V nadväznosti na náš článok zo dňa 10.01.2019, v ktorom sme sa venovali skráteniu dĺžky praxe advokátskeho koncipienta ako i možnostiam započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta, prinášame po prijatí uznesenia predsedníctva SAK jeho stručné doplnenie.

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ZoA), ktorého novelizáciou došlo s účinnosťou od 01.01.2019 ku skráteniu dĺžky praxe advokátskeho koncipienta z pôvodných 5 na 3 roky v § 6 ods. 2 druhá veta ustanovuje, že ….SAK môže (fakultatívne, pozn. autora) do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis SAK.

Nakoľko uvedený § 6 ods. 2 ZoA v prvej vete ustanovuje, že SAK započíta (obligatórne, pozn. autora) do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax, máme v prípade fakultatívneho započítavania praxe za to, že ide najmä o inú prax, ako sú povolania uvedené v prvej vete, ktorou však advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta. Nakoľko mnohí príslušníci PZ pôsobiaci najmä ako poverení príslušníci či vyšetrovatelia PZ dochádzajú do každodenného a aktívneho kontaktu s Trestným právom, mohlo by sa ich uvedené ustanovenie § 6 ods. 2 druhá veta ZoA aspoň čiastočne dotýkať. Predpis SAK, ktorý má určiť podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta však na týchto kolegov nemyslel.

Dňa 21.02.2019 prijalo predsedníctvo SAK uznesenie č. 13/3/2019, ktorým SAK stanovila podmienky započítania inej právnej praxe do povinnej praxe advokátskeho koncipienta, a to nasledovne:

Inou právnou praxou sa na účely tohto uznesenia rozumie právna prax vykonávaná najmenej 24 mesiacov nepretržite po absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore právo, na ktorej výkon sa preukázateľne vyžaduje nie iné ako právnické vzdelania a bola:

 a) vykonávaná v pracovnom pomere so zamestnávateľom zamestnávajúcim najmenej 20 zamestnancov,

b) v služobnom pomere, v štátnej službe alebo vo verejnej službe.

Do praxe advokátskeho koncipienta môže byť započítaná iná právna prax podľa článku 2 tohto uznesenia najviac v rozsahu 6 mesiacov.

Nakoľko príslušníci PZ, či už poverení príslušníci alebo vyšetrovatelia PZ, nemusia mať pre výkon svojej funkcie povinne absolvované vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore právo (v prípade vyšetrovateľov PZ je to vysokoškolské štúdium druhého stupňa), je táto aj keď len 6 mesačná možnosť započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta aj naďalej pre policajtov celkom bezvýznamná.