Dňa 16.04.2021 vydalo Ministerstvo spravodlivosti SR oficiálnu záverečnú správu  Kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského v ÚVV a ÚVTOS Prešov. Len pripomenieme, že Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo v januári 2021 kontrolnú Komisiu v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov zo dňa 29. 12. 2020 spočívajúcou v úmrtí Milana Lučanského, ako aj s udalosťami jej predchádzajúcimi, týkajúcimi sa osoby Milana Lučanského. Komisia bola zriadená v záujme získania a vyhodnotenia informácií o udalostiach a zároveň v záujme preverenia dodržania všetkých zákonných požiadaviek na postup a plnenie si povinností príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže ÚVV a ÚVTOS Prešov a ďalšími zainteresovanými osobami. 

Členovia Komisie:

Petra Hajšelová (Národná rada SR) · Milan Laurenčík (Národná rada SR) · Juraj Krúpa (Národná rada SR) · Marián Kotleba (Národná rada SR) · Denisa Sáková (Národná rada SR) · Marián Saloň (Národná rada SR) · Radovan Pala (Kancelária Prezidenta SR) · Marián Danaj (Odborový zväz ZVJS) · Zuzana Lališová (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) · Ján Petrovič (média) · Norbert Moravanský (súdny znalec – súdne lekárstvo) · Anna Šabatová (bývala Verejná ochrankyňa práv Českej republiky) · Dominik Hutko (média) · Tomáš Čitbaj (Kancelária verejného ochrancu práv) · Richard Sviežený (Ministerstvo spravodlivosti SR) · Bronislav Pongrác (Ministerstvo spravodlivosti SR) · Pavel Zbojek (Ministerstvo spravodlivosti SR).

Externý expert:  Marie Lukasová (Kancelária verejného ochrancu práv Českej republiky).

Za predsedu Komisie bol na jej 1. zasadnutí zvolený Tomáš Čitbaj (Kancelária verejného ochrancu práv) a za tajomníka Richard Sviežený (Ministerstvo spravodlivosti SR).

Najdôležitejšie závery, ku ktorým Komisia dospela sú:

– z medicínskeho hľadiska zodpovedala poloha tela Milana Lučanského polohe, v ktorej je možné spáchať samovraždu obesením (udusením),

– pracovníci ZVJS vykonali správne a efektívne resuscitáciu poškodeného, a to aj za použitia prineseného defibrilátora. Komisia nezistila žiadne okolnosti, ktoré by poukazovali na možnosť iného adekvátnejšieho postupu pri poskytovaní prvej pomoci a referenti ZVJS vyčerpali všetky možnosti vedúce k obnoveniu základných životných funkcií poškodeného,

– po vyhodnotení výpisu z elektrického zabezpečovacieho systému PC OSTRAHA – otváranie ciel a mreží a hlavne kamerových záznamov z priestoru chodby pred celou poškodeného Komisia nezistila žiadne také nezrovnalosti či iné významné okolnosti, ktoré by spochybňovali verziu úmyselného sebapoškodenia Milana Lučanského obesením,

– neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovali na akúkoľvek aktívnu účasť inej osoby na tejto udalosti,

– neboli zistené žiadne podozrenia na prítomnosť takých poranení na tele Milana Lučanského, ktoré by poukazovali na aktívnu obranu zo strany menovaného, či okolnosti poukazujúce na akúkoľvek nežiaducu manipuláciu inej osoby s jeho telom,

– Komisia predpokladá, že transport poškodeného na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Prešove bol realizovaný za účelom po-resuscitačnej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na neuroprotektívny režim Milana Lučanského (snaha o ochranu a obnovu funkcií centrálneho nervového systému po hypoxickom ataku), čo je štandardný postup v podobných prípadoch,

– k poraneniu  pravého oka Milana Lučanského v noci z 08.12.2020 na 09.12.2020 malo dôjsť tak, že poškodený nemohol spať, prechádzal sa po cele, mala mu byť aj zima a chôdzou po cele pri slabom osvetlení sa snažil zahriať (informácia, ktorú uviedol Milan Lučanský pri jednom z pohovorov so psychológom a v rámci kontroly ministerstva spravodlivosti z 15. decembra 2020), pri pohybe mal zakopnúť o šľapku, resp. šľapka sa po jej pristúpení mohla posunúť po hladkej podlahe cely a Milan Lučanský sa mal udrieť oblasťou pravej strany tváre o hornú časť (roh) poschodovej postele, ktorá sa v cele nachádzala.

– v súvislosti s poranením pravého oka Milana Lučanského Komisia nezistila žiadnu, ani minimálnu časovú a priestorovú možnosť účasti inej osoby pri vzniku tohto úrazu v ÚVV a ÚVTOS Prešov,

– k pomliaždeniu temena hlavy Milana Lučanského malo dôjsť až dňa 10.12.2020 pri eskorte poškodeného do ÚVN Ružomberok, po prevrátení sa poškodeného s nemocničným vozíkom smerom dozadu po tom, ako sa menovaný pri nezaistenom vozíku snažil posadiť do vozíka, ktorý obsluhoval zdravotnícky personál ÚVN Ružomberok, pred transportom na kontrolné očné vyšetrenie. Udalosť je podľa Komisie možné spoľahlivo označiť za nešťastnú náhodu, bez zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré by spochybňovali označenie a obsah slovného spojenia nešťastná udalosť.

Skutočnosti, ktoré však nebolo možné preveriť, resp. nevytvárajú obraz ucelenej a riadnej informovanosti Komisie, či miestami akési pochybnosti, možno z obsahu záverečnej správy zhrnúť nasledovne:

– Komisia nemala k prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie Milana Lučanského, nakoľko na prístup k nim pozostalí neudelili súhlas,

– pri vypočúvaní zdravotníckych pracovníkov ZVJS boli títo limitovaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania,

– dozorový prokurátor KP Prešov neposkytol Komisii predbežnú správu z pitvy, resp. neuviedol bezprostrednú príčinu smrti Milana Lučanského, nakoľko na takúto súčinnosť prokuratúry s Komisiou podľa prokurátora neexistuje právny základ,

– Komisia nemala k dispozícii nepretržitý kamerový záznam, nakoľko kamera je aktivovaná až na základe pohybového senzora a zachytáva len tie časové úseky, počas ktorých je v zábere kamery detegovaný pohyb,

– Komisia nedisponovala žiadnou informáciou o predbežnom výsledku vykonanej pitvy nariadenej podľa § 156 Trestného poriadku Úradom inšpekčnej služby MV SR,

– Komisia v rámci vypočutia hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov zistila, že menovaná lekárka bola prítomná počas celého úkonu pitvy. Účasť hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov pri pitve bola odôvodnená s odvolaním sa na § 56 ods. 4 Rozkazu generálneho riaditeľa ZVJS č. 6/2008 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorý historicky sleduje preventívno-edukatívnu funkciu ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov ZVJS. Samotná Komisia pochybuje o vhodnosti prítomnosti lekárov ZVJS pri pitve osoby zomrelej v zariadení na výkon väzby alebo výkon trestu, a to vo vzťahu k potenciálnej neskoršej zmene procesného postavenia ošetrujúcich lekárov v rámci prebiehajúceho trestného konania,

– Komisia hodnotí použitie donucovacích prostriedkov (predvádzacie retiazky a spútavacie retiazky a spútavací opasok) v rámci hospitalizácie poškodeného v ÚVN Ružomberok za neprimerané vzhľadom na pooperačný stav poškodeného spojený s plnou anestéziou.  

– Komisia vo výpise z elektronického systému otvárania ciel nenašla taký záznam, ktorý by identifikoval otvorenie cely v rozhodnom časovom intervale. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že spoľahlivé vylúčenie možnosti prípadnej manipulácie so záznamami si vyžaduje znalecké skúmanie v trestnom konaní.

– pre účely vypočutia pred Komisiou boli príslušníci ZVJS zbavení ministerkou spravodlivosti povinnosti zachovávať mlčnalivosť. Uvedená správa však nepojednáva o tom, na základe akého oprávnenia (právneho základu) Komisia takéto osoby vôbec vypočúvala a ako boli pred vypočutím poučené či právne zabezpečené (napr. využitie práva na právnu pomoc).

S ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie Komisia v závere správy uvádza, že pri svojich záveroch vychádzala z tých podkladov, ktoré mala k dispozícii. Komisia nemala možnosť oboznámiť sa so zdravotnou dokumentáciou Milana Lučanského, ani s tými podkladmi, ktoré tvorili súčasť vyšetrovacieho spisu. Komisia pri prešetrovaní nedisponovala takými možnosťami, aké majú orgány činné v trestnom konaní. Záver Komisie preto nemôže prejudikovať závery, ktoré budú výsledkom trestného konania.

Samotnú správu ako i jej prílohy, či námietky k záverom Komisie dvoch jej členov (Marián Kotleba, Denisa Saková) nájdete TU.