V článku zo dňa 07.09.2018 sme sa venovali aj návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 73/1993 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ (ďalej aj ZoSSPZ). V závere tohto článku uvádzame, že na schôdzi vlády Slovenskej republiky konanej dňa 22.08.2018 došlo zo strany navrhovateľa k úplnému stiahnutiu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vrátane ZoSSPZ), a to i v jeho novo navrhovanom znení uvádzanom v dotknutom článku.

Keďže sme sa rozhodli sledovať aktuálne rezonujúcu problematiku menovania príslušníka PZ do funkcie prezidenta Policajného zboru ako i podmienok, ktoré musí táto osoba spĺňať a procesu, ktorý musí absolvovať, prinášame Vám v tomto článku vládny návrh zákona zo dňa 28.09.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vrátane ZoSSPZ) zo dňa 28.09.2018 z dielne Ministerstva vnútra SR. Uvedený návrh bol po jeho prerokovávaní v NR SR dňa 04.12.2018 schválený poslancami NR SR (ZA – 76 poslancov), spolu s pozmeňujúcim návrhom meniacim jeho účinnosť z navrhovaného dátumu 01.01.2019 na 01.02.2019. Podľa novely zákona sa v ZoSSPZ okrem iného dopĺňa § 33a a nasledujúce. Nižšie Vám prinášame znenie niektorých ustanovení ZoSSPZ, týkajúcich sa vymenovania príslušníka PZ do funkcie prezidenta Policajného zboru, podmienok, ktoré musí táto osoba spĺňať, dĺžky funkčného obdobia a možnosť znovu-vymenovania, zloženia sedemčlennej výberovej komisie, hodnotiacich kritérií ako i postupu po vypočutí vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť.

 Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru

§ 33a

(1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.

(2) Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru najviac na dve funkčné obdobia.

(3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto 

a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov,

b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,

c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d) získal špecializované policajné vzdelanie a

e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.

(4) Výkon funkcie prezidenta Policajného zboru zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie,

c) odvolaním z funkcie,

d) skončením služobného pomeru.

 § 33c

(1) Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Dvoch členov komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33d ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru.

§ 33d

(1) Vo výberovom konaní sa hodnotia riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru.

§ 33e

(1) Minister vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, kedy mu bola predložená zápisnica o priebehu výberového konania, predloží výboru pre obranu a bezpečnosť najmenej troch kandidátov z uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru. Ak komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru menej ako troch uchádzačov, minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru pre obranu a bezpečnosť ako kandidátov všetkých uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru.

(2) Ak výbor pre obranu a bezpečnosť neodporučí ministrovi vnútra Slovenskej republiky vymenovať do funkcie prezidenta Policajného zboru žiadneho z predložených kandidátov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie aj vtedy, ak minister vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky nevymenuje do funkcie prezidenta Policajného zboru žiadneho z kandidátov odporúčaných výborom pre obranu a bezpečnosť.

§ 287j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru a na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do 15.februára 2019.

Úplné znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vám prinášame TU.