Len nedávno sme na našej stránke informovali o stanovisku generálneho prokurátora, ktoré sa týka neoprávnených lustrácií vykonaných policajtmi. Lustráciám sme sa venovali aj v súvislosti s novelizáciou nariadenia ministra vnútra a policajtov sme upozorňovali na následky, ktoré môže mať ich neštandardná alebo neodôvodnená aktivita v informačných systémoch ministerstva vnútra. O tom, že prípady trestného stíhania policajtov za lustrácie nie sú len nejakou teóriou, svedčí aj nasledovný prípad z Východného Slovenska.

Po zverejnení článku o stanovisku generálneho prokurátora sa nám ozval policajt, ktorý bol obvinený za prečin zneužívanie právomoci verejného činiteľa a prečin neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Kolega, ktorý podľa vlastných slov za odslúžených 20 rokov v Policajnom zbore vždy konal čestne a spravodlivo, sa do postavenia obvineného dostal nie celkom tradične. Svoju situáciu nám podrobne opísal a doložil aj všetky s tým súvisiace dokumenty a rozhodnutia OČTK. Preto, aby jeho prípad slúžil ako výstraha pre ostatných policajtov. Pre účely tohto článku ho nazveme Petrom.

Na jeseň roku 2018 Peter nastúpil na bežnú 12 hodinovú službu v rámci svojho služobného obvodu. Podvečer bol na útvare PZ sám, nakoľko jeho kolega vykonávajúci stálu službu bol zároveň velený do obchôdzkovej služby. Tento kolega sa mu telefonicky ozval a povedal mu, že má z čerpacej stanice oznámenú krádež benzínu, čo v preklade znamená, že došlo k natankovaniu pohonných hmôt a odchodu vodiča vozidla bez zaplatenia. Od Petra chcel kolega vylustrovať majiteľa dotknutého vozidla a telefónne číslo na neho, aby ho mohol kontaktovať za účelom vrátenia sa na miesto a zaplatenia za benzín. Vzhľadom na to, že sa im mnohokrát stalo, že vodiči jednoducho zabudli zaplatiť a po kontaktovaní políciou sa vrátili na miesto a zaplatili, považoval Peter túto situáciu za štandardnú. Údaje o vlastníkovi vozidla preto aj zistil a poskytol ich kolegovi zo stálej služby. V telefonickom rozhovore sa Peter pýtal kolegu, či zavolá majiteľovi vozidla sám, keďže ho vylustroval alebo ho bude kontaktovať on, keďže získal poznatok o domnelom protiprávnom konaní ako prvý. Kolega mu uviedol, že zavolá on, na čo mu Peter nezabudol pripomenúť, nech sa majiteľa spýta, či vlastní predmetné vozidlo a či bol tankovať. Kolega ho ubezpečil, že to vybaví a hovor sa skončil. Skončil sa však len pre dotknutých policajtov, nakoľko „na druhej strane linky“ ich rozhovor slúžil ako podklad pre trestné konanie, keďže bol odpočúvaný.

Dohra rozhovoru a konania policajtov prišla ani nie o pol roka. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil Petra, jeho kolegu, ktorý ho o lustráciu žiadal, a aj osobu, ktorá mala z čerpacej stanice dotknutú vec oznámiť. Dôvodom, ktorý sa premietol do výroku uznesenia o vznesení obvinenia, bol nasledovný sled udalostí. Osoba (civil), ktorá bola obvinená za účastníctvo, požiadala telefonicky o lustráciu Petrovho kolegu s odôvodnením, že došlo k natankovaniu benzínu a odchodu vodiča z čerpacej stanice bez zaplatenia. Ďalšiu časť spočívajúcu v lustrácií a poskytnutí údajov Petra kolegovi už poznáme. No Petrov kolega si vylustrované údaje nenechal pre seba, ale cit. „bez relevantného služobného dôvodu“ ich oznámil osobe, ktorá ho o lustráciu požiadala. Takto mali policajti civilnej osobe (rozumej osobe bez prístupu k osobným údajom) zadovážiť neoprávnený prospech spočívajúci v získaní týchto údajov. Vyšetrovateľ, ktorý vzniesol obvinenie, v odôvodnení uznesenia uviedol, že dozorujúci prokurátor mu uložil pokyn vzniesť týmto osobám obvinenie.

Peter však argumentoval, že jeho konanie súviselo s plnením úloh podľa Zákona o Policajnom zbore, nakoľko išlo o preverovanie a objasňovanie priestupku proti majetku. Údaje vylustroval a poskytol len kolegovi, ktorý v čase oznámenia priestupku nebol prítomný na útvare, ale bol v službe, a tak podľa vlastného vyjadrenia neposkytol údaje žiadnej inej, neoprávnenej osobe. Dôvodil tiež tým, že takýchto lustrácií vykonáva pracovník operačného strediska pre policajtov v priamom výkone denne niekoľko desiatok a nezodpovedá za to, ako bude s prelustrovanými údajmi naložené. Rovnako tvrdil, že na to, ako bolo oznámenie o priestupku prijaté a zadokumentované nemal žiaden vplyv, nakoľko je to úloha stálej služby (kolegu, ktorý ho požiadal o lustráciu) a na pokyn veliteľa hliadky (ten istý policajt zo stálej služby) vykonal len úkony smerujúce k objasneniu priestupku. Samotnú civilnú osobu, ktorej boli vylustrované údaje poskytnuté, osobne nepozná, eviduje ju iba ako pracovníka čerpacej stanice.

Pri opisovaní situácie nám Peter nezatajil ani to, že práve v čase, kedy mu kolega volal a žiadal ho o vylustrovanie majiteľa vozidla z čerpacej stanice, mali byť v zmysle inštruktáže obaja v úseku, za čo voči nim bolo vedené disciplinárne konanie. Nedodržanie inštruktáže však nemá s lustráciou žiaden súvis. Po vznesení obvinenia bolo voči Petrovi začaté konanie o jeho prepustení z PZ, ktoré však bolo zastavené, nakoľko sa jeho nadriadení mali zhodnúť na tom, že on sa protiprávneho konania nedopustil. Peter tak slúži v Policajnom zbore aj naďalej. Jeho sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia bola zamietnutá, uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vyšetrovanie smeruje k ukončeniu.

Autori projektu Poradca Policajta nemali k dispozícií celý vyšetrovací spis, a preto zásadne nehodnotia ani nekomentujú rozhodnutia kolegov, a už vôbec nie v tzv. živých veciach. Na prvé počutie je však možné sa stotožniť s Petrovými námietkami o tom, že nevedel a vlastne nemal odkiaľ vedieť, že jeho kolega tieto údaje poskytne neoprávnenej osobe. Navyše, ak ho aj telefonicky inštruoval, aby sa majiteľa vozidla pýtal na to, či bol na čerpacej stanici a či tankoval (čo je v predmetnom konaní dokázané), nevyznieva to tak, že by údaje poskytoval čo i len s vedomosťou o tom, že majú byť poskytnuté zamestnancovi čerpacej stanice, a teda civilovi.

Aj na tomto prípade je možné demonštrovať nevyhnutnosť maximálnej opatrnosti policajtov a dôležitosť striktného dodržiavania zákonov a podzákonných noriem upravujúcich ich činnosť. Aby v jeden deň neobjasňovali priestupok a druhý nesedeli na výsluchu v procesnom postavení obvineného…