V súčasnosti je pomerne bežným trendom, že na internete, ale často aj v novinových článkoch, sa nachádzajú fotografie služobných motorových vozidiel označených príslušnosťou k Policajnému zboru, ktoré sú zaparkované na mieste, kde je to zakázané. Autori týchto fotografií s podporou časti verejnosti a s nadpismi v novinách hlásajúcimi škandál a policajnú svojvôľu, vopred odsúdia policajtov a ich „jednoznačne protizákonné a arogantné parkovanie“. Máloktoré médium však pripomenie, že pre takéto vozidlá platí všeobecná výnimka, a naopak uplatňuje sa prezumpcia viny.

Celkom prekvapivo sme sa aj medzi policajtmi stretli s diskusiou o tom, prečo služobné motorové vozidlá označené príslušnosťou k Policajnému zboru (ďalej policajné vozidlá) môžu stáť aj v miestach, kde je to dopravným značením zakázané a aké sú toho podmienky. Objavili sa názory hovoriace o tom, že pri takomto státí musia na vozidle svietiť zvláštne výstražné svetlá červenej a modrej farby, či sa musí použiť výstražná funkcia smerových svetiel. Tieto názory však nie sú správne a naším cieľom je zvýšiť právne povedomie policajtov aj všetkých dotknutých osôb.

Najprv vyvrátime tvrdenie o tom, že pri státí policajných vozidiel napríklad na pešej zóne, musia mať tieto rozsvietené zvláštne výstražné svetlá červenej a modrej farby, tzv. majáky. Zákonná úprava ich použitia sa nachádza v § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej ZoCP) v znení neskorších predpisov. Podľa ods. 12 tohto ustanovenia len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby. Čo ale znamenajú rozsvietené svetlá modrej a červenej farby na stojacom policajnom vozidle? Z § 40 ods. 10 ZoCP vyplýva, že ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo. To znamená, že rozsvietenie takýchto svetiel má preventívno-bezpečnostný charakter, aby bol vodič prichádzajúceho vozidla upozornený na možné ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rozsvietenie zvláštnych výstražných svetiel modrej a červenej farby na vozidle Policajného zboru však nemá čo dočinenia s oprávnením stáť na mieste, kde je to zakázané. Pre úplnosť uvedieme, že výstražné svetlo červenej a modrej farby sa de lege lata v kombinácii so zvláštnym zvukovým znamením používa pri plnení špeciálnych úloh a pri zastavovaní vozidiel, bližšie pozri § 40 ZoCP a § 13 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Rozsvietenie výstražných svetiel modrej a červenej farby teda nekonvaliduje státie policajného vozidla v mieste, kde je to zakázané.

Prečo potom policajti môžu s policajnými vozidlami stáť aj na miestach, kde je to zakázané, prípadne vchádzať s vozidlom na miesta, kde je vjazd zakázaný? Podľa § 140 ods. 1 písm. b) ZoCP v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu. Týmto nie sú dotknuté výnimky zo zákona, ktoré patria vodičovi podľa § 40 ods. 1 ZoCP (napr. vodič policajného vozidla používajúci typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciu, môže prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť a podobne).

Takáto výnimka pre vozidlá označené príslušnosťou k Policajnému zboru je vydaná príslušným orgánom, ktorým je Prezídium Policajného zboru a aktuálne je platná na obdobie od 22. apríla 2014 do 21. apríla 2019 (výnimky sa vydávajú periodicky). Platí nielen pre vozidlá označené príslušnosťou k Policajnému zboru, ale aj k Hasičskému a záchrannému zboru a Záchrannej zdravotnej službe, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku. Prinášame Vám aj originál platnej výnimky, ktorú nájdete tu.

Existencia tejto výnimky znamená, že policajt pri splnení daných podmienok, tzn. pri plnení služobných úloh, v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže neuposlúchnuť pokyn vyplývajúci z taxatívne vymenovaných dopravných značiek bez akéhokoľvek ďalšieho zdôvodňovania. Nie je potrebné „zapínať majáky“, písať žiadne úradné záznamy ani nijak ďalej odôvodňovať svoj postup. Plnenie služobných úloh a situácie spĺňajúce atribúty nevyhnutných prípadov, znamenajú akékoľvek bezprostredné ohrozenie najmä života, zdravia alebo majetku. Spoločenské hodnoty, resp. zákonom chránené záujmy, ktorými sú život, zdravie, majetok, ale aj osobná sloboda jednotlivca (napr. pri únose), sú a vždy musia byť nadradené záujmom na plynulosti cestnej premávky alebo na prejazdnosti chodníkov a podobne. Dočasné obmedzenie plynulosti cestnej premávky v mieste, kde sa aktuálne policajné vozidlo, ktorého osádka vykonáva takýto služobný zákrok, nachádza, je nevyhnutným a nepatrným zásahom, ktorý je v zjavnom nepomere k ohrozeniu života, zdravia a ďalších záujmov, na ochrane ktorých sa policajti na mieste môžu podieľať. Výklad tejto výnimky zužuje podmienka, že sa v opísaných situáciách nesmie ohroziť bezpečnosť premávky (nie plynulosť). Je pochopiteľné, že takéto odstavenie vozidla nesmie ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, nakoľko by tak policajti mohli jednému zákonom chránenému záujmu pomáhať (poškodený, na ktorého iná osoba fyzicky útočí) a druhý by ohrozovali (odstavenie vozidla v neprehľadnej zákrute).

Zákonným konaním je preto napríklad to, že hliadka OO PZ preverujúca oznámenie o bitke osôb pred obchodom pri bezprostrednom spozorovaní bijúcich sa osôb zastane čo najbližšie k osobám tak, aby mohla bezodkladne vykonať služobný zákrok, hoci by aj išlo o chodník.

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva:

I. Policajt vykonávajúci služobnú činnosť môže v odôvodnených prípadoch (viď vyššie) ponechať policajné vozidlo zaparkované aj na mieste, kde je to zakázané (a to aj bez rozsvietenia výstražných svetiel červenej a modrej farby).

II. Ak je odfotografované policajné vozidlo stojace „v zákaze“ aj bez rozsvietenia výstražných svetiel červenej a modrej farby, vôbec nemusí ísť o protiprávny stav. Takáto fotografia, hoci aj so senzačný nadpisom, sama o sebe nedokazuje vôbec nič.

To je aj návod na prípadnú reakciu Policajného zboru smerom k verejnosti, ktorá by mala prvotne znieť, že pre služobné motorové vozidlá platí výnimka z viacerých zákazov, preto bez náležitého preverenia nemožno hovoriť o protiprávnom konaní. Mnohých z vyhľadávačov senzácii by takáto reakcia s určitosťou odradila.