Štatút súťaže (,,3 knihy Mafiánska poprava“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži o 3 knihy Mafiánska poprava (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Meno: Poradca Policajta, o. z.
Adresa: Jurkovičova 386/5, 94911 Nitra, Slovenská republika
IČO: 52817458
Webová stránka: www.PoradcaPolicajta.sk

Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od 12.03.2020 do 15.03.2020 do 23:59:59 h (I. kolo) a od 17.03.2020 do 22.03.2020 do 23:59:59 h (II. kolo).

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá je členom facebookovej skupiny Poradca Policajta, a ktorá vytvorí a následne uverejní komentár so správnou odpoveďou na súťažné otázky na facebookovej stránke skupiny Poradca Policajta, a to v oboch kolách súťaže, najneskôr v časových údajoch ich ohraničujúcich. Ak sa súťažiaci nezapojí do oboch kôl súťaže, nesprávne odpovie na jednu alebo obidve otázky alebo napíše komentár s odpoveďou po časovom limite kôl (od 16.03.2020 00:00 h pre I. kolo alebo od 23.03.2020 00:00 h), do zlosovania o výhru nebude zaradený. Všetci, ktorí splnia uvedené podmienky, budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa budú náhodným výberom traja výhercovia. Zásielka s výhrou bude zaslaná len na adresu nachádzajúcu sa v Slovenskej republike.

Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v predošlom článku. 

Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

Výhra v Súťaži

Každý z troch výhercov v súťaži získa 1 ks tlačenej knihy Mafiánska poprava od autora Peter Šloser s osobným venovaním a 3 ks samolepiek Poradca Policajta.

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Oznámenie o výhre

Mená troch výhercov zverejní organizátor oznámením alebo označením ich FB mien v príspevku s názvom Vyhodnotenie súťaže, a to dňa 24.03.2020. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Odovzdanie výhry

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom doručenia výhry.

Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu nebudú ďalej organizátorom spracovávané a budú ihneď po preukázateľnom doručení výhry vymazané.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

Dôležité podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého, urážlivého, protiprávneho alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčené všetky blízke osoby organizátorov. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a zaslanie výhry zo súťaže účastníkovi súťaže.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 10 dní odo dňa skončenia súťaže. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa nebudú poskytovať žiadnym tretím stranám.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.