Len nedávno tlačový odbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informoval o tom, že zámerom rezortu je, aby odevné kamery boli policajtmi používané pri služobných zákrokoch už v prvej polovici roku 2019. Čo všetko používanie kamier môže ovplyvniť, ako by sa ku kontrole záznamov a ich vyhodnocovaniu mohlo postaviť ministerstvo a ďalšie praktické aspekty a dôsledky, ktoré používanie kamier môže priniesť, analyzujeme v nasledujúcom článku.

Ako informovala spravodajská televízia TA3, ministerka vnútra Denisa Saková dúfa, že ministerstvo v blízkej dobe vyhlási verejné obstarávanie na odevné kamery pre políciu. Kamery, monitorujúce služobné zákroky, sa už objavili, nie však celoplošne. Zavedenie obligatórneho vyhotovovania obrazovo-zvukových záznamov policajtmi dopravnej a poriadkovej polície pri jednaní s občanom je však novinkou, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky.

Medzi dotknutými policajtmi sa rozprúdili búrlivé diskusie a vo všeobecnosti možno povedať, že policajti majú pochybnosti o tom, čo pre nich používanie odevných kamier bude znamenať. My sa k nim pripájame a ich neistotu považujeme za opodstatnenú.

Samotná myšlienka použitia odevných kamier nie je a priori zlá, prináša so sebou množstvo pozitív. Záznam z vykonania služobného zákroku môže napomôcť policajtom pri nedôvodných sťažnostiach na ich správanie, vystupovanie či spôsob komunikácie s občanom. Takisto, použitie kamier a vedomosť osoby, voči ktorej policajt vykonáva služobný zákrok o tom, že jej konanie je obrazovo i zvukovo zaznamenávané, má nesporne preventívny účinok. Avizovaný bol aj protikorupčný efekt odevných kamier, kde vyhotovovanie záznamu určite môže odradiť osobu, ktorá by sa zamýšľala nad ponúknutím úplatku, od dokonania takéhoto skutku. V neposlednom rade, zverejnenie kamerového záznamu zo služobných zákrokov, ktoré sú často mediálne prepierané a kritizované, môže dokázať oprávnenosť konania policajtov a obhájiť ich v očiach verejnosti. Pomôcť by preto kamery mohli v podobných prípadoch, ako sa odohral pred niekoľkými rokmi pri Nitre. Vodič, ktorý bol pokutovaný za prekročenie rýchlosti, následne na sociálnej sieti zverejnil status o tom, ako sa snažil pomôcť snáď v život ohrozujúcej situácii dieťaťu, preto prekročil rýchlosť a necitliví policajti ho nielenže nechceli vypočuť, ale ešte ho aj pokutovali. Za masívnej mediálnej podpory vodiča sa spustila vlna nenávisti voči polícii a jej príslušníkom. Ako tento príbeh dopadol sa môžete dočítať v článku portálu sme.sk. Vodič bol obvinený z trestného činu ohovárania a policajtom sa aj verejne ospravedlnil za to, že si svoje hrdinstvo o záchrane života vymyslel a bol len nahnevaný, že dostal pokutu.

Na druhej strane, odevné kamery nie sú všeliek. Vyhotovovanie obrazovo-zvukových záznamov neprevychová všetky osoby, s ktorými policajti prídu do styku, ani nezvýši ich ochranu poskytovanú zákonmi. Kamery musia plniť dve úlohy – slúžiť ako prostriedok ochrany policajta a súčasne slúžiť na ochranu občana. Dôležitosť týchto dvoch úloh sa však nesmie dostať do nepomeru, musia byť bezvýnimočne rovnocenné. Úloha ochrany občana totiž v sebe zahŕňa aj prvok kontroly policajta, z čoho plynú obavy jednotlivých policajtov. Bez ďalšieho uvedieme, že používanie kamier nesmie byť odôvodnené bezbrehou kontrolou policajtov. Ľubovoľné prehrávanie záznamov nadriadenými alebo kontrolnými orgánmi a prípadné začatie disciplinárneho konania za nepatrné porušenia interných predpisov by malo až šikanóznu povahu. Používanie odevných kamier nemá a nemôže slúžiť na to, aby sa vyčkávalo na príležitosť, kedy a či policajt zaznamenal to, že jeho kolega napríklad vystúpil z vozidla bez čiapky tvoriacej súčasť služobnej rovnošaty alebo sa dopustil iného disciplinárneho previnenia. Preto by bolo dôvodné, aby nariadenie ministerstva vnútra, ktoré bude upravovať používanie odevných kamier, už v úvodných ustanoveniach vyjadrilo koncepciu spočívajúcu v tom, že používanie kamier slúži v rovnakej miere na ochranu policajta ako na ochranu osôb, voči ktorým policajt uplatňuje svoju právomoc. Súčasne je nevyhnutné, aby dôvody a možnosti prehrávania a kontroly konania policajtov boli striktne nariadením definované, napr. na prípady dôvodného podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia, trestného činu, či v prípadoch sťažností osôb na postup policajta. Taktiež je potrebné dôkladne zabezpečiť, aby archivované obrazovo-zvukové záznamy z odevných kamier neboli bez evidovania vstupu do takéhoto archívu a legitímneho dôvodu ich prezerania nikomu voľne dostupné.

K ochrane policajtov by súčasne prispelo obmedzenie prieskumnej právomoci kontrolujúcej osoby len na dôvody, pre ktoré je záznam prehrávaný a kontrolovaný. To znamená, že v prípade, ak by sa osoba sťažovala na to, že policajti sa k nej nesprávali slušne, tak bude predmetom kontroly to, či policajti skutočne nepostupovali v zmysle etického kódexu, nie to, či bol kolega riadne ustrojený. Neobmedzené a generálne preskúmavanie konania policajtov by mohlo mať za následok ich obavu postupovať pri služobnom zákroku razantnejšie. Mohli by sa potom vedome viac sústreďovať na to, či sa vyjadria presne zákonom zodpovedajúcim spôsobom, ako na bezpečnosť či taktiku služobného zákroku, čo je nespochybniteľne dôležitejší záujem. Toto sme avizovali aj v článku o výzvach policajtov. Obmedzenie prieskumu konania policajtov len na dôvody, pre ktoré sa kontrola začala, by súčasne malo vylučovať začatie disciplinárneho konania za iné dôvody, ako za tie, pre ktoré sa záznam prehráva a kontroluje. Toto by, pochopiteľne, nemohlo platiť v prípade spáchania trestného činu policajtom, kedy by záznam mohol byť použitý a mohol by slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní (napríklad pri trestnom čine prijímania úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa a pod.). Avšak disciplinárne stíhanie policajtov za bagateľné previnenia zistené takpovediac náhodne, by bolo značne kontraproduktívne a zároveň trvalo zneisťujúce policajta pri výkone jeho služobnej činnosti. 

Zdôrazňujeme, že ak používanie kamier bude slúžiť na svojvoľnú kontrolu policajtov kedykoľvek počas služby, bude to znamenať nepochopenie, ba až zneužitie účelu ich zavedenia do praxe. Kamery by vonkoncom nemali byť zavádzané kvôli tomu, aby boli policajti pod neustálym drobnohľadom, aby bolo počuť, čo kedykoľvek povedali, či kam sa pozerali. Policajti používaním kamier nesmú byť perzekvovaní, a to treba nielen vyjadriť príslušným nariadením ministerstva, ale aj dať najavo policajtom a verejnosti. Preto, aby policajtom, ktorí sú slušní, poctiví a konajú zákonne, boli kamery na úžitok, nie na príťaž.