Tak ako sme si my, tak si určite aj viacerí naši čitatelia všimli, že v posledných týždňoch sú medializované viaceré prípady, kedy sa poukazuje na prílišnú, spoločensky nežiaducu a nevyhovujúcu tvrdosť pri ukladaní trestov za prechovávanie drog, obzvlášť jednej z „najľahších“ drog, a to marihuany. Viaceré medializované informácie poukazujú na to, že páchateľ drží v drvivej väčšine prípadov drogu len v minimálnom či veľmi malom množstve, výlučne pre vlastnú potrebu a trest, ktorý mu je uložený, je neadekvátny spoločenskej nebezpečnosti tohto konania. Často pritom dochádza k porovnaniu s inou návykovou látkou, a to alkoholom či cigaretami, ktorých držba a užívanie je neobmedzené a beztrestné. 

V súvislosti s týmto sa objavujú viaceré názory či návrhy, aby bolo plne uvoľnené využívanie účinkov marihuany na medicínske účely a zároveň, aby držanie marihuany pre vlastnú potrebu nebolo trestným činom, ale iba priestupkom, pri ktorom je možné uložiť pokutu. Teda držanie takejto návykovej látky, marihuany, bude naďalej v rozpore so zákonom, ale nie však už v rozpore s Trestným zákonom. 

V tomto článku si dovolíme vysloviť názor autorov Poradcu Policajta, že akékoľvek držanie marihuany, kontakt s ňou, či užívanie tejto drogy, mimo regulované a prísne kontrolované medicínskej účely, považujeme za neprijateľné v minulosti, v súčasnej dobe ako i v budúcnosti. Avšak po medializovaní informácií o milosti udelenej prezidentkou Slovenskej republiky dňa 18.09.2020 sme dospeli k názoru, že médiami poskytované informácie ohľadom tejto problematiky sú zámerne skresľujúce a neobsahujú všetky informácie o danom prípade, čím neodôvodnene vytvárajú priestor na polemizovanie o adekvátnosti ukladaných trestov. Či je toto zámerom autorov článkov už necháme na Vašom posúdení….

Upozorňujeme, že v nižšie uvedenom prípade nijako nespochybňujeme rozhodnutie hlavy štátu, čo do dôvodnosti udelenia milosti s prihliadnutím na sociálne, rodinné, majetkové či iné pomery odsúdeného. Tieto nám známe nie sú. Účelom tohto článku je poukázať na interpretáciu súdom uloženého trestu médiami a poukázanie na konkrétne okolnosti, prečo bol páchateľovi takýto trest uložený, akým zákonným postupom, a teda i skutočnosť, že vôbec nejde o verejnosti prezentované jednoduché držanie, resp. konzumáciu marihuany, za ktoré si má obyčajný človek odsedieť neprijateľných vyše 10 rokov.

Dňa 18.09.2020 prebehla médiami správa, ktorá bola uverejnená aj na oficiálnej stránke prezidentky Slovenskej republiky, podľa ktorej prezidentka odpustila časť trestu mužovi, ktorý bol za konzumáciu marihuany odsúdený na 10 a pol roka. Viac ako polovicu trestu si už odpykal. Nadpis ako i znenie textu, ktoré uverejnili aj viaceré média, vyvoláva v čitateľovi pocit, že páchateľovi bol za „obyčajné“ držanie a konzumáciu marihuany uložený horibilne vysoký trest 10,5 roka. K uvedenému je hneď na začiatok potrebné uviesť, že podľa Trestného zákona je (okrem iného) trestné držanie marihuany, nie však jej konzumácia, teda prítomnosť omamných látok v tele jedinca. Takže v konečnom dôsledku môže z trestnoprávneho hľadiska článok pojednávať len o tom, že bol odsúdenému uložený trest 10,5 roka za držanie marihuany, nie však za jej konzumáciu. Obrátili sme sa na Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky a po naštudovaní si poskytnutých rozsudkov, ktorými bol výsledný trest odsúdenému uložený, sme zistili nasledovné.

Páchateľ bol dňa 21.08.2014 odsúdený OS Stará Ľubovňa, na základe schválenia dohody o vine a treste za to, že (skrátene) si dňa 11.01.2014 pre vlastnú potrebu kúpil rastlinu rodu Cannabis (konope) o hmotnosti 10 gramov za sumu 100,- eur, z ktorých časť vyfajčil a zvyšnú časť naďalej neoprávnene prechovával pre vlastnú potrebu, pričom túto zvyšnú časť dobrovoľne vydal dňa 21.01.2014 hliadke Obvodného oddelenia PZ Stará Ľubovňa, pričom znaleckým skúmaním bolo zistené, že z uvedeného množstva by sa dalo pripraviť od 21 do 62 obvykle jednorazových dávok drogy, ktoré by boli schopné ovplyvniť psychiku priemerného konzumenta. Za uvedené bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody na 36 mesiacov s podmienečným odkladom na 48 mesiacov. Rozsudok ako i uložený trest nadobudli právoplatnosť, a teda páchateľ po tom, čo mal pri sebe, údajne pre vlastnú potrebu, 10 dní po zakúpení drogy, ešte stále minimálne 21 dávok drogy pokračuje v živote na slobode so 4 ročnou podmienkou.

