V neposlednom zo série článkov prinášajúcich rôzne rady pri objasňovaní vybraného druhu trestnej činnosti, Vám prinášame prehľad ďalších odkazov na internetové stránky využiteľných pri vyšetrovaní a objasňovaní ekonomickej trestnej činnosti. Informácie získané z uvedených stránok Vám môžu napomôcť pri vyšetrovaní alebo odhaľovaní rôznej trestnej činnosti (prípadne aj pri objasňovaní priestupkov) alebo v niektorých prípadoch toto vyšetrovanie či odhaľovanie správne usmerniť. Nakoľko ide o voľne dostupné internetové stránky ako i informácie na nich, často dokážu byť nápomocné aj v oblasti Vašich súkromnoprávnych vzťahov.

Objasňovanie ekonomickej (daňovej) trestnej činnosti

V prípade zisťovania ekonomických údajov a ukazovateľov o spoločnostiach sú veľmi nápomocné stránky: www.finstat.sk a www.registeruz.sk.

Po zadaní údajov spoločnosti (napr. názvu, prípadne IČO) sa nám zobrazia na stránke www.registeruz.sk evidované a subjektom podávané účtovné závierky (prípadne aj výročné správy, či iné dokumenty) za jednotlivé zdaňovacie obdobia. Dávame tiež do pozornosti, že uvedené údaje sú samostatne (bez ďalšieho) využiteľné v Trestnom konaní, nakoľko aj samotný správca dane pri poskytovaní súčinnosti takéto účtovné závierky v listinnej podobe neposkytuje, ale dožadujúci subjekt odkáže na stránku www.registeruz.sk, odkiaľ ich môže sám čerpať.

Graficky zaujímavejším, a tiež podrobnejšie a prehľadnejšie spracovaným systémom údajov najmä z účtovných závierok, disponuje stránka www.finstat.sk. Po zadaní údajov a vyhľadaní konkrétnej obchodnej spoločnosti stránka zobrazí samostatnú tabuľku, kde za posledné zdaňovacie obdobie uvádza tržby, zisky, aktíva, pasíva, vlastný kapitál a iné ekonomické údaje o spoločnosti, ako i ich grafické vyjadrenie za niekoľko posledných zdaňovacích období.

Kompletný a denne aktualizovaný zoznam všetkých daňových subjektov registrovaných pre DPH (tzv. platcov DPH) nájdete na stránke:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_72414cdf-8eb7-478d-9ac2-a275008b40a0.

V prípade potreby preverenia, či subjekt má v niektorej z bánk alebo pobočiek zahraničných bánk vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenskej republiky vedený bankový účet, alebo využíva iný produkt banky, je potrebné pre úplnosť zisťovaných údajov osloviť všetky dotknuté banky alebo pobočky zahraničných bánk. Dôvodom nevyhnutnosti tohto postupu je doterajšia a stále aktuálna neexistencia jednotného informačného systému prístupného pre OČTK, ktorá by okruh bánk, ktoré je treba osloviť, vedela zúžiť. Zoznam všetkých bánk a pobočiek zahraničných bánk aktuálne vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenskej republiky sa nachádza na stránka NBS:

https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=4&cc=&qq=&ll=sk.

Zoznam všetkých poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní aktuálne vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenskej republiky sa nachádza na stránka NBS:

https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=44&cc=&qq.

V prípade potreby zistenia miestnej príslušnosti daňových a colných úradov podľa názvu obce / mesta alebo zadaním PSČ je k dispozícií stránka Finančnej správy SR:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

Overenie registrácie záložného práva, overenie osvedčovacej doložky osvedčeného podpisu, overenie pravosti notárskej zápisnice či vyhľadávanie dobrovoľných dražieb je dostupné na internetovej stránke:

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre.aspx.

Informácie o obchodných spoločnostiach zapísaných v obchodnom registri nájdeme na stránke: 
http://www.orsr.sk a v prípade živností na stránke živnostenského registra: http://www.zrsr.sk.

V prípade vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti sú často nápomocné aj informácie zverejňované v Obchodnom vestníku SR, a to najmä podania obchodného registra, podania zbierky listín, konkurzy a reštrukturalizácie, oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie, výzvy likvidátorov a podobne, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke:

 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx.