Lustráciám v informačných systémoch Policajného zboru bola v uplynulom období venovaná značná verejná aj mediálna pozornosť. Zrejme aj z toho dôvodu došlo k zavedeniu podrobnejšieho evidovania lustrácií, avšak podstatnejšou zmenou sú novozavedené následky, ktoré hrozia policajtom, ak nimi vykonaná lustrácia bude neštandardná alebo nedôvodná. Dňa 01.07.2019 nastala účinnosť Nariadenia  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 105/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 18/2008 o niektorých konaniach, ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 96/2011. 

Nariadenie č. 18/2008 doteraz obsahovalo opis konaní zakladajúcich prepustenie príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru, ktoré sú policajtom notoricky známe. Demonštratívny výpočet obsahuje konanie policajta, kedy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok vykonáva štátnu službu, vedie motorové vozidlo, resp. sa odmietne podrobiť dychovej skúške alebo odberu krvi na zistenie požitia týchto látok. Ďalšou skupinou sú prípady, kedy policajt koná úmyselne pre získanie neoprávnenej výhody, zneužije informácie získané pri výkone alebo v súvislosti s výkonom štátnej služby, úmyselne neoprávnene koná voči zákonom chráneným záujmom iných osôb, či vedome neoprávnene udržiava kontakty s páchateľmi závažných trestných činov. V neposlednom rade sa policajt prepustí zo služobného pomeru aj vtedy, ak bezdôvodne nenastúpi do výkonu štátnej služby alebo sa podieľa na tzv. prevádzačstve. Napokon v roku 2011 sa nariadenie doplnilo aj o úmyselné skresľovanie údajov hodnotiaceho systému.

So spomenutou účinnosťou od 01.07.2019 však v ods. 1 nariadenia bolo nahradené písm. j), ktoré predstavovalo posledný vyššie menovaný dôvod, v súčasnom znení:

„Policajt poruší služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, najmä keď …. j)vykonal neštandardnú alebo neodôvodnenú aktivitu v ktoromkoľvek informačnom systéme v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane národných a medzinárodných databáz, registrov, správnych agend, sprístupnených informačných systémov iných rezortov a organizácií prostredníctvom siete Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, do ktorých je vstup podmienený identifikáciou a autentifikáciou (prístupovým právom prideleným gestorom alebo správcom príslušného informačného systému)“.

Neštandardná alebo neodôvodnená aktivita v informačných systémoch, ktoré policajti bežne používajú, tak bude mať pre policajta najťažšie možné následky súvisiace s jeho služobným pomerom, nakoľko podľa ods. 2 tohto nariadenia, nadriadený policajta, ktorý sa preukázateľne dopustil konania podľa ods. 1 (ktoréhokoľvek z uvedených, pozn. autora), predloží návrh na jeho prepustenie zo služobného pomeru.

Proti tejto novelizácií však vystúpil Odborový zväz polície v Slovenskej republike. Dňa 11.06.2019 sa uskutočnilo rozporové konanie, na ktorom zástupcovia OZP SR argumentovali predkladateľovi návrhu – Prezídiu Policajného zboru zastúpenému policajtmi z odboru kontroly PPZ, prečo nesúhlasia s daným znením návrhu. Pôvodne odborári navrhovali zmenu nariadenia tak, aby policajtom hrozilo prepustenie až v prípade recidívy takéhoto konania v priebehu dvoch rokov. Napokon však nesúhlasili so znením citovaného písmena j) vôbec s nasledujúcim odôvodnením.

Uvedené opatrenie (prepustenie zo služobného pomeru) považujú odborári za diskriminačné z dôvodu, že sa to týka iba príslušníkov Policajného zboru. Keďže v informačných systémoch lustruje celý rad iných zamestnancov aj z iných rezortov navrhujú, aby takéto protiprávne konanie bolo ustanovené ako priestupok v Zákone o priestupkoch, čím by sa docielil stav, že za takéto protiprávne konanie (priestupok) by bol potrestaný každý rovnako, nielen príslušník Policajného zboru. Majú zato, že nadriadení v Policajnom zbore aj v súčasnosti majú na elimináciu nežiadúcich lustrácií k dispozícii aj ďalšie organizačné ako aj technické opatrenia, vrátane disciplinárneho konania.

Výsledkom rozporového jednania bolo to, že rozpory uplatnené zásadnými pripomienkami neboli odstránené, preto sa návrh nariadenia predkladá na schválenie ministerke vnútra Slovenskej republiky s rozporom. Ako sme uviedli hneď v úvode tohto článku, nariadenie napokon nadobudlo účinnosť schválením ministerky vnútra Denisy Sakovej, preto policajtov upozorňujeme na povinnosti súvisiace s prístupom do informačných systémov a na možné následky v prípade ich nedodržania. Pravidlá pre používanie informačných systémov a nakladanie s osobnými údajmi možno nájsť v NMV č. 67/2018 o bezpečnostnej politke pre oblasť informačných systémov, v Pokyne generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 19/2015 o politike informačnej bezpečnosti pre koncových používateľov a v NMV č. 164/2013 o ochrane osobných údajov.