplyv má toto časové hľadisko a každoročná zmena výšky škody nie nepatrnej, na trestnú zodpovednosť páchateľa, a to najmä v prípade spôsobenia tzv. hraničných škôd. Zákonodarca sa preto v rámci tvorby nového znenia Trestného zákona rozhodol explicitne a fixne vyjadriť výšku škody v Trestnom zákone konkrétnou sumou – 8000 Sk. Škodu nie nepatrnou po novom pomenoval škodou malou. V dôvodovej správe predkladateľ zákona k uvedenému uviedol:

„ …. z hľadiska kvantitatívneho došlo k zúženiu pojmov, keď hranicou medzi priestupkom a trestným činom bude škoda malá, ktorá prevyšuje sumu 8 000 Sk. Predtým  to bola škoda nie nepatrná. Základná suma je stanovená priamo Trestným zákonom, preto aby len zákon určoval čo je trestný čin – ústavná zásada, keď doteraz predmetnú sumu – minimálnu mzdu, stanovovala vláda síce na základe zákona, ale nariadením….“

Účinnosťou Trestného zákona sa teda od 01.01.2006 malou škodou rozumie škoda prevyšujúca 8000,- Sk. Prihliadnuc na vyššie uvedenú minimálnu mzdu v roku 2005, kedy bol zákon schvaľovaný, resp. v roku 2006, kedy začal byť účinný, je každému zrejmé, že minimálna mzda bola určite aj v tomto prípade smerodajná pre tvorcu zákona pre určenie, aká výška spôsobenej  škody bude v novom Trestnom zákone predstavovať malú škodu. Totižto už v roku 2007 výška minimálnej mzdy prekročila výšku malej škody o 100 Sk. Skúmaním celého vývoja výšky minimálnej mzdy dôjdeme k záveru, že aktuálna výška minimálnej mzdy v roku 2019 – 520,- Eur, viac ako dvojnásobne prekračuje jej výšku v roku 2006. Na uvedené však zákonodarca do dnešného dňa nijako nereagoval a k naozaj nepatrnému navýšeniu malej škody z 8000,- Sk došlo len v prípade jej prepočtu zo Sk na eurá, kedy s účinnosťou od 01.01.2009 malá škoda predstavuje 266,- Eur (namiesto presných 265,55,- eur). Nárast minimálnej mzdy o viac ako dvojnásobok je úzko spätý s viacerými ekonomickými ukazovateľmi, infláciou, zdražovaním, kúpyschopnosťou obyvateľstva a pod. V roku 2019 to znamená, že predmety, ktorých krádež v minulosti bola priestupkom (s výnimkou § 212 ods. 2 TZ), napr. bicykel, hodinky, mobilný telefón, navigácia a pod. v hodnote do 8000,- Sk, sa dnes dajú za sumu menšiu ako 266,- Eur obstarať ťažko. To, čo predstavovalo 8000 Sk v peňaženke v roku 2005 pri tvorbe zákona, je o 14 rokov neskôr vnímané úplne inak. Uvedený fakt súvisí s kriminalitou v prípade tzv. drobných krádeží, kedy stačí odcudzenie voľne položeného mobilného telefónu či odloženého bicykla priemernej značky a ceny a dôjde k spáchaniu trestného činu. Pričom prihliadnuc na pôvodné znenie zákona, úmyslom zákonodarcu bolo tieto konania postihovať skôr ako priestupok, než ako trestný čin. Dnes má však poškodený zarábajúci minimálnu mzdu k dispozícii dvojnásobok finančných prostriedkov oproti roku 2006, čo sa aj odráža v nákupnej cene a hodnote vecí, ktoré má vo vlastníctve. V konečnom dôsledku teda dochádza k nárastu týchto trestných činov len z toho dôvodu, že zákonodarca už vyše 13 rokov nijakým spôsobom nereaguje na spoločensko – ekonomické zmeny.

Účelom tohto článku nie je v žiadnom smere ospravedlňovanie konania páchateľov v prípade, ak napríklad odcudzia vec v hodnote okolo 266 – 300,- Eur, či znižovanie ich viny, ale poukázanie na skutočnosť, že oproti pôvodnému zámeru zákonodarcu pri tvorbe Trestného zákona a definovaní malej škody, došlo vplyvom vyššie uvedených zmien k zásadnej zmene v prípade vnímania malej škody naozaj ako malej. Nakoľko nie je z dôvodu aplikačných problémov vhodné túto škodu každoročne upravovať, považujeme za vhodné aspoň v prípade takto výrazných zmien, ako sme načrtli vyššie, raz za obdobie 5 – 10 rokov prehodnotiť potrebu úpravy výšky malej škody tak, aby korešpondovala s ekonomickou a spoločenskou realitou. V súčasnosti by teda podľa nás nič nebránilo tomu, aby bola malá škoda ustanovená na sumu najmenej 500,- Eur. Táto zmena by mala pozitívny vplyv aj na rozpracovanosť najmä v prípade trestných konaní vedených poverenými príslušníkmi na OO PZ.