V posledných týždňoch, možno aj práve v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, a viery vodičov v skutočnosť, že policajti strážia štátne hranice a nie cesty, sa v médiách množia početné informácie o cestných pirátoch, ktorí prekračujú rýchlosť závratným a nebezpečným spôsobom. Neraz ide o prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o niekoľko desiatok km/h, a teda následné ukladanie blokových pokút v stovkách eur. Súčasná právna úprava však umožňuje takýmto vodičom – priestupcom bezprostredne pokračovať v jazde, a to pre niektorých veľmi jednoducho – zaplatením uloženej blokovej pokuty namieste, hneď pri prejednaní priestupku. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti sa totiž od 01.01.2016 nepovažuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. K tejto z laického ako i z odborného pohľadu veľmi prekvapivej situácii prišlo novelizáciou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a súčasne zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom č. 430/2015 Z. z., ktorým sa novelizovali oba uvedené zákony. Uvedeným sa, a to veľmi jednoducho, z § 137 ods. 2 zákona o cestnej premávke vypustilo dovtedajšie písmeno d), podľa ktorého porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom bolo prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h a viac. Súčasne sa novelizoval aj § 22 Zákona o priestupkoch, v dôsledku čoho sa priestupky týkajúce sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti vždy prejednajú v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Už z vyššie uvedeného si vie vodič zosumarizovať, že pokiaľ prekročí maximálnu povolenú rýchlosť, dokonca v obci aj o viac ako 20 km/h alebo mimo obce aj o viac ako 30 km/h hliadka, ktorá bude jeho priestupok prejednávať, tak bude robiť spravidla v blokovom konaní. Teda koniec koncov, vodič zaplatí na mieste uloženú blokovú pokutu a pokračuje ďalej v jazde. Keď sa vrátime naspäť k úvodu článku, kde spomíname medializáciu viacerých prípadov naozaj vysokého prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, napríklad jazda v obci rýchlosťou viac ako 100 km/h, resp. jazda mimo obce rýchlosťou viac ako 200 km/h, vodič vo väčšine prípadov zaplatil uloženú blokovú pokutu na mieste a pokračoval ďalej v jazde. Pri tomto sa čitateľovi natíska otázka, či vôbec má zmysel takéto „vyberanie“ niekoľkých stoviek eur od priestupcov, ktorí vlastne takúto hotovosť, napríklad vo výške 800,- eur nosia pri sebe. Máme totiž za to, že bežný občan nenosí takúto finančnú hotovosť pravidelne pri sebe, pokiaľ teda vopred neráta s tým, že by ju použil na zaplatenie uloženej pokuty, a to na trase naprieč Slovenskom aj opakovane – viackrát za deň. V konečnom dôsledku, vyskytuje sa nemálo prípadov, kedy vodiči platia uložené pokuty v stovkách eur niekoľkokrát do mesiaca. Jednoducho to možno chápať tak, že sa im viac oplatí prekračovať rýchlosť, riskovať odhalenie priestupku a následne zaplatiť blokovú pokutu, ako ísť pomalšie a tráviť na ceste ako i v aute dlhší čas. 

Je jasné, že každý sa z času na čas ponáhľa. Je to v dnešnej dobe prirodzené. Avšak nie vždy je na ceste hliadka, ktorá by takéto „ponáhľanie“ zdokumentovala, a preto bežný priestupca je takto riešený v blokovom konaní skôr sporadicky a za menej závažné prekročenia rýchlosti. Pokiaľ ide ale o vodiča, ktorý sa takéhoto konania dopúšťa pravidelne, je zamyslenia hodné, či má ešte verejnosť záujem na tom, aby takýto vodič aj ďalej plnil štátnu pokladňu uhrádzaním blokových pokút, a to aj na úkor bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, alebo je potrebné nájsť iný spôsob, ako sa s takýmto vodičom zákonným spôsobom vysporiadať.

Autori projektu Poradca Policajta sa v minulých článkoch zaoberali ako nedôvodnosťou vyššie opísanej novelizácie, tak aj postihom vodiča v prípade vedenia vozidla pod vplyvom návykovej látky, a to pridelením tabuľky s evidenčným číslom výraznej – červenej farby.

V tomto prípade sme sa zamysleli nad problémom pravidelného, až chronického, závažného prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti.

Na začiatok treba povedať, že konanie takéhoto vodiča je v plnom rozsahu vedomé a úmyselné. Vodič môže prekročiť rýchlosť o 10 km/h či 20 km/h bez toho, aby si to uvedomil, avšak nie o 50 km/ či viac. Takéto prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti je sprevádzané nielen posunom ručičky rýchlomera, ale je celkovo vnímateľné zmyslami človeka napríklad na správaní sa vozidla, zvýšenej hlučnosti, rýchlosti okolitého prostredia či zvýšenia relatívnej rýchlosti oproti pohybu iných vozidiel. Keďže sa takéhoto konania dopúšťajú vodiči mladí, teda tesne po získaní vodičského oprávnenia, ale i vodiči starší, využívajúci silný výkon a zrýchlenie ich vozidla, je potrebné tento problém riešiť individuálne ku každému vodičovi – priestupcovi zvlášť. Nie je možné teraz generálne všetkým mladým vodičom určiť zákonom obmedzenia, nakoľko aj medzi týmito sa určite nájdu vodiči, ktorí sa takýchto priestupkov nedopúšťajú.

