Po zverejnení videozáznamu na našej facebookovej skupine Poradca Policajta, predmetom ktorého boli hrubé vulgárne urážky policajtov autorom záznamu, považujeme za nutné toto rozhodnutie vysvetliť, ako aj zverejniť ďalšie kroky, ktoré sme vo veci zlepšenia ochrany policajtov podnikli.

Ako sme už uviedli na Facebooku – toto konanie považujeme za neprípustné a nevidíme dôvod, prečo by policajti mali takéto a obdobné konanie trpieť. K tejto problematike sme zverejňovali celkom dva články (článok I., článok II.), v ktorých sme doslova kreatívne hľadali spôsoby a dôvody, prečo policajt nie je menej ako občan, prečo a ako sa môže brániť. Pravdou však je, že naše zdôvodnenia boli právnym názorom, ktorý priamo kolidoval s viacerými rozhodnutiami súdov a bohužiaľ aj s rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, ktoré prezentovali na ochranu policajta úplne opačný názor. Napriek tomu trváme na nami uvádzaných stanoviskách a striktne sa zastávame policajtov s prostým odôvodnením – policajt nie je a nemôže byť menej ako ľudská bytosť. Ak ľudskej bytosti sú Ústavou Slovenskej republiky priznané osobnostné práva, tak ich má aj policajt, a neexistuje žiaden dôvod tolerovať hrubé urážky na cti osoby len preto, že je aktuálne v službe ako policajt.

Je absurdné, ak orgány justície konštatujú, že voči policajtovi sa nemožno dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, keďže má postavenie verejného činiteľa. Takáto oklieštená a realitu popierajúca logika má za následok to, že pokiaľ urážate fyzickú osobu Ján Novák, môžete byť za svoje konanie sankcionovaný, avšak ak toho istého Jána Nováka stretnete o hodinu ako policajta v službe tak jediné, čo Vám bude brániť v nekonečnom urážaní tohto policajta, je rozsah Vašej slovnej zásoby. V zmysle výkladu viacerých súdov sa tak policajti a policajtky, matky a otcovia, synovia či dcéry, ktorí sa denne obliekajú do uniformy, stávajú menejcennou bytosťou a musia nielen strpieť zvýšenú kontrolu svojej činnosti, ale aj priame hrubé vulgárne urážky. Z taktických dôvodov, aby sme nedávali návod páchateľom, tieto rozhodnutia nebudeme zverejňovať.

V konečnom dôsledku sú tak policajti ponechaní na vlastnú tvorivosť a hľadanie vhodného oprávnenia, ktoré môžu využiť proti osobe, ktorá ich pri výkone ich právomoci uráža alebo znevažuje. Pravdou je, že trend záujmu o prácu policajta klesá, rovnako v očiach verejnosti klesá kredit polície a personálne stavy v Policajnom zbore hlásia podstav. Zastávame názor, že pre záujemcu o prácu v polícií alebo potenciálneho kadeta úplne postačuje, ak si pozrie záznam, ktorý sme zverejňovali a následne zváži, či mu práca policajta stojí za to.

Urážky policajtov nie sú jediným problémom, ktorý trápi policajtov, ale ide o negatívny jav, ktorý postupne eskaluje a je značnou nepríjemnosťou najmä pre policajtov priameho výkonu.  Zastávame názor, že pasivita je presne to, čo Policajný zbor nepotrebuje, a preto sme sa rozhodli vlastnou iniciatívou prispieť k zlepšeniu podmienok policajtov. Preto sme spracovali a vo vlastnom mene predložili podrobný podnet ministerke vnútra Denise Sakovej, v ktorom navrhujeme novelizovať Zákon o priestupkoch novou skutkovou podstatou v znení: 

„Priestupku sa dopustí ten, kto uráža alebo znevažuje príslušníka Policajného zboru alebo príslušníka obecnej polície pri výkone jeho právomoci.“

K nášmu podnetu sa pridali a podporili ho Nový odborový zväz polície a náčelníci Mestských polícií mesta Nitra, Trnava, Žilina a Prešov. Pre objektívnosť uvádzame, že reagoval aj Odborový zväz polície v SR, ktorého predseda vyjadril súhlas s našou aktivitou, ale k podnetu sa nepridal, nakoľko ide len o podnet fyzických osôb. Takisto nás kontaktoval v zastúpení aj riaditeľ KR PZ BA s vyjadrením, že obdobný podnet už podávali vo vlastnej pôsobnosti. Plne si uvedomujeme, že ide o „hlas volajúceho na púšti“, za úspech však považujeme už to, že o urážkach  policajtov sa začalo diskutovať a prípadná zmena zákona by znamenala skutočne prielom v efektívnosti ochrany policajta, čo je naším cieľom.

Ak chceme, aby policajti mohli riadne vykonávať svoju právomoc, aby policajt nebol zákonom považovaný za niekoho, kto má menšie práva ako ľudská bytosť, aby sa zvýšil kredit tejto služby aj v očiach občanov a potenciálnych záujemcov, považujeme takúto novelizáciu za nevyhnutnú. O reakcii ministerky Vás budeme informovať.