Trestnoprávny postih vodiča unikajúceho hliadke PZ

V rámci približovania činnosti Policajného zboru širokej verejnosti sa stále častejšie stretávame s uverejňovaním videozáznamov vyhotovených v rámci služobnej činnosti jednotlivých služieb PZ (najmä poriadkovej a dopravnej polície), ktoré obsahujú videozáznamy vodičov unikajúcich pred vozidlom označeným príslušnosťou k PZ, ktoré dáva tomuto vodičovi pokyn na zastavenie dopravného...

Určenie výšky škody pri kúpe vozidla so stočenými kilometrami

Dňa 08.01.2019 bolo v záujme jednotného uplatňovania zákonov vydané stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky k určeniu výšky škody pri trestnom čine podvodu podľa § 221 Trestného zákona, v prípade predaja motorového vozidla s predstieraným počtom najazdených kilometrov. Ide o časté prípady predaja motorových vozidiel s tzv. „stočenými kilometrami“, ktoré je v súčasnosti...

Zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby príslušníkov Policajného zboru

Trendom dneška je klesajúci záujem o službu v Policajnom zbore, preto badať snahu o nábor nových policajtov, či už formou náborových videí, letákov, či priamo legislatívnymi zmenami akými je služba kadeta. Skutočností, prečo klesá počet záujemcov o službu v PZ je však, bez nadsadenia povedané, mnoho. Nie je naším cieľom demonštratívne vypočítať, že ide o nedostatočne motivujúce platové...

Alternatívna sankcia pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu

Začiatkom roku Prezídium Policajného zboru sumarizovalo štatistiky dopravno-bezpečnostnej situácie na slovenských cestách. Podrobné výsledky poukázali síce na klesajúcu tendenciu počtu dopravných nehôd, na druhej strane, a čo je už trojročným trendom, stúpa počet dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu. Išlo o 1643 nehôd (v priemere viac ako 4 nehody denne) a súčasne...

Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku II. časť

Aktuálnou témou, ktorej je trvale venovaná pozornosť v rámci Slovenskej republiky, je výkon služobnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, ktorým sa zasahuje do základných práv a slobôd fyzickej osoby. Jedným z inštitútov, ktorý predstavuje zásah do základných práv a slobôd fyzickej osoby, je aj zastavovanie a prehliadka dopravného prostriedku. Analýze tohto inštitútu z hľadiska...

Skrátenie dĺžky praxe advokátskeho koncipienta

NR SR aktuálne prerokováva dva návrhy zákonov, týkajúce sa dĺžky koncipientskej praxe advokátskych koncipientov. Dĺžka tejto praxe je aktuálne, od roku 2013, nastavená na 5 rokov. Práve s účinnosťou od roku 2013 došlo k jej predĺženiu  z pôvodných 3 na 5 rokov. Prvým prerokovávaným návrhom (pod ČPT 1164) je návrh skupiny poslancov NR SR (Gábor Grendel a spol. - spolu 15 poslancov NR...

Rozhovor s neprávoplatne odsúdeným policajtom z PMJ za zranenie zadržaného

Len pred pár týždňami slovenské média zverejnili správu o policajtovi, ktorý vážne zranil zadržaného muža, keď ho sotil do cely. Podľa zverejnených záberov sa mnohým diskutujúcim na internete zdalo, že na odsúdenie policajta, zjednodušene povedané, vôbec nebol dôvod. V rámci zachovania objektivity a akejsi rovnosti zbraní, prinášame rozhovor s dotknutým policajtom, keďže v žiadnej...

Novelizácia Trestného poriadku účinná od 01.02.2019

V kontexte tohoročných zákonodarcom opakovaných novelizácii Trestného poriadku bola NR SR dňa 07.12.2018 schválená ďalšia novelizácia zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, týkajúca sa problematiky anonymných trestných oznámení v znení:   Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok sa dopĺňa takto: V § 62 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: (3) Podanie, ktoré neobsahuje...

Novelizácia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ

V článku zo dňa 07.09.2018 sme sa venovali aj návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 73/1993 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ (ďalej aj ZoSSPZ). V závere tohto článku uvádzame, že na schôdzi vlády Slovenskej republiky konanej dňa 22.08.2018 došlo zo strany navrhovateľa k úplnému stiahnutiu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z....

Novelizácia Trestného poriadku a Trestného zákona účinná od 01.01.2019

Po článku, v ktorom sme sa venovali novelizáciám Trestného poriadku s účinnosťou od 01.07.2018, a tiež s účinnosťou od 01.06.2019, sa medzičasom zákonodarca postaral aj o novelizáciu účinnú od 01.01.2019. Konkrétne ide, okrem iných, o novelizovanie ako Trestného poriadku tak i Trestného zákona. Nižšie Vám prinášame výber novelizovaných ustanovení, ktoré sú pre trestné konanie...

Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku I. časť

Aktuálnou témou, ktorej je trvale venovaná pozornosť v rámci Slovenskej republiky, je výkon služobnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, ktorým sa zasahuje do základných práv a slobôd fyzickej osoby. Jedným z inštitútov, ktorý predstavuje zásah do základných práv a slobôd fyzickej osoby, patrí zastavovanie a prehliadka dopravného prostriedku. Analýze tohto inštitútu z hľadiska...

