Na trestné konania, ktoré sú v súčasnosti realizované OČTK, a to poverenými príslušníkmi ako i vyšetrovateľmi PZ, sú kladené stále náročnejšie a prísnejšie požiadavky, a to z hľadiska hmotnoprávneho ako i z hľadiska procesného. Pravdou je, že neustálym zverejňovaním podrobností z trestných konaní, poukazovaním na ich priebeh a núkanie názorov o správnosti či nesprávnosti postupu OČTK redaktorov médií verejnosti, dochádza k výraznému sťaženiu postupu OČTK v trestných veciach ako i pri preukazovaní viny konkrétnym osobám. Následne tie isté média poukazujú na nelichotivú rýchlosť resp. pomalosť trestného konania, nedôslednosť  OČTK pri preverovaní trestných oznámení a ich odmietaní, či (ne)erudovanosť jednotlivých príslušníkov PZ pôsobiacich ako OČTK. Málokto z nich však pamätá na to, že Policajný zbor má obmedzené prostriedky, čas, množstvo príslušníkov a zároveň s tým priamo súvisiace ich vysoké pracovné zaťaženie. Keďže posilňovanie tabuľkových miest vyšetrovateľov PZ či poverených príslušníkov PZ nie je veľakrát možné, resp. je významne obmedzené, pracovné zaťaženie OČTK rastie a rýchlosť trestných konaní sa spomaľuje, kvalita klesá.

Policajný zbor, celá jeho činnosť, mzdové nároky jeho príslušníkov, výzbroj, výstroj, technické a administratívne vybavenie, služobné motorové vozidlá a celá ich prevádzka, pracovné priestory a mnoho ďalších výdavkov sú kryté z rozpočtu Ministerstva vnútra SR, pričom je všetkým zrejmé, že ide o naozaj nemalé výdavky, ktoré už viackrát boli a určite v budúcnosti ešte aj budú, predmetom ich prehodnocovania a optimalizácie, resp. znižovania. V niektorých oblastiach však MV SR nie je na úhradu týchto nákladov samo. Napríklad agenda cestovných dokladov, zbrojných a vodičských preukazov, evidencie motorových vozidiel a podobne zabezpečujú MV SR kompenzáciu aspoň časti takto vynaložených nákladov. Len samotný správny poplatok za prihlásenie motorového vozidla prešiel v nedávnej minulosti výraznými zmenami v dôsledku ktorých došlo k zvýšeniu týchto poplatkov (z pôvodných 33,- eur) až na maximálne 3.900,- eur. Nijako sa nevyjadrujeme k správnosti a opodstatnenosti tohto kroku, ale uvedené súvisí s nasledujúcim.

Vo všetkých vyššie uvedených (správnych) konaniach občan iniciuje konanie Policajného zboru, ktoré podlieha správnemu poplatku. Je to teda vopred premyslené, uvážené a úmyselné konanie občana, ktorý si podá žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo o prihlásenie motorového vozidla a v nadväznosti na to uhradí potrebný správny poplatok, aby vôbec správny orgán konal a mohol mu vyhovieť. Pokiaľ by tak neurobil, nebol by takýmto poplatkom nijako zaťažovaný.

