Koncom mesiaca jún vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky verejné obstarávanie na dodávku elektrických paralyzátorov. Elektrické paralyzátory kontaktné, alebo dištančné nazývané tasery, nie sú žiadnou technologickou novinkou, pamätá na ne aj právna úprava, preto jedinou prekážkou, ktorá bráni policajtom v ich používaní, je to, že nimi zväčša vôbec nie sú vybavení.

Zjednodušene povedané, elektrické paralyzátory sú nesmrtiace zbrane, ktoré prostredníctvom účinkov elektrickej energie vyvolajú u zasiahnutej osoby šok, ktorý pôsobí na centrálnu nervovú sústavu tak, že obmedzí jej motorické schopnosti. Vo všeobecnosti sú používané rôznymi právo presadzujúcimi zložkami po celom svete s pozitívnymi výsledkami, napr. na stránke Youtube je možné nájsť množstvo videí, kedy policajti úspešne spacifikovali páchateľa práve za použitia tasera.

V podmienkach Slovenskej republiky použitie elektrických paralyzátorov ako donucovacích prostriedkov vyslovene umožňuje ZoPZ, a to v § 50 ods. 2, ktorý definuje prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku ako obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory. Paradoxom je, že ZoPZ toto ustanovenie obsahuje od samého začiatku účinnosti, a to od 01.09.1993. Napriek tomu však, ani po viac ako 25 rokoch, podľa našich informácií a zisťovania, základné útvary nie sú paralyzátormi vybavené takmer vôbec. Tieto zistenia potvrdzuje aj anketa, ktorú sme urobili v našej facebookovej skupine Poradca Policajta, kde necelé 4% opýtaných uviedli, že ich útvar je vybavený taserom (z celkového počtu len 1 osoba uviedla, že ide o základný útvar na okresnej úrovni). Pritom využitím paralyzátorov v praxi sa zaoberal Odbor výcviku prezídia Policajného zboru už v roku 2014, kedy vydal podrobný Metodický list pre inštruktorov výcviku služobnej prípravy, telesnej prípravy a sebaobrany, predmetom ktorého je využitie elektrických paralyzátorov, nácviky ich správneho a bezpečného používania. Ten na 24 stranách rozsiahlo vysvetľuje spôsoby ich obsluhy, fungovania, manipulácie a použitia v policajnej praxi.

Nejde teda o žiadne nóvum, preto vyhlásenie verejného obstarávania považujeme za pozitívny krok smerom k efektívnemu vykonaniu služobných zákrokov spojených s použitím donucovacích prostriedkov. Vybavenie hliadok útvarov poriadkovej polície najmä vystreľovacími paralyzátormi by mohlo značne uľahčiť služobné zákroky, a to nemusí ísť len o podobné prípady ako ten, ktorý sa odohral na Obchodnej ulici v Bratislave. Postačuje si predstaviť hliadku zloženú z muža a ženy, ktorá má predviesť agresívneho, prípadne podguráženého 150 kilogramov vážiaceho páchateľa, ktorý sa chystá napadnúť policajtov. Policajti by pri vybavení taserom získali možnú výhodu aj proti fyzicky vybavenejšiemu páchateľovi, či osobám, ktoré sa pod vplyvom požitia rôznych látok dostávajú do stavu nepríčetnosti, kedy disponujú extrémnou silou a súčasne necítia bolesť. V neposlednom rade by použitie paralyzátora znamenalo aj ochranu života a zdravia nezúčastnených osôb a nakoniec aj páchateľa, nakoľko následky použitia tasera oproti následkom spôsobeným strelnou zbraňou sú nepomerné. Prínosy vybavenia policajtov predovšetkým dištančnými elektrickými paralyzátormi sú preto badateľné.

Zrejme podobnými úvahami sa spravovali aj zodpovedné osoby na ministerstve vnútra, keďže ministerstvo dňa 28.06.2019 vyhlásilo verejné obstarávanie, ktorého predmetom je dodávka

– elektrického paralyzátora vystreľovacieho a kontaktného, ako donucovacieho prostriedku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
– paralyzátora výcvikového a
– príslušenstva k požadovaným paralyzátorom,

a to v celkovej hodnote 1 355 300,00 EUR bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť bola určená na 29.07.2019 10:00 h. Rozhodujúcim kritériom je cena, pričom ministerstvo má záujem obstarať celkom 550 vystreľovacích a kontaktných paralyzátorov, 55 výcvikových paralyzátorov, 7800 ostrých hlavíc a ďalšie príslušenstvo vrátane batérií, terčov, opaskových puzdier a prepravných obalov. Verejné obstarávanie budeme sledovať a o podstatných skutočnostiach s ním spojených budeme informovať na našom portáli.