Legislatíva

 Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

§ 26 Taxislužba (čo je to taxislužba)

(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

(6) Cena za prepravu môže byť

a) určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo

b) dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným spôsobom.

(7) Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí byť vybavené funkčným taxametrom, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlá, umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom.

§ 27 Koncesia (oprávnenie na podnikanie)

(1) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

(7) Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie.

(17) Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je zaevidované v koncesii a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

(18) Dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby na každé evidenčné číslo vozidla taxislužby.

§ 29 Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby a prevádzkovateľa dispečingu

(1) Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

a) zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby,

b) zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,

d) označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby,

e) označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,

f) označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

g) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,

h) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby.

§ 30 Vodič vozidla taxislužby

(1) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“).

(5) Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

b) používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,

f) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,

g) mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy,

h) umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.

(7) Ak je prevádzkovateľ taxislužby zároveň vodičom vozidla taxislužby, ustanovenia odsekov 1 až 6 sa na neho vzťahujú rovnako.

§ 44 Obec (orgán na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov podľa tohto zákona)

Obec: b) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky pri prevádzkovaní dispečingu, v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.

§ 45 Odborný dozor (tento § oprávňuje policajta na kontrolu v rozsahu tohto zákona)

(1) Odborným dozorom je kontrola

b) prevádzkovateľov taxislužby, či prevádzkujú taxislužbu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie taxislužby.

(7) Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky technickú spôsobilosť vozidiel, vybavenie prepravnými a sprievodnými dokladmi a dokladmi podľa tohto zákona, označenie vozidiel a spôsobilosť vodičov a osádky na cestnú premávku a pri preprave nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR.

§ 46 Oprávnenia odborného dozoru

(1) Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená

b) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,

c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,

d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona.

§ 47 Nápravné opatrenia

(1) Ak orgán odborného dozoru zistí, že prevádzkovateľ cestnej dopravy, prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť podľa tohto zákona, dá dopravnému správnemu orgánu podnet na uplatnenie postupu podľa § 31 ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu. Ak orgán odborného dozoru zistí iný správny delikt podľa § 48 alebo priestupok podľa § 49, podá oznámenie dopravnému správnemu orgánu; to neplatí, ak priestupok bol prejednaný v blokovom konaní podľa osobitného predpisu.

(5) Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť vozidlo na ceste a prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že

a) vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú prepravu, nemá osvedčenie o typovom schválení, nie je označené podľa zákona alebo

b) vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie, osvedčenie vodiča, preukaz vodiča, kópiu koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby.

(7) Príslušník Policajného zboru môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených nedostatkov nie je možná na mieste, ale až v technickej základni alebo v servise, a dokončenie prepravy po určenej trase bezprostredne neohrozuje bezpečnosť osádky vozidla, cestujúcich, nákladu ani bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak to nie je možné, prevádzkovateľ cestnej dopravy musí zabezpečiť náhradné vozidlo a prestup cestujúcich alebo prekládku nákladu, alebo náhradnú osádku vozidla.

(8) Ak príslušník Policajného zboru odstaví vozidlo na ceste alebo preruší a zakáže ďalšiu prepravu, bezodkladne o tom upovedomí prevádzkovateľa cestnej dopravy, aby mohol zabezpečiť náhradnú prepravu; do jeho príchodu sa o bezpečnosť odstaveného vozidla a jeho osádky a o náklad postará Policajný zbor na náklady prevádzkovateľa cestnej dopravy.

§ 48 Iné správne delikty – prevádzkovateľ taxislužby (právnická osoba)

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

x) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie,

y) prevádzkuje taxislužbu v rozpore s koncesiou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča, alebo nezamestnáva vodiča vozidla taxislužby v pracovnoprávnom vzťahu,

aa) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,

ab) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,

ac) prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

ag) sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby osobami, ktoré nie sú držiteľmi koncesie,

ah) sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby vozidlami, ktoré nie sú zapísané v koncesii,

an) prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.

(3) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý

i) prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného cestovného vo vozidle taxislužby,

j) prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.

§ 49 Priestupky – vodič (fyzická osoba)

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

h) ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať kópiou koncesie,

i) ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať osvedčením vozidla taxislužby,

j) ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať preukazom vodiča alebo neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho,

l) vykonáva cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlom, ktoré nie je označené podľa tohto zákona.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť pokutu do 3 000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g), i), j) a l) pokutu do 1 500 eur.

(3) Za priestupky podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť zákaz činnosti od šiestich mesiacov do piatich rokov spočívajúci v zákaze vykonávania funkcie vedúceho dopravy.

(4) Za priestupky podľa odseku 1 písm. e) až g), i), j) a l) možno uložiť blokovú pokutu do 200 eur a v rozkaznom konaní pokutu do 500 eur.

(5) Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť blokovú pokutu do 500 eur a v rozkaznom konaní pokutu do 1 500 eur.

(6) V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. a), b), h) až l) okrem dopravných správnych orgánov aj colné orgány a orgány Policajného zboru a podľa odseku 1 písm. e) až g) aj revízori.

(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 

Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

§ 89

(1) Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako dva roky. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b), ktorí nedovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b), ktorí nedovŕšili vek 65 rokov, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov. Vodiči, ktorých zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke podľa § 87 ods. 5 alebo pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu podľa § 88 ods. 4, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti alebo dokladom o psychickej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti.

§ 87 Lekárska prehliadka

(3) Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

§ 88 Psychická spôsobilosť

(6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

§ 100 Neplatnosť vodičského preukazu

(4) Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1, alebo § 91 ods. 6 alebo ak je zadržaný podľa § 70 ods. 5.

§ 70 Zadržanie vodičského preukazu

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

d) je vodičský preukaz neplatný.

§ 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky, za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta, za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole.

