Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby príslušníkov Policajného zboru

Trendom dneška je klesajúci záujem o službu v Policajnom zbore, preto badať snahu o nábor nových policajtov, či už formou náborových videí, letákov, či priamo legislatívnymi zmenami akými je služba kadeta. Skutočností, prečo klesá počet záujemcov o službu v PZ je však, bez nadsadenia povedané, mnoho. Nie je naším cieľom demonštratívne vypočítať, že ide o nedostatočne motivujúce platové...

Súbežné vykonávanie viacerých procesných úkonov trestného konania po vznesení obvinenia

Vykonávanie procesných úkonov trestného konania patrí k neodmysliteľnej súčasti každého vyšetrovania a skráteného vyšetrovania. Okrem iných, tiež často vykonávaných procesných úkonov, je asi každému zrejmé, že jedným z najčastejšie vykonávaných procesných úkonov trestného konania je výsluch. V priebehu prípravného konania, konkrétne v čase pred vznesením obvinenia, nie je spravidla...

Nezákonné rozhodnutie v trestnom konaní a dôsledky pre policajta

V trestnom konaní nezriedka prichádza k zrušeniu rozhodnutí policajta prokurátorom kvôli nezákonnosti alebo neopodstatnenosti takéhoto rozhodnutia. Súčasťou vykonávania dozoru prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania, je aj skúmanie postupu policajta, ktorý predchádzal vydaniu konkrétneho rozhodnutia. Aký je ale vzťah konštatovania...

Reagujeme na článok obmedzenie osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície

Po článku: „K problematike bezpečnostných prehliadok“ uverejnenom na stránke www.pravnelisty.sk, na ktorý sme reagovali nesúhlasným stanoviskom, sme sa opäť rozhodli reagovať na článok obdobnej problematiky uverejnený dňa 01.09.2018 na rovnakej internetovej stránke pod názvom: „K problematike obmedzenia osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície“. Zhrnutím možno uviesť, že...

Možnosti nazerania do spisov notára vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

V prípade objasňovania či preverovania trestnej činnosti sa príslušníci PZ neraz stretávajú s listinami, na ktorých došlo k osvedčeniu pravosti podpisu osoby alebo k osvedčeniu inej právne významnej skutočnosti, ktorá má dôležitý význam pre orgány činné v trestnom konaní ako i pre samotný proces dokazovania. V praxi však často dochádza k formálne a časovo náročnému procesu zbavovania...

Doručovanie v trestnom konaní a možnosti uplatnenia fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku v praxi

Všeobecné ustanovenia Trestného poriadku o doručovaní písomností podľa §§ 65 a nasl. sme spolu s ich vysvetlením rozobrali v predchádzajúcom článku zameranom na doručovanie písomností v trestnom konaní a možnosti OČTK pri uplatnení fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku. V tomto článku si rozoberieme praktické uplatnenie fikcie doručenia pri doručovaní uznesenia, a to najmä vo...

Praktické spôsoby zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní

Súčasťou domových prehliadok a prehliadok iných priestorov je často, pri rôznych druhoch trestnej činnosti, zaisťovanie počítačových údajov. Praktický postup zaisťovania takýchto údajov ale môže vyvolávať pochybnosti o zákonnosti ich zaistenia. V článku ponúkame návod, ako údaje zaistiť v súčinnosti so znalcom. Či ide o daňovú trestnú činnosť, pri ktorej sa hľadajú účtovné doklady,...

Doručovanie v trestnom konaní a uplatnenie fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku

Doručovanie poštových zásielok obsahujúcich najmä rozhodnutia, upovedomenia či predvolania orgánov činných v trestnom konaní, je upravené v §§ 65 a nasl. zákona č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok. Napriek zdanlivo jednoznačnej úprave inštitútu doručovania poštových zásielok a zákonom stanovených následkov nedoručenia, neprevzatia resp. odopretia prijatia takýchto poštových zásielok...

Účasť splnomocnenca poškodeného na výsluchoch prípravného konania

V predošlých článkoch sme sa venovali účasti obvineného na vyšetrovacích úkonoch a tiež účasti svedkom splnomocneného advokáta na jeho výsluchu. Posledným okruhom osôb, ktorým sa venujeme v súvislosti s účasťou na výsluchoch prípravného konania, sú poškodení, resp. ich splnomocnenci. Podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví,...

Polícia je služba občanom

„Vy, policajti, ste platení z mojich daní!“. „No tak, pán vodič, to by ste sa mali viac snažiť, aby ste platili tých daní viac, lebo my teda nie sme bohvieako platení...“. Nejeden rozhovor policajta s občanom končí práve načrtnutým spôsobom. V príspevku sa autori zamýšľajú vzťahom príslušníka Policajného zboru k verejnosti a naopak. Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý...

Upovedomenie viacerých zvolených obhajcov o procesnom úkone v trestnom konaní

Obvinený, ako vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 4 Trestného poriadku, si môže v tej istej trestnej veci zvoliť viacerých obhajcov.  Neraz sa tak v praxi stáva, že obvinený má dvoch či dokonca aj viacerých obhajcov, nakoľko Trestný poriadok ich počet nijakým spôsobom neobmedzuje. Článok sa zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní v prípade upovedomovania takýchto obhajcov...

Útek Róberta Okoličányho odsúdeného na doživotie – chyba polície alebo systému?

Róbert Okoličány, označovaný tiež ako boss z východného Slovenska (resp. boss východoslovenského podsvetia), bol dňa 11.04.2018 rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odsúdený na doživotný trest odňatia slobody. Nakoľko sa menovaný Róbert Okoličány na súdne pojednávanie, pri ktorom došlo k vyneseniu uvedeného rozsudku, nedostavil, a taktiež sa nenachádzal v súdnej väzbe,...

Účasť svedkom splnomocneného advokáta na jeho výsluchu

V trestnom konaní okrem obhajcu obvineného či splnomocnenca poškodeného, využívajú práva aj svedkovia, ktorí sa na svoje výsluchy dostavia v sprievode nimi splnomocneného advokáta. Aké sú ale v tejto súvislosti práva svedka, advokáta a povinnosti orgánu činného v trestnom konaní? Svedecké výpovede sú súčasťou vlastne každého trestného konania. Svedkom sa venuje Trestný poriadok v § 127...

Účasť obvineného na procesných úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

Napriek tomu, že k účasti obvineného na úkonoch tak, ako to má na mysli § 213 ods. 1 Trestného poriadku, bolo napísaných množstvo článkov, ponúkame prehľad relevantných súdnych rozhodnutí, ktoré sú využiteľné pri rozhodovaní vyšetrovateľov a poverených príslušníkov o (ne)povolení účasti obvineného na úkonoch. Právo účasti obvineného na úkonoch prípravného konania je spojené so zásadou...