Do medzirezortného pripomienkového konania smeruje návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony (napríklad zákon o civilnom letectve, zákon o námornej plavbe, zákon o elektronických komunikáciách). Predkladateľom návrhu je Ministerstvo vnútra SR. V prípade ak predmetný návrh úspešne prejde medzirezortným pripomienkovým konaním a následne celým legislatívnym procesom v NR SR, je možné, že sa dočkáme viacerých, z nášho pohľadu,pozitívnych, zmien.

Návrh novelizácie zákona o Policajnom zbore (ZoPZ)

Zmena má nastať v samotnej organizácii Policajného zboru. Okrem členenia Policajného zboru na jednotlivé služby sa po novom budú útvary PZ zriadené ministrom vnútra na návrh prezidenta PZ deliť na Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky a útvary s miestnou pôsobnosťou. Samostatné postavenie útvaru má aj naďalej Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (pôvodne útvar kriminalisticko – expertíznych činností), ktorý je špecializovaným a odborným pracoviskom na vykonávanie najmä odbornej činnosti a znaleckej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci. Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru sa zapisuje do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ako znalecký ústav.

Z § 13 ods. 2 písm. a) ZoPZ (preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru) sa navrhuje vypustiť slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický titul policajta. Obdobne sa navrhuje vypustiť slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta“ aj z § 13 ods. 3 a § 14 ods. 1 ZoPZ. Zároveň sa navrhuje úplne vypustiť v § 14 ods. 3 a ods. 4 doposiaľ ustanovujúci kedy policajt nepoužíva na služobnej rovnošate menovku.

Uvedené odstránenie menoviek zo služobných rovnošiat policajtov nie je nahradené žiadnym iným (novým) identifikátorom, a tak vychádzajúc zo znenia ZoPZ bude na identifikáciu policajta občanovi slúžiť jeho identifikačné číslo, ktorého umiestnenie na služobnej rovnošate zostáva samozrejme zachované.  

Oprávnenie požadovať vysvetlenie v § 17 ods. 1 ZoPZ sa popri objasňovania skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a správneho deliktu rozšíri aj o odhalenie trestného činu.

Zaistiť osobu v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) ZoPZ bude možné nielen pri pristihnutí osoby pri páchaní priestupku ale i pristihnutú pri páchaní iného správneho deliktu. Dodávame, že iné správne delikty samé o sebe nie sú žiadnym spôsobom komplexne kodifikované, ako je to napríklad v prípade priestupkov. Preto bude potrebné každé konanie osoby posudzovať individuálne s ohľadom na ustanovenia osobitných právnych predpisov (napríklad stavebný zákon, colný zákon, živnostenský zákon, zákonník práce a pod.).

Pri oprávnení na zaistenie osoby sa § 19 psím. f) ZoPZ zmení nasledovne:

„Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine, nachádza sa na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní alebo bola zastihnutá na úteku a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom“.

Doposiaľ písm. f) pojednávalo len o osobe, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní.

O zaistení osoby podľa § 19 ods. 1 ZoPZ spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia osoby. Pôvodné ustanovenie § 19 ods. 2 ZoPZ o vydávaní  rozhodnutia o zaistení osoby voči ktorému je prípustné odvolanie a zároveň ustanovenie § 19 ods. 3  ZoPZ  o použití všeobecných predpisov o správnom konaní pri posudzovaní takéhoto rozhodnutia sa navrhujú úplne vynechať. Máme za to, že uvedené jednoznačne prinesie menej administratívnej náročnosti spojenej so zaistením osoby.

V § 25 ZoPZ pribudne policajtom v súvislosti s oprávnením pri zisťovaní bezpečnosti určených osôb úplne nové oprávnenie:

„V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb a určených objektov je policajt oprávnený zakázať činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota nad určeným objektom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme.“

Máme za to, že uvedené sa bude vzťahovať najmä na zákaz použitia dronov.

Taktiež v § 28 ZoPZ ustanovené oprávnenie policajta uzatvoriť verejne prístupné miesta sa rozširuje aj o možnosť uzatvoriť takéto miesta ak hrozí hromadné porušenie verejného poriadku.

