Pozná to asi každý policajt z praxe. Kým nemáte špeciálne školenie na to, aby ste mohli využívať maják na služobnom motorovom vozidle, inak povedané svetelné a výstražné zvukové znamenie, ktoré je v polícii skôr známe pod skratkou “VRZ”, nesmiete sa ovládača VRZ-u ani dotknúť. Z toho vyplýva, že kým nemáte vo svojom služobnom kupóne zapísaný kód “RS”, nemôžete využiť VRZ na zastavenie iného motorového vozidla a nemôžete ho ani využiť na právo prednostnej jazdy. A čo ak je to celé inak? V ďalších riadkoch sa dočítate, že plošný zákaz použitia VRZ pre vodičov, ktorí nemajú oprávnenie RS je v rozpore nie len so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale aj priamo s internými aktmi riadenia v Policajnom zbore.

Čerešničkou na torte je skutočnosť, že ak použijete VRZ na zastavenie iného motorového vozidla, ktorého vodič sa dopustil priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, môžete byť terčom disciplinárneho konania zo strany svojich nadriadených za to, že ste porušili interné akty riadenia a využili ste VRZ mimo rozsah svojich právomocí. Opäť však treba zopakovať – čo ak je to celé inak?

V zmysle § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla. Následne, § 63 ods. 3 cit. zákona ustanovuje, že „podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra“. Takým všeobecne záväzným predpisom je bezpochyby vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Tá výslovne upravuje podmienky na zastavovanie vozidiel v § 13. V § 13 ods. 2 cit. vyhlášky je uvedené, že z idúceho vozidla môže dávať policajt toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy.

Spomenutý § 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. výslovne ustanovuje, že „vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa zvláštne výstražné znamenia (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“)…“, čím, podľa nášho názoru, celkom jednoznačne deklaruje úmysel, že použitie VRZ nevyhnutne súvisí s právom prednostnej jazdy služobného cestného vozidla. Pochopiteľne, na takúto jazdu je potrebné, aby vodič MV SR absolvoval špeciálny výcvik vodiča, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie, aj skúška z odbornej spôsobilosti pre nadobudnutie kódu RS do povolenia na vedenie služobného cestného vozidla, keďže právo prednostnej jazdy je fyzicky a psychicky náročný proces, ktorý nemusí nevyhnutne zvládnuť každý príslušník PZ (o opodstatnenosti špeciálneho výcviku sa môžu viesť polemiky, ktoré však nemajú byť v žiadnom kontexte predmetom tohto článku). Avšak, oprávnenie na zastavovanie vozidiel nadobúda policajt získaním povolenia na vedenie služobného cestného vozidla s kódom R. Z uvedeného dôvodu máme za to, že zastavovanie vozidiel s použitím VRZ nie je využívaním práva prednostnej jazdy, ale je to iba využitie všetkých technických prostriedkov dostupných policajtovi na zabezpečovanie úloh podľa zákona o Policajnom zbore. Takisto máme za to, že na tento manéver postačuje povolenie na vedenie služobného cestného vozidla s kódom R.

Zároveň, zákon č. 8/2009 Z. z. v § 40 jednoznačne definuje VRZ ako použitie zvukového znamenia doplneného zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou. Ak nie je splnená podmienka zapnutia zvukového znamenia, nemožno hovoriť o použití VRZ, a to za žiadnych okolností. Pritom vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. výslovne ustanovuje podmienku použitia zvláštneho výstražného svetla a zvláštneho výstražného zvukového znamenia, ak je služobné cestné vozidlo za zastavovaným vozidlom. Preto máme za to, že zákon, aj vyhláška, zodpovedne a s určitosťou oddeľujú proces zastavovania vozidiel a jazdu s právom prednostnej jazdy ako dva, navzájom úplne nesúvisiace, procesy.

Toto tvrdenie nevyvracia ani čl. 18 nariadenia MV SR č. 68/2010, dokonca priam tvrdí pravý opak, pretože pri dôvodoch použitia výstražného znamenia, podľa nášho názoru, zámerne vynecháva zastavovanie vozidiel a sústreďuje sa na činnosti, pri ktorých sa jedná o jazdu s právom prednostnej jazdy. Toto tvrdenie ďalej nevyvracia v žiadnom zo svojich ustanovení ani nariadenie PPZ č. 80/2014 o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti, ani nariadenie PPZ o činnosti základných útvarov Policajného zboru.