Ak by to bolo v našich možnostiach, navrhovali by sme zákonom stanoviť hranicu počtu priestupkov, sledovaného obdobia a závažnosti prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti a následne, po splnení týchto podmienok konkrétnemu vodičovi stanoviť obmedzenie v zákonom určenom rozsahu. Obmedzenie bude spočívať v tom, že vodičovi sa síce neodoberie vodičské oprávnenie, ale skupina vozidiel (najmä skupina B), ktorú môže viesť sa mu obmedzí, a to vzhľadom na objem a výkon motora. Z ekonomického hľadiska bolo (ešte pred 01.01.2016) častým problémom, že pri odobratí vodičského oprávnenia prišiel vodič automaticky o prácu, ktorú vykonával. V dnešnej dobe je totiž naozaj ťažké pracovať bez auta, už len z hľadiska dochádzania do práce. Avšak v tomto prípade, môže auto, na ktorom priestupca jazdí, predať, resp. vymeniť za auto s nižším objemom a výkonom, resp. s takým maximálnym objemom a výkonom, ktorý mu bude orgánom prejednávajúcim jeho priestupky určený. Výhovorky typu, že vodič musí predať auto, resp. že rodič nemá ako požičať auto svojmu synovi či dcéru budú síce aj naďalej pravdivé, ale ako sme vyššie uviedli, za toto obmedzenie si bude môcť každý vodič sám. Pôjde teda o individuálny postih konkrétneho vodiča a nie o generálne obmedzenie napríklad všetkých mladých vodičov po získaní vodičského oprávnenia. Toto by bolo podľa nás oveľa adresnejšie a v konečnom dôsledku aj spravodlivejšie. Aby však navrhované nebolo príliš prísne, priestupky týkajúce sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti budú posudzované samostatne, teda bez toho, aby sa pri tom prihliadalo na iné priestupky vodiča – napr. nedanie prednosti v jazde, nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! a podobne, nakoľko ich spáchanie nijako nesúvisí s výkonom či objemom motora daného vozidla.

Druhým aspektom a možným strašiakom pre týchto priestupcov – pretekárov, je uvedomenie si tej skutočnosti, že určený objem, napríklad do 1600 cm3 a výkon motora do 82 kW spĺňajú motorové vozidlá nielen lacnejšie či menej populárnej značky, ale aj motorové vozidlá menšie, menej pohodlné, či menej luxusné (napr. bez automatickej prevodovky, adaptívneho tempomatu a podobne). V prípade nedodržania takéhoto obmedzenia, v určenom období, by samozrejme bolo takéto konanie považované za vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, a teda v konečnom dôsledku za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom – § 137 ods. 2, písm. o) Zákona o cestnej premávke.

Pre predstavu uvádzame príklad. Jeden vodič, bez ohľadu na to, na akom aute jazdí a ako dlho je držiteľom vodičského oprávnenia, v priebehu posledných 365 dní prekročí maximálnu povolenú rýchlosť trikrát, a to v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako 60 km/h. Po zistení tretieho takéhoto priestupku (nie však v rámci jedného kalendárneho roka, ale za posledných 365 dní), by bol vodič prejednávaný v správnom konaní, a bolo by mu automaticky uložené obmedzenie vo vyššie uvedenom rozsahu, teda možnosť viesť vozidlo s objemom do 1600 cm3 a výkonom motora do 82 kW. Obmedzenie bude stanovené na ďalších 365 dní. Nakoľko vodič môže jazdiť pri spáchaní každého priestupku na inom aute, je v tomto štádiu irelevantné, na akom konkrétnom aute priestupky spácha, dôležité je, že ich spácha. Upozorňujeme, že uvedený príklad je samozrejme prispôsobený na osobné motorové vozidlá skupiny B.

V prípade, ak by vodič nerešpektoval obmedzenie, alebo by sa kombinácie prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti vyššie uvedeným spôsobom dopúšťal aj naďalej, a to i na aute už s nižším objemom motora a nižším výkonom, došlo by samozrejme k následnému zadržaniu vodičského oprávnenia. Taktiež nie je vylúčené uvedený model dopracovať do ďalšieho štádia a v prípade ak vodič jazdí takýmto spôsobom a prekračuje maximálnu povolenú rýchlosť v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako 60 km/h naďalej, obmedziť v ďalšom správnom konaní objem motora motorového vozidla, ktoré môže viesť napríklad do 1200 cm3 a výkonom motora do 55 kW. Uvedené by však ukázala až prax, avšak už teraz je zrejmé, že takéto obmedzenia ukladané jednotlivcom môžu mať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky len a len pozitívny vplyv.

Dúfame, že uvedené by prispelo jednak preventívnym spôsobom k tomu, že po spáchaní dvoch takýchto priestupkoch by vodič svoj jazdný štýl prehodnotil, resp. ak nie, tak by ho postihla vyššie opísaná sankcia, a to aj opakovane.