 

Výklad

Vodič musí mať pri mať pri sebe preukaz vodiča taxislužby.

Ak ho nemá pri sebe, ale má ho vydaný – v blokovom konaní do 50 € (§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z., § 22 ods. 1 písm. m) zákona č. 372/1990 Zb.)

Ak ho nemá vôbec vydaný v blokovom konaní do 200 € (§ 30 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z., § 49 ods. 1 písm. i) zákona č. 56/2012 Z. z.), to isté platí aj ak ho nemá umiestnený na viditeľnom mieste pre vodiča. Tento postup bol v zmysle hore uvedeného upravený P PZ.

Vodič musí mať pri sebe kópiu koncesie.

Ak ju nemá vo vozidle – v blokovom konaní do 500 € (píše sa IBA § 49 ods. 1 písm. h) zákona č. 56/2012 Z. z.)

Vodič môže na taxislužbu používať iba vozidlo vybavené podľa tohto zákona.

Vozidlo musí byť označené: na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby, na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy, každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej. Ak taxislužba nie je vykonávaná pomocou digitálnej platformy, alebo ak cena nie je stanovená vopred vo vozidle musí byť umiestnený na mieste viditeľnom pre cestujúceho taxameter, ak vozidlo nie je vybavené popísaným spôsobom v blokovom konaní do 200 € (§ 49 ods. 1 písm. l) zákona č. 56/2012 Z. z.)

V prípade spísania SVOP sa odstupuje na OBEC – magistrát atď. klasické objasňovanie podľa správneho poriadku v prípade spáchania priestupku v obci.

V prípade zistenia porušenia právnickej osoby – prevádzkovateľ taxislužby – spísať SVOP, porušenia sú uvedené v § 48 zákona č. 56/2012 Z. z., postup podľa správneho poriadku. Jedná sa o iný správny delikt, príslušný orgán na prejednanie je obec.

Ďalšími dokladmi, ktoré musí mať vodič taxislužby pri sebe, sú doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti (§ 89 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.), viac v § 87 a § 88. V prípade, že ho pri sebe nemá, vodičský preukaz je neplatný podľa § 100 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z., vodičský preukaz je policajt oprávnený zadržať podľa § 70 ods. 1 písm. d)zákona č. 8/2009 Z. z. a zaslať na oddelenie dokladov v mieste vydania vodičského preukazu, o čom aj poučí, že mu bude vrátený po preukázaní spôsobilosti. Rovnaký postup platí aj pri kuriéroch a vodičoch skupiny C,D,E a ostatných. K podmienkam v potvrdení, zväčša píšem obmedzenie ,,neplatí pre vozidlo taxislužby“ a povolenie môže byť na dobu najviac 15 dní. V blokovom konaní je možné v zmysle § 22 ods. 1 písm. m) zákona č. 8/2009 Z. z. na mieste uložiť pokutu do 50 €, za porušenie § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z.

V prípade uloženia pokuty nezaplatenej na mieste je policajt oprávnený v zmysle § 71 ods. 1zákona č. 8/2009 Z. z. zadržať vodičský preukaz.

Vozidlo taxislužby musí byť v zmysle § 47 ods. 1 písm. c) bod 7.  vyhlášky Ministerstva dopravy č. 137/2018 Z. z. v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení a potom periodicky v jednoročných lehotách podrobené technickej kontrole, to isté platí aj o emisnej kontrole v zmysle § 51 ods. 1 písm. b) bod 5. vyhlášky Ministerstva dopravy č. 138/2018 Z. z., v prípade nevykonania takejto kontroly v stanovenej lehote je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a/alebo tabuľky s evidenčným číslom v zmysle § 72 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. K podmienkam v potvrdení, zväčša píšem obmedzenie ,,neplatí pre vozidlo taxislužby“ a povolenie môže byť na dobu najviac 15 dní. V blokovom konaní je možné v zmysle § 22 ods. 1 písm. m) zákona č. 8/2009 Z. z. na mieste uložiť pokutu do 50 €, za porušenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. Vodiči taxislužieb zvyknú mať v protokole alebo ,,kartičkách“ lehotu 2 roky, tzn. TK a EK vykonanú na 2 roky, avšak táto kontrola im platí iba 1 rok od dátumu jej vykonania.

 

Zhrnutie

Čo musí mať vodič taxislužby?

doklady:

 • vodičský preukaz
 • osvedčenie o evidencii č. I (aj č. II do 30 dní odo dňa jeho vydania)
 • technickú a emisnú kontrolu vykonanú v lehote do 1 roka
 • zelenú kartu
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti
 • doklad o psychickej spôsobilosti
 • preukaz vodiča taxislužby
 • koncesnú listinu (s vyznačeným evidenčným číslom vozidla)
 • osvedčenie vozidla taxislužby

vybavenie vozidla:

 • označenie na ľavých predných dverách (obchodné meno)
 • označenie na pravých predných dverách (obchodné meno; základná sadzba cestovného – neplatí ak je cena dohodnutá vopred alebo digitálna platforma)
 • preukaz vodiča taxislužby a základná sadzba cestovného v interiéri na mieste viditeľnom pre cestujúceho
 • strešný transparent s nápisom TAXI spôsobilej farby
 • taxameter (ak nie je cena dohodnutá vopred alebo taxislužba nie je vykonávaná prostredníctvom digitálnej platformy).

Vodič taxislužby musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak sám nie je prevádzkovateľom taxislužby.

Policajt v prípade zistenia nedostatkov, kedy náprava nie je možná na mieste, ak to neohrozí bezpečnosť, môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy.

Ak zakáže ďalšiu prepravu, vyrozumie o tom prevádzkovateľa taxislužby, ktorý zabezpečí náhradné vozidlo.

 

ppor. Tomáš Samko