Cieľom tohto príspevku je vecne reagovať na článok autora JUDr. Michala Šándora zo dňa 26. septembra 2019, zverejneného na portáli Poradca Policajta s názvom „Domová prehliadka a prehliadka iných priestorov a pozemkov – od podnetu k vykonaniu“.

Odkaz na článok nájdete TU.

Autor uvedeného článku spochybňuje prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov a navrhuje, aby policajt v podnete na vykonanie domovej prehliadky neuvádzal „navrhujem vykonať domovú prehliadku u osoby XY, v obydlí …“, pretože prehliadka sa má vzťahovať k určitému priestoru a nie k osobe. Ďalej argumentuje tým, že v priestore sa môžu nachádzať iné osoby ako akási páchateľova kamufláž, ktoré môžu nepravdivo tvrdiť, že byt kúpili pred niekoľkými dňami a tak zmariť domovú prehliadku.    

S týmto právnym názorom nesúhlasím, pretože slovné spojenie „osoba, u ktorej sa taký úkon / domová prehliadka vykonáva“, opakovane používa Trestný poriadok v kontexte domovej prehliadky, a to konkrétne v ustanoveniach § 104 ods. 1 (smerovanie výzvy), § 105 ods. 1 (prítomnosť na úkone), § 105 ods. 5 (odovzdanie písomného potvrdenia alebo zápisnice o úkone), § 106 ods. 1 (povinnosť strpieť vykonanie domovej prehliadky) a § 106 ods. 2 (prípadné prekonanie odporu takej osoby), pričom Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 1TdoV/9/2017 zo dňa 03.10.2018 (sudca JUDr. Peter Paluda) uvádza, že v predmetnom smere je rozhodujúci faktický a nie právny stav (vlastnícky alebo užívací právny režim), t. j. zákon má sa na mysli osobu, do ktorej práv môže byť reálne zasiahnuté v súvislosti s trestným konaním, resp. zjednodušene povedané, ide o toho, kto „obydlie“ reálne užíva, či už ako vlastník, alebo ako (legálny či nelegálny, avšak faktický) užívateľ.  

Odkaz na rozsudok nájdete TU.  

Nejde len o nesprávny vzor Prezídia PZ, ako predpokladal autor, ale o zákonnú požiadavku príkazu na domovú prehliadku. Pri domovej prehliadke vždy ide o zásah do práva na domovú slobodu konkrétnej osoby, ktorá priestory prakticky užíva, a preto nepostačuje uviesť v príkaze len v akých priestoroch sa má domová prehliadka vykonať. Pokiaľ sa v priestore budú nachádzať iné osoby, napr. mladá rodina, poslanec, novinár, politik, a títo budú tvrdiť, že osoba, ktorá je predmetom záujmu polície, nemá už žiaden faktický vzťah k uvedenému bytovému priestoru, pretože im ho pred pár dňami predala alebo prenajala, k čomu aj predložia kúpnu alebo nájomnú zmluvu, tak som toho názoru, že následne u nich nemožno vykonať domovú prehliadku, pretože by sa jednalo o zásah do domovej slobody inej osoby, než sudca pre prípravné konanie predpokladal, že bude zasiahnuté, keď vydal príkaz. Pokiaľ však takáto osoba nevie hodnoverne zdokladovať svoje tvrdenie, napr. nepredloží kúpnu zmluvu, potom  je potrebné vychádzať z informácií, ktoré vyplývajú z vyšetrovacieho spisu a sú preverené, napr. LV s uvedením vlastníka, úradné záznamy z previerok a príkaz na domovú prehliadku sa vykoná s tým, že dotknutej osobe, u ktorej sa má prehliadka vykonať, možno príkaz doručiť dodatočne vzhľadom na ustanovenie § 100 ods. 1 TP, ktoré zakotvuje povinnosť príkaz na domovú prehliadku doručiť (alternatívne) „vlastníkovi alebo užívateľovi obydlia“, a to buď pri prehliadke alebo, a ak to nie je možné, dodatočne po jej vykonaní.

mjr. Ing. Marek TOMAN, vyšetrovateľ PZ