Policajt bude môcť oprávnenie otvoriť byt v zmysle § 29 ods. 2 ZoPZ využiť nie len v prípade podozrenia, že sa v byte nachádza zomretá osoba, ale aj v prípade, že sa tam nachádza týrané zviera.

Rozšíria sa taktiež oprávnenie policajta pri objasňovaní priestupku (§ 32 ZoPZ). Policajt bude pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku oprávnený vyžadovať

a) od banky a pobočky zahraničnej banky poskytnutie informácie o majiteľovi platobného účtu,

b) od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby, prevádzkové údaje.

V súvislosti s písm. b) dochádza taktiež k novelizácii zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ZoEK), kde je práve v zmysle novozavedeného § 32 ods. 4 písm. b) ZoPZ Policajný zbor určený ako oprávnený štátny orgán na získavanie takýchto údajov na účely plnenia svojich úloh.

Zároveň v zmysle doplnenia § 63 ods. 6 ZoEK bude môcť Policajný zbor využiť takéto údaje nielen pri pátraní po nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách ale i v prípade pátrania po odcudzených mobilných telekomunikačných zariadeniach“.

Pri uvedenom len skromne dodáme, že dúfame, že sa patričného zjednodušenia získavania takýchto údajov dočkáme aj v trestnom konaní v rámci novelizácie Trestného poriadku.

Navrhovateľ taktiež navrhuje za § 32 ZoPZ vložiť § 32a: Oprávnenie na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok v znení:

„Policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je ovplyvnená alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.“

Uvedené určite nájde uplatnenie v prípade radu večerných či nočných sťažovateľov a oznamovateľov, ktorí sú zjavne pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky a prišli svoj životný príbeh prerozprávať službukonajúcemu referentovi miestneho OO PZ. 

Navrhovateľ novelizácie ZoPZ taktiež nezabudol na problematiku určených priestorov, ktorá bola PZ v posledných rokoch vyčítaná najmä zo strany verejného ochrancu práv SR.

Za § 49 sa navrhuje vložiť § 49a: Určený priestor

1) Policajt je oprávnený umiestniť osobu namiesto cely do určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený.

2) Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu.

3) Osoba nesmie byť v určenom priestore umiestnená dlhšie ako 24 hodín. Na umiestnenie osoby do určeného priestoru sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43, § 44 ods. 1, § 45, § 48 a § 49.“.

Po legislatívnom základe k určeným priestorom nám už len zostáva dúfať, že tieto budú na príslušných útvaroch PZ aj reálne zriadené a zároveň, že budú  spĺňať štandardy vyžadované verejným ochrancom práv ako i ďalšími mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa touto problematikou.

Návrh novelizácie zákona o priestupkoch (ZoP)

A ako sa hovor, to najlepšie na koniec.

V rámci novelizácie navrhovateľ taktiež navrhuje doplniť zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch takým spôsobom, že v § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie: uráža verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci.

Priestupku proti verejnému poriadku sa tak dopustí ten, kto uráža verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci. Za uvedené konanie bude možné uložiť pokutu až do výšky 500,- eur.

Po dlhodobej snahe a apelovaní projektu Poradca Policajta na túto problematiku a viacnásobnom navrhovaní novelizácie zákona o priestupkoch v tomto smere na rôznych úrovniach, s nadšením vítame tento návrh. K uvedenému je ešte potrebné doplniť, že osobe nie je možné len uložiť pokutu do výšky 500 ,- eur, ale takáto osoba sa automaticky stáva priestupcom, so všetkými z toho plynúcimi zákonnými následkami (napr. zaistenie osoby). 

Policajti, ktorých niekto na ulici uráža a ešte si to často odvážne natáča na mobilný telefón a zverejňuje, tak už nebudú musieť nečinne stáť a na hanbu sa takémuto ponižujúcemu správaniu prizerať, ale v zmysle zákona budú môcť konať a tým aj zadosť učiniť ustanoveniu § 8 ods. 1 ZoPZ, a teda môcť konečne a riadne dbať na svoju česť, vážnosť a dôstojnosť.

Navrhovaná novelizácia ZoPZ prináša ešte niekoľko ďalších zmien a doplnení, najmä v súvislosti s implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných. Pre tých, ktorý by mali záujem o jej podrobné znenie, to nájdete nižšie.