Nakoľko však uložený trest a trestné konanie, ktorému predchádzalo, veľmi rýchlo neboli páchateľovi dostatočným ponaučením, dochádza k ďalšiemu protiprávnemu konaniu tohto istého páchateľa.

Dňa 25.04.2016 OS Stará Ľubovňa odsúdil páchateľa na 7,5 ročný nepodmienečný trest odňatia slobody v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia za to, že (skrátene) dňa 05.06.2015 si kúpil rastlinu Cannabis (konope), pričom dňa 05.06.2015 bol zaistený príslušníkmi PZ a na výzvu vydal sáčok obsahujúci 8 priehľadných uzatvárateľných sáčkov z PVC s obsahom rastliny zelenej farby, kde vykonaným znaleckým skúmaním bolo zistené, že sa jednalo o vrcholky rastliny konope, z ktorých by bolo možné pripraviť od 41 do 67 obvykle jednorazových dávok drogy, spôsobilých po aplikovaní ovplyvniť psychiku užívateľa. Nakoľko bol páchateľ v štvorročnej podmienke, z ktorej neuplynul ani rok, jeho celkový trest odňatia slobody tak činí 10,5 roka.

Páchateľovi bol teda uložený trest 10,5 roka dvomi rozsudkami, pričom v tomto prípade nešlo ani náhodou o nevinné držanie marihuany. Páchateľ bol pristihnutý pri držaní dokopy minimálne 62 a maximálne 129 jednorazových dávok drogy. Podľa nás ide o extrémne vysoké množstvo jednorazových dávok, pri ktorom sa vynára otázka, či naozaj môže mať jedinec takéto množstvo len pre vlastnú potrebu. Taktiež je potrebné poukázať na to, že aj pri množstve od 21 do 62 obvykle jednorazových dávok drogy bol spolupracujúci a priznávajúci sa páchateľ odsúdený „len“ na 3 ročný trest s podmienečným odkladom. Teda zo súdu odišiel domov, mohol byť s rodinou, chodiť do práce, žiť v podstate slobodný život. No približne 10 mesiacov po odsúdení bol prichytený opäť, a to s ešte väčším množstvom drogy, ktorú prechovával.    

Opakujeme, že nijako nepopierame, že v prípade tohto páchateľa mohli existovať viaceré okolnosti, pre ktoré sa prezidentka Slovenskej republiky rozhodla udeliť mu milosť. Poukazujeme na skutočnosť, že trest uložený v tomto prípade je podľa nás plne primeraný. Každý konzument marihuany sa pri jej prechovávaní môže dostať do takejto situácie. Ako je vyššie vidieť, páchateľ spolupracoval, priznal sa, skutok oľutoval, uzavrel dohodu o vine a treste a bola mu uložená (ľudovo nazývaná) „podmienka“. Žiadnu prílišnú tvrdosť v tomto nebadáme. Ide o veľmi dobré a hraničné upozornenie páchateľa, že toto sa stalo v živote mladého človeka raz, a tým by to malo skončiť. Páchateľ má možnosť uvedomiť si, že len veľmi tesne unikol priamemu výkonu trestu, dokonca si vyskúšať na pár hodín výkon trestu v CPZ či vo väzbe, a teda tomu prispôsobiť svoje ďalšie správanie a konanie na slobode. Pokiaľ tomu tak však nebude, výkon trestu ho neminie.

V nadväznosti na uvedené teda máme za to, že médiami prezentovaná informácia, práve k tomuto konkrétnemu prípadu, že páchateľ dostal za obyčajnú konzumáciu marihuany 10,5 roka je veľmi skresľujúca. Správa, ktorú k tomuto prípadu udelenia milosti vydala kancelária prezidentky však už v prvých riadkoch jasne hovorí o tom, že ide o dvakrát odsúdeného páchateľa, čo však niektoré médiá s ľahkosťou vynechali. Pritom je to prihliadnuc na vyššie uvedené jasný znak toho, že tento páchateľ bol recidivistom. V tom prípade by sa však týmto médiám už ťažšie písali škandalózne popisy o tom, ako posielame mladých ľudí za „fajčenie trávy“ na 10,5 roka do výkonu trestu. Nevieme, či je toto spôsobené tým, že si redaktori väčšiny bulvárnych plátkov nedajú tú námahu, aby si vôbec dva krátke rozsudky našli a naštudovali alebo je to len ich neustále sa zvyšujúca snaha upútať verejnosť škandálom, ktorý je vlastne neúplný, skreslený a v konečnom dôsledku z neho pri pravdivom informovaní prestáva byť škandál. Nakoľko podľa nášho názoru bežný a príležitostný konzument marihuany nemá pri sebe viac jednorazových dávok ako vyššie uvedený páchateľ je hrozba podmienky za držanie (nie konzumáciu) marihuany úplne primeraná, a nie je túto potrebné žiadnym spôsobom dekriminalizovať či dokonca legalizovať. Takéto opatrenie by s istotou len rozšírilo okruh jej užívateľov.