V čl. 18 nariadenia MV SR č. 68/2010 sú výslovne uvedené podmienky, za ktorých môže vodič, ktorý má oprávnenie na vedenie služobných cestných vozidiel s kódom RS, využiť VRZ pri plnení služobných povinností. Medzi týmito dôvodmi však absentuje zastavovanie vozidiel. Podľa tejto logiky teda, právo na zastavenie vozidla za použitia VRZ nemá ani vodič, ktorý má povolenie na vedenie služobných cestných vozidiel s kódom RS a to preto, lebo citované nariadenie v čl. 18 neustanovuje túto činnosť ako jeden z dôvodov na použitie VRZ. Ak sa vám to zdá byť v rovine ad absurdum, máte pravdu. Aj nám. Ak teda niekto tvrdí, že ako vodič služobného cestného vozidla s kódom R nemôžete využiť VRZ na zastavenie vozidla, ale musíte použiť ruku alebo terčík, tak podľa čl. 18 nariadenia MV SR č. 68/2010 musí platiť rovnaká premisa aj v prípade, ak ste majiteľom povolenia na vedenie služobného cestného vozidla s kódom RS a teda kód RS na situácií ohľadom zastavovania vozidiel nič nemení. Tu však máme celkom jednoznačne za to, že ide o logický nezmysel.

Na druhej strane, z technického hľadiska. Ak by sme tvrdohlavo nástojili na podmienke zastavovania vozidla terčíkom vysunutým cez okno spolujazdca služobného cestného vozidla a dávaním pokynu kývaním ruky hore a dolu, dostali by sme sa do absurdných situácií, napríklad pri zastavovaní vozidla idúceho pred služobným cestným vozidlom na jednoprúdovej obojsmernej ceste, kde nie je možné dostať sa na úroveň zastavovaného vozidla, pretože by boli nevyhnutne ohrození účastníci jazdiaci v protismere. A na túto skutočnosť zjavne myslela nielen vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ale aj N MV SR č. 68/2010.

Na vyššie uvedených argumentoch nič nemení ani skutočnosť, že sa na služobnom cestnom vozidle zapne svietidlo STOP bez rozsvietenia majákov. Z hľadiska tak technického, ako aj právneho, ide o úplne irelevantnú skutočnosť, ktorá nemá vplyv na mechanizmus zastavenia vozidla. Naopak, vyhláška č. 9/2009 Z. z. vyslovene ustanovuje, kedy sa pri zastavovaní vozidla môže použiť iba signál STOP a kedy je k nemu nutné pridať aj maják. Absurdné tvrdenie, že vodič s kódom R môže použiť iba signál STOP bez majáku a vodič s kódom RS môže použiť aj maják, je teda prejavom neprofesionality a neodbornosti.

Tu chceme čitateľov upozorniť aj na tú skutočnosť, že prenasledovanie vozidla, ktoré nereaguje na znamenia na zastavenie vozidla a pokračuje v jazde, nie je využitím práva prednostnej jazdy ani v technickom zmysle slova a ani v právnom zmysle slova. Právo prednostnej jazdy je iniciatívne vynútenie práva prednostnej jazdy v premávke. Ak však policajt prenasleduje vozidlo, ktoré nereaguje na znamenia na zastavenie vozidla, nejde o iniciatívne vynútenie práva prednostnej jazdy, ale stále ide iba o proces zastavovania vozidla, hoci tento proces je predĺžený z niekoľkých metrov, niekedy až do niekoľkých kilometrov (prvok iniciatívy je narušený tým, že policajt je motivovaný dlhodobejšie použiť VRZ len v dôsledku protiprávneho konania zastavovaného vozidla – inými slovami, ak by vozidlo ihneď zastavilo, nemusel by policajt používať VRZ pri zastavovaní tohto motorového vozidla cez polku mesta). Zákon však nehovorí, ako dlho a akú vzdialenosť má trvať proces zastavenia vozidla. Preto ak vozidlo nereaguje na znamenia na zastavenia vozidla a toto znamenie je zároveň dávané za použitia VRZ, prenasledovanie takéhoto vozidla za použitia VRZ je stále iba dávaním znamenia na zastavenie vozidla, bez ohľadu na to, akú vzdialenosť služobné cestné vozidlo pri tomto procese prejde.

Na základe vyššie uvedených skutočností teda konštatujeme, že každý vodič služobného motorového vozidla s povolením s kódom R má právo zastaviť vozidlo za použitia VRZ a má dokonca právo prenasledovať za použitia VRZ vozidlo, ktoré nereaguje na znamenia na zastavenie vozidla. Vodič s kódom R nesmie použiť VRZ iba v iniciatívnych prípadoch vynútenia práva prednostnej jazdy. Tieto prípady sú explicitne ustanovené v čl. 18 nariadenia MV SR č. 68/2010. Analýzou príslušných ustanovení zákona, vyhlášky a dotknutých nariadení totiž nie je možné po odbornej stránke dôjsť k odlišnému záveru.

JUDr. Mário Cisár