Na podklade súdneho rozhodnutia príspevok poukazuje na dôvodnosť opakovaných dychových skúšok na zistenie požitia alkoholu vodičom v cestnej premávke pred jazdou alebo počas jazdy.

Postup pri vyšetrení vodiča na zistenie prítomnosti alkoholu vykonaním dychovej skúšky je v podmienkach Policajného zboru upravený v nariadení Prezídia Policajného zboru o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti č. 80/2014 v znení neskorších nariadení, a to konkrétne v článku 22 a nasledujúcich. Článok obsahuje o. i. postup policajta spočívajúci v tom, že pred každým vyšetrením prístrojom, policajt poučí vodiča zastaveného vozidla o správnom používaní prístroja, preverí či za posledných 15 minút požil potraviny alebo látky s možným obsahom alkoholu a následne postupuje podľa návodu na obsluhu tohto prístroja.

Ide o zdanlivo jednoduchú povinnosť policajta – preveriť, či za posledných 15 minút vodič požil potraviny alebo látky s možným obsahom alkoholu. Môže ísť o prostú otázku, ktorá sa do praxe dostala slovami „Pán vodič, požili ste pred jazdou alkoholické nápoje?“. To, že sa policajt pýta na požitie takýchto látok neslúži len na nadviazanie kontaktu s vodičom alebo len na dodržanie povinnosti policajta stanovenej nariadením. Doba 15 minút je pre vykonanie  dychovej skúšky rozhodujúca. Vodič, samozrejme, nemusí odpovedať policajtovi pravdivo, prípadne mu nebude chcieť odpovedať vôbec. V prípadoch pozitívnej dychovej skúšky je však dôvodné, aby policajt s vodičom vykonal po 15 minútach opakovanú dychovú skúšku, na čo odkazujú slová „následne postupuje podľa návodu na obsluhu tohto prístroja“.

Návody prístrojov Alcoquant 6020 plus, či Alcotestu Dräger zhodne uvádzajú, že zvyšky alkoholu v ústach skresľujú výsledok merania, a preto sa na presný výsledok dychovej skúšky vyžaduje dodržanie doby čakania 15 minút od posledného požitia alkoholu. V praxi skutočne môže dôjsť k prípadom, kedy vodič bude tvrdiť, že zjedol napríklad cukrovinku tesne pred zastavením policajtmi, a jeho dychová skúška bude pozitívna. V takomto prípade, po vykonaní opakovanej dychovej skúšky v súlade s návodom na použitie, a to po uplynutí najmenej 15 minút, bude zrejmé, či má množstvo alkoholu stúpajúcu alebo klesajúcu tendenciu, resp. či úplne vymizne, ak vodič skutočne alkohol nepožil. Striktné dodržanie návodu na použitie, nehovoriac o dodržiavaní termínov kalibrácie, je nevyhnutným predpokladom zákonného vykonania dychovej skúšky tak, aby následne mohla byť použitá a akceptovaná ako dôkaz. Akýkoľvek postup priečiaci sa návodu na použitie, teda aj skrátenie doby medzi opakovanými meraniami, môže spôsobiť neúčinnosť dôkazu a tým, v súlade s právnymi zásadami, rozhodnutie v prospech podozrivého.

Takýto postup demonštrujeme aj na rozhodnutí Okresného súdu Prešov, ktorý oslobodil obžalovaného spod obžaloby, ktorá bola na neho podaná pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona, zjednodušene na tom skutkovom základe, že viedol motorové vozidlo, kde po následnom zastavení hliadkou OO PZ a následnej dychovej skúške elektrickým meračom Alcotest 7410 mu bola nameraná hodnota 0,59 mg/l, čo je 1,23 promile, a to preto, že skutok nie je trestným činom.