Prihliadnuc na celé procesnoprávne hľadisko trestných konaní v SR, spôsoby páchania trestnej činnosti ako i výšky aktuálne ukladaných trestov máme za to, že spáchanie úmyselného trestného činu páchateľom je rovnako vedomé, premyslené a vopred uvážené a páchateľ sa ho doslova dopúšťa s vedomím, že pácha trestnú činnosť. Preto z hľadiska Trestného zákona hovoríme o páchaní úmyselnom. Po spáchaní trestného činu nastupuje OČTK, ktorého úlohou je túto trestnú činnosť vyšetriť a páchateľa odhaliť. Práve táto časť je spätá s nemalými výdavkami, ktoré MV SR vynakladá na to, aby sa o niečo takéto vyšetrovatelia či poverení príslušníci úspešne v každom prípade aspoň pokúsili. V praxi to znamená, že napríklad jeden vyšetrovateľ potrebuje na svoju činnosť kanceláriu (alebo jej časť), celú počítačovú zostavu, tlačiareň, skener, kopírku, papier, administratívne pomôcky, náležité zákony / literatúru, služobnú pevnú linku / prípadne fax, služobné motorové vozidlo, využíva poštové služby, dáva preplácať znaleckú činnosť a tak ďalej. Neraz k vyšetrovaniu trestnej činnosti napomáhajú aj ďalší príslušníci PZ, kriminalistický technik, psovodi, KEÚ, pohotovostný útvar či tlmočníci, prekladatelia a pod. Toto je len súhrn najčastejšie využívaných prostriedkov vyšetrovateľmi či poverenými príslušníkmi. Následne, pri úspešnom odhalení páchateľa, pôsobia ďalej ako OČTK prokuratúra a súdy s ďalšími prostriedkami vynakladanými na trestné konanie. Po odhalení a usvedčení páchateľa však dochádza k uloženiu trestu, ktorý len výnimočne obsahuje aj peňažný trest, a keď peňažný trest aj je uložený, tento absolútne nijako nesúvisí s trestným konaním, ktoré prebehlo a nereflektuje jeho náročnosť, či náklady naň vynaložené. Keďže od začiatku tohto odseku hovoríme o páchateľoch úmyselných trestných činov, je na mieste otázka, či páchateľ, ktorý úmyselne, a teda vedome spácha trestný čin, nemá niesť zodpovednosť za to, koľko finančných prostriedkov štát vynaloží na to, aby toto jeho konanie odhalil a vinu mu preukázal. Presne tak, ako keď má občan úmysel byť držiteľom zbrane, cestovného dokladu, alebo aj napríklad vlastníkom nehnuteľnosti. Iniciuje konanie, ktoré podlieha správnemu poplatku a tento musí uhradiť. Práve tento poplatok slúži na úhradu, aj keď niekedy len veľmi čiastočnú, nákladov, ktoré štát musí po iniciovaní tohto konania občanom znášať. Prečo teda páchateľ úmyselného trestného činu nemá povinnosť uhradiť náklady spojené s vyšetrením jeho trestnej činnosti, keď takéhoto páchateľa súd právoplatne uzná vinným? Tak isto by sa mal takýto páchateľ štátu zodpovedať za to, že pre ďalšiu ochranu spoločnosti pred ním, musel štát poskytnúť personálne sily a vynaložiť početné finančné prostriedky na jeho odhalenie a usvedčenie. Naschvál hovoríme iba o páchateľoch úmyselných trestných činov, lebo len v takýchto prípadoch je možné jednoznačne povedať, že páchateľ úmyselne spáchal trestný čin, a preto by mal zaň zodpovedať v plnom rozsahu, a to v každom ohľade. Keďže vyčíslenie vynaložených nákladov na každé jedno trestné konanie by bolo nereálne a zdĺhavé, pre zabezpečenie aspoň čiastočnej kompenzácie vynaložených nákladov štátu by postačovalo zákonom stanoviť tzv. „paušálny poplatok“ za náklady vynaložené na trestné konanie právoplatne odsúdeného páchateľa s odstupňovaním na prečin, zločin a obzvlášť závažný zločin. Nakoľko väčšina páchateľov sa bude vyhýbať dobrovoľnej úhrade takéhoto poplatku, nie je vylúčené, aby po novelizácii príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Trestný zákon umožňoval aj uloženie náhradného trest odňatia slobody pre prípad neuhradenia stanoveného poplatku.

Je nám nado všetku pochybnosť zrejmé, že pri aktuálnom stave a povedomí verejnosti je takýto model možného spoplatnenia trestného konania priam nereálny, nežiaduci či v rozpore so všetkými právami a slobodami. Jediné na čo sa však zabúda upriamiť pozornosť je skutočnosť, že páchateľ koná úmyselne a je predsa pre spoločnosť hrozbou. Neraz je laickou verejnosťou orgánom činným v trestnom konaní vyčítané, že neobjasňujú dostatočne erudovane, rýchlo či efektívne, pričom sú platení z daní všetkých daňových poplatníkov. Málokoho z tejto laickej verejnosti však už zaujíma, že v konečnom dôsledku je za vynakladanie takýchto finančných prostriedkov (od daňových poplatníkov) zodpovedný práve páchateľ, ku ktorého odhaleniu celé trestné konanie smeruje. Kto je teda zodpovedný za to, že sa z verejných financií vynakladajú takéto finančné prostriedky na trestné konanie? Je to naozaj objasňujúci policajt, na ktorého všetci poukazujú, alebo páchateľ, ktorý svojim protiprávnym konaním trestné konanie vlastne spôsobil.

Taktiež je nám viac ako isté, že drvivá väčšina páchateľov nebude mať priamo pri právoplatnom uložení trestu alebo bezprostredne po právoplatnom uložení trestu za spáchanie úmyselného trestného činu finančné prostriedky na úhradu poplatku za trestné konanie. Toto však neznamená, že by takýto poplatok nemal byť zavedený a nemala by byť ukladaná povinnosť uhradiť ho. Predsa pokuty na úseku dopravných priestupkov sa ukladajú cestným pirátom, pričom nikoho nezaujíma, či majú na ich zaplatenie, resp. či výška uloženej pokuty neprevyšuje hodnotu motorového vozidla, na ktorom sa priestupku dopustili. Dôležité je, že páchatelia budú musieť už pri páchaní trestnej činnosti rátať s tým, že takáto povinnosť im pri právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin bude uložená so všetkými s tým súvisiacimi následkami, či už je to možné exekučné konanie, alebo vyššie načrtnutá možnosť uloženia náhradného trestu odňatia slobody.