Ako zverejnil Policajný zbor na svojom facebookovom profile, policajtov čakajú nové služobné preukazy, čo pritiahlo pozornosť verejnosti. V tej súvislosti, predovšetkým z dôvodu, aby si policajti boli vedomí svojich oprávnení, práv a povinností aj vo vzťahu k preukazovaniu príslušnosti k Policajnému zboru predložením služobného preukazu, ponúkame komentár k praktickým otázkam vzťahujúcim sa k relevantnému ustanoveniu Zákona o Policajnom zbore.

§ 14 ZoPZ
(1) Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru tiež služobným preukazom a podľa okolností tiež ústnym vyhlásením
a) pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b) ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.

(2) Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom
a) ak zakročuje pod jednotným velením,
b) pri ochrane určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov (ďalej len „strážený objekt“),
c) pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečná pre život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo iných osôb, najmä ak ide o páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou podľa § 14 ods. 5, páchateľa zločinu, ušlú zadržanú osobu, ušlú zatknutú osobu, osobu ušlú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „nebezpečný páchateľ“), zrejme podnapitej, pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu, alebo ak to okolnosti služobného zákroku neumožňujú.

K ods. 1 – Ustanovenie taxatívnym spôsobom uvádza situácie, za ktorých policajt povinne preukazuje svoju príslušnosť k PZ nielen služobnou rovnošatou, ale aj služobným preukazom, prípadne ústnym vyhlásením. Ide najmä o prípady, ak policajt vstupuje do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou. Takýmito objektmi rozumieme hlavne nie verejne prístupné objekty Ministerstva vnútra a Policajného zboru, či objekty ako ústavy na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, budovy súdu a podobne. Druhou skupinou prípadov sú situácie, ak je o preukázanie príslušnosti pri služobnom zákroku policajt požiadaný. Zákon to síce neuvádza, ale takúto povinnosť má policajt zásadne voči osobe, voči ktorej služobný zákrok smeruje. To je odôvodnené samotnou závažnosťou vykonávania služobných zákrokov, keďže pri týchto sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd. Požiadavka a nutnosť jej vyhovenia od „tretej“ osoby by mohla mať za následok znemožnenie alebo sťaženie úspešného vykonania služobného zákroku. Stačí si predstaviť, že si policajti počas výkonu hliadkovej služby všimnú na verejnom priestranstve osobu dopúšťajúcu sa protiprávneho konania, napríklad rozbíjajúcu sklenené fľaše, čím znečisťuje verejné priestranstvo. Policajti prídu k osobe, vyzvú ju, aby upustila od protiprávneho konania a vyzvú ju na preukázanie totožnosti. Medzitým sa však na miesto dostaví početná skupinka kamarátov prvej osoby, ktorí začnú policajtov žiadať, aby sa preukázali služobným preukazom. Toho následkom by mohlo byť uľahčenie úteku osoby pred zistením jej totožnosti, či ohrozenie života alebo zdravia policajtov. V žiadnom prípade ale policajti nemajú povinnosť takejto požiadavke osôb vyhovieť, nakoľko tieto osoby na preukázaní príslušnosti služobným preukazom nemajú žiaden odôvodnený a legitímny záujem. Ďalším aspektom tohto konkrétneho príkladu je to, že osoba znečisťujúca verejné priestranstvo je pristihnutá pri páchaní priestupku, preto sa policajt v zmysle ods. 2 písm. c) tohto ustanovenia, nepreukazuje služobným preukazom.

Zároveň sa povinnosť policajta preukázať príslušnosť k PZ nevzťahuje na prípady vykonávania služobnej činnosti, ale výhradne na služobné zákroky. To znamená, že nie je povinnosťou policajta preukazovať sa služobným preukazom napríklad, ak ho pri pešom výkone hliadkovej služby akákoľvek okoloidúca osoba o to požiada. Významom tohto ustanovenia nie je udelenie oprávnenia osobám, aby voľne žiadali alebo kontrolovali policajtov, či majú služobný preukaz, ale zmysel je v tom, aby osoba, voči ktorej je služobný zákrok vykonávaný, nemala pochybnosti o tom, že policajti sú skutočnými príslušníkmi PZ a nejde o osoby, ktoré sa za policajtov protiprávne vydávajú. Policajt v služobnej rovnošate preukazujúci sa aj služobným preukazom za spomínaných podmienok, však nesmie zabudnúť na výnimky uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia. Prax zároveň môže priniesť situácie, kedy sa osoba zdráha uposlúchnuť výzvu policajta a túto odkladá do doby, pokiaľ najprv policajt (hoci riadne ustrojený v služobnej rovnošate, čím už de facto preukázal príslušnosť) preukáže príslušnosť služobným preukazom. Ak nejde o prípady uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia, skutočne je policajt povinný vyhovieť takejto výzve osoby, voči ktorej vykonáva služobný zákrok. Takto môže preukázať policajt príslušnosť súčasne väčšiemu počtu osôb za podmienky, že sú schopné vnímať jeho preukázanie príslušnosti týmto spôsobom. Preto ak súčasne policajt napríklad vyzve 5 osôb na preukázanie totožnosti z dôvodu, že sa spoločne v nočnej dobe správajú hlučne, nemusí každej osobe preukazovať príslušnosť osobitne, resp. čakať na výzvu každej osoby. Po požiadaní hociktorej z osôb policajt preukáže príslušnosť  a táto sa po predložení služobného preukazu považuje za preukázanú voči každej z prítomných osôb, bez potreby iracionálneho opakovania tohto úkonu v prospech každej osoby zvlášť. Tento vzťah nemožno chápať ako akýsi korelačný vzťah sui generis, kde subjektívnemu oprávneniu každej osoby, voči ktorej policajt vykonáva služobný zákrok, zodpovedá bezpodmienečná povinnosť policajta. Práve naopak, ak sa do sféry vnímania osoby dostalo preukázanie príslušnosti policajta služobným preukazom, táto síce nestráca možnosť policajta opäť požiadať o preukázanie príslušnosti služobným preukazom, ale stráca zákonný nárok na vyhovenie tejto požiadavke, keďže povinnosť policajta sa vyčerpala. Ak by policajt znova osobe preukázal príslušnosť služobným preukazom, hoci tak už urobil kvôli požiadavke inej prítomnej osoby, nedopustí sa žiadneho porušenia povinnosti. No na druhej strane, ak tejto požiadavke nevyhovie, je jeho konanie absolútne v súlade so zákonom.

Podstatná je aj doba od začatia vykonávania služobného zákroku, počas ktorej má policajt povinnosť preukázať príslušnosť tiež služobným preukazom. Ak po začatí vykonávania služobného zákroku osoba, voči ktorej je zákrok vykonávaný, začne klásť aktívny odpor, či neuposlúchnutím výziev policajtov, odpor pasívny, policajt od okamihu kladenia odporu nemá povinnosť preukazovať sa na požiadanie služobným preukazom, pretože spravidla bude nasledovať použitie donucovacích prostriedkov. A preukazovaním príslušnosti k PZ služobným preukazom v čase kladenia odporu osoby by mohlo byť sťažené efektívne použitie donucovacích prostriedkov, prípadne by mohla byť osobe daná príležitosť zaútočiť na policajta alebo ujsť, čím by mohlo dôjsť k zmareniu vykonania služobného zákroku.

Ďalším odsekom tohto ustanovenia, vrátane komentáru k § 16 ZoPZ sa budeme venovať v osobitnom článku.