Obžalovaný tvrdil, že pred jazdou nepožil alkohol, ale si vypláchol ústa ústnou vodou Listerine, ktorú mu predpísal jeho stomatológ po tom, čo u neho absolvoval zákrok. Z listinných dôkazov – zápisov o dychovej skúške mal súd za preukázané, že u obžalovaného bol v čase o 01.21 h zistený výsledok merania 0,59 mg/l a o 01.34 h výsledok 0,62 mg/l. Dvaja svedkovia zhodne uviedli, že v tú noc s obžalovaným robili tzv. rozrábku diviaka a obvinený nepožíval alkoholické nápoje. Uvádzal, že ho bolí zub a že možno pôjde na pohotovosť. Obidvaja videli, ako si obžalovaný vyplachoval ústa nejakou ústnou vodou. Obžalovaný krátko predtým, ako nastúpil na miesto vodiča, si ešte raz vypláchol ústa ústnou vodou. Hneď ako vyšli na aute z dvora na ulicu, asi po minúte ich zastavili policajti a obžalovaný sa podrobil dychovej skúške.

Súd ďalej poukázal na nami citovaný článok nariadenia Prezídia Policajného zboru, a v tej súvislosti uviedol, že zo záznamu o skutku na úseku dopravy nie je zrejmé, či sa zasahujúci policajti výslovne pýtali obžalovaného, či nepožil nejaké látky s možným obsahom alkoholu. Súčasne policajti nepostupovali podľa návodu na obsluhu prístroja Alcotest 7410, z ktorého vyplýva, že medzi jednotlivými meraniami je potrebné počkať aspoň 15 minút z dôvodu, že zvyškový alkohol v ústach môže skresliť meranie. Policajti však medzi meraniami u obžalovaného počkali len 13 minút. Zo znaleckého posudku mal súd preukázané, že ústna voda Listerine, pri jej použití pri výplachu ústnej dutiny v čase 15 minút pred vykonaním dychovej skúšky, môže pozitívne ovplyvniť jej výsledok a jej požitie nemá žiadny vplyv na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo. Z výpovede tohto znalca na hlavnom pojednávaní vyplýva, že keďže medzi dychovými skúškami neuplynul predpísaný čas, mohla prvá aj druhá dychová skúška byť ovplyvnená zvyškami ústnej vody v ústnej dutine. Summa summarum, obžalovaný bol oslobodený spod obžaloby tak, ako sme to uviedli vyššie.

Aj týmto súdnym rozhodnutím je zvýraznená nutnosť zisťovania, zaisťovania a vykonávania dôkazov striktne spôsobom, ktorý nevyvoláva dôvodné pochybnosti o ich správnosti, úplnosti a spoľahlivosti. Cieľom poukázania na toto súdne rozhodnutie nie je poskytnutie návodu páchateľom takejto trestnej činnosti, ale práve naopak, upozorniť policajtov na dôsledné dodržiavanie príslušných predpisov a v tomto prípade, aj návodov na použitie prístrojov, ktorých výsledky získané správnym a zákonným spôsobom sú pre ďalšie konanie rozhodujúce.

Odbočiac od témy, neradi by sme sa vyjadrovali k tomu, či je vo všeobecnosti bežné, že „chlapi rozrábajúci diviaka“ si namiesto pripitia na úlovok, zvyknú vyplachovať ústnu dutinu Listerinom. Ťažko povedať, či si pán znalec v uvedenej trestnej veci urobil podobný test, ako zverejnil portál www.noviny.sk na dole uvedenom odkaze. V ňom urobili test rovnakej ústnej vody a po minúte od jej použitia ukázal prístroj viac ako 4 promile alkoholu v dychu. Po pár minútach klesla hodnota štvornásobne a po 13 minútach bola hladina alkoholu v dychu nulová. V prípade uvádzaného vodiča však po uplynutí 13 minút (od prvej dychovej skúšky, nie od samotného použitia ústnej vody), mal výsledok dychovej skúšky vyššiu hodnotu…

Rozsudok OS Prešov

Odkaz na článok portálu noviny.sk nájdete TU