Právom policajta na to, aby si mohol vyhotoviť kópie z administratívneho spisu týkajúceho sa jeho služobného pomeru, sa zaoberá autor JUDr. Adam Puškár. Súčasne porovnáva práva policajta spojené s nazeraním a vyhotovovaním si kópií z takéhoto spisu vyplývajúce zo zákona č. 73/1998 Z. z. s právami osôb, ktoré sú účastníkmi konania podľa osobitných predpisov – trestného, správneho a ďalších konaní. 

Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len „Zákon“) upravuje najmä štátu službu policajtov a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby. 

Prirodzene, aj konanie o prepustení policajta zo služobného pomeru sa riadi týmto Zákonom. Prepustenie policajta zo služobného pomeru je zásadným zásahom do jeho práv a to najmä v prípade, ak prepustenie je dôsledok straty jeho bezúhonnosti či porušenia služobnej prísahy alebo porušenia služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom v zmysle § 192 ods. 1 písm. e/, písm. f/ Zákona.

Problematickým sa však javí ustanovenie § 237 ods. 2 Zákona, podľa ktorého  

„Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní a robiť si z nich výpisy.“

Z uvedeného je zrejmé, že policajt v konaní vo veciach služobného pomeru nemá právo robiť si z administratívneho spisu kópie a prirodzene mu takéto právo nemôže byť poskytnuté, keďže v zmysle Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Právo policajta len na nazretie do spisu a prípade robiť si z neho výpisy je nedostatočné, pretože takýto spis môže mať stovky strán a nie je spravodlivo možné od policajta požadovať, aby si ho celý ručne prepísal a následne si ho mohol v kľude preštudovať napr. doma či ho odovzdať advokátovi so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci. Uvedenou právnou úpravou je porušované právo na spravodlivý proces a rovnosť zbraní (Čl. 46 ods. 1, Čl. 47 ods. 3 Ústavy SR, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd), nakoľko správny orgán má k dispozícii po celý čas konania originál spisu v tlačenej forme, kým policajt ako slabšia strana má len možnosť si tento spis prepísať. Taktiež nie je zrejmý dôvod nepriznania policajtovi práva na vyhotovenie fotokópie zo strany zákonodarcu, keďže v iných konaniach napr. obvinený, či iní účastníci a príslušníci takéto oprávnenie majú.

Možno konštatovať, že právo policajta na spravodlivý proces a rovnosť zbraní je podľa súčasného právneho stavu nedostatočné, nesprávne a protiústavne oklieštené, nakoľko nemožnosťou vyhotoviť si kópiu spisu policajt nemôže účinne obhajovať svoje práva.

V iných konaniach má samozrejme príslušník či iný účastník konania, t.j. osoba o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje autoritatívnym spôsobom, právo na nazretie do administratívneho, vyšetrovacieho a.i. spisu a prirodzene si z neho robiť výpisy či kópie. Príkladmo skrátene uvádzam napr.:

§ 69 ods. 1 Trestného poriadku Obvinený, obhajca, poškodený majú právo nazerať do spisov robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí.

§ 23 ods. 1 Správneho poriadku Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov.

§ 23 ods. 2  Daňového poriadku Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu správca dane zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť, vydá rovnopis alebo vyhotoví fotokópie alebo listinnú podobu elektronického dokumentu a vydá ich daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi a na ich požiadanie osvedčí ich zhodu s originálom.

§ 285 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov okrem protokolov o hlasovaní a robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie písomností z osobného spisu okrem protokolov o hlasovaní; kópie písomností z osobného spisu sa poskytujú za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.

§ 145 ods. 1 zák. č. Z.z. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore Účastník konania a jeho zástupca majú právo nazerať do príslušného spisu, robiť si z neho výpis, odpis a vyhotoviť kópiu spisu.

K týmto zákonným právam účastníkov konania sa kladne stavia aj judikatúra, ktorá napr. ako protiústavnú vyhodnotila situáciu, kedy je nazretie do spisu podmienené podaním písomnej žiadosti:

Nález ÚS SR, sp. zn.  III. US 41/2001 Povinnosť umožniť nazretie do spisov obvinenému a jeho obhajcovi v konaní pred súdom je súčasťou práva na obhajobu. Ak túto povinnosť nesplnil súd prvého stupňa, je povinnosťou odvolacieho súdu zabezpečiť realizáciu práva na obhajobu.
Keď krajský súd takto nepostupoval, nezabezpečil, aby navrhovateľ mohol nahliadnuť do spisu okresného súdu a obstarať si kópie časti spisu, ale napriek týmto nedostatkom právoplatne rozhodol uznesením, sp. zn. 9 To 787/00, z 28. novembra 2000 o vine a treste navrhovateľa (zamietnutím jeho odvolania podľa § 256 Trestného poriadku), porušil jeho právo na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy.

Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 93/06 Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím postupom 19. júla 2004 v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Obo 151/04, v ktorom podmienil právo účastníka konania na nazretie do súdneho spisu podaním písomnej žiadosti, p o r u š i l základné právo PhDr. E. H. a obchodnej spoločnosti W., spol. s r. o., na súdnu a inú právnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a 3, s čl. 13 ods. 1 písm. a) a s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 207/07 Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím postupom v konaní vedenom pod sp. zn. 2 Ndob 26/06, ktorým podmienil právo účastníka konania na nazretie do súdneho spisu podaním písomnej žiadosti a neudelením súhlasu sudcu na nazretie do spisu p o r u š i l základné právo JUDr. M. B. na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.