Primeranosť použitia donucovacích prostriedkov na príklade z praxe

V októbri tohto roku došlo v Českej republike k súdnemu pojednávaniu vo veci obžalovaného Š. V., príslušníka Policie ČR, ktorý bol obžalovaný z trestného činu ublíženie na zdraví. Toto mal spôsobiť unikajúcemu vodičovi motocyklu, ktorému služobným motorovým vozidlom skrížil cestu tak, že tento do vozidla narazil, pričom mu bolo spôsobené ťažké ublíženie na zdraví. Súd však policajta...

Súbežné vykonávanie viacerých procesných úkonov trestného konania po vznesení obvinenia

Vykonávanie procesných úkonov trestného konania patrí k neodmysliteľnej súčasti každého vyšetrovania a skráteného vyšetrovania. Okrem iných, tiež často vykonávaných procesných úkonov, je asi každému zrejmé, že jedným z najčastejšie vykonávaných procesných úkonov trestného konania je výsluch. V priebehu prípravného konania, konkrétne v čase pred vznesením obvinenia, nie je spravidla...

Nezákonné rozhodnutie v trestnom konaní a dôsledky pre policajta

V trestnom konaní nezriedka prichádza k zrušeniu rozhodnutí policajta prokurátorom kvôli nezákonnosti alebo neopodstatnenosti takéhoto rozhodnutia. Súčasťou vykonávania dozoru prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania, je aj skúmanie postupu policajta, ktorý predchádzal vydaniu konkrétneho rozhodnutia. Aký je ale vzťah konštatovania...

Použitie zbrane na zadržanie dopravného prostriedku – komentár k § 61 ods. 1 písm. f) ZoPZ

Slovenskou verejnosťou v nedávnej minulosti rezonovalo niekoľko prípadov, pri ktorých policajti použili na zastavenie unikajúceho vozidla služobnú zbraň. Rôzne špekulácie a prekrútené skutočnosti nás viedli k tomu, aby sme podrobným spôsobom analyzovali § 61 ods. 1 písm. f) Zákona o Policajnom zbore. Podľa § 61 ods. 1 písm. f) ZoPZ je policajt oprávnený použiť zbraň ak nemožno inak...

Oprávnenie príslušníka PZ použiť „VRZ“ na zastavenie vozidla

Pozná to asi každý policajt z praxe. Kým nemáte špeciálne školenie na to, aby ste mohli využívať maják na služobnom motorovom vozidle, inak povedané svetelné a výstražné zvukové znamenie, ktoré je v polícii skôr známe pod skratkou “VRZ”, nesmiete sa ovládača VRZ-u ani dotknúť. Z toho vyplýva, že kým nemáte vo svojom služobnom kupóne zapísaný kód “RS”, nemôžete využiť VRZ na zastavenie...

K sankciám za prekročenie rýchlosti v cestnej premávke

Uplynulý víkend došlo k tragickej dopravnej nehode v okrese Dolný Kubín, pri ktorej došlo k úmrtiu zjavne nevinného účastníka cestnej premávky, do ktorého čelne narazil vodič Porsche. Aj v tejto súvislosti sme sa rozhodli poukázať na nezmyselnosť súčasnej právnej úpravy, týkajúcej sa sankcií za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako 60 km/h.  Cieľom...

Ešte jeden postreh k menovkám na služobných uniformách

Tento článok reflektuje na článok uverejnený na webovej stránke PoradcaPolicajta, ktorý sa venoval zákonnému rámcu nosenia menoviek na služobných uniformách. S predmetným článkom a výkladom paradoxov v súvislosti s nosením menoviek na služobných uniformách, sa plne stotožňujeme a pridávame vlastné postrehy ohľadom menoviek na služobných uniformách, ktoré sú využiteľné v každodennom...

Služobné motorové vozidlá Policajného zboru a ich „státie v zákaze“

V súčasnosti je pomerne bežným trendom, že na internete, ale často aj v novinových článkoch, sa nachádzajú fotografie služobných motorových vozidiel označených príslušnosťou k Policajnému zboru, ktoré sú zaparkované na mieste, kde je to zakázané. Autori týchto fotografií s podporou časti verejnosti a s nadpismi v novinách hlásajúcimi škandál a policajnú svojvôľu, vopred odsúdia...

Opakované dychové skúšky II.

Po predošlom článku, v ktorom sme poukazovali na nevyhnutnosť vykonania opakovaných dychových skúšok v súlade s príslušným nariadením Prezídia Policajného zboru a návodmi na obsluhu konkrétnych prístrojov, sa tentoraz zameriame na súdne rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté odvolaním prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov v neprospech obžalovaného.  Pripomenieme, že v uvedenej trestnej...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ZoPZ, Trestný poriadok a Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ

V súvislosti s viackrát mediálne avizovanými zmenami v oblasti ustanovovania a odvolávania niektorých riadiacich pracovníkov (príslušníkov) Policajného zboru Vám prinášame prehľad vybraných ustanovení vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (najmä zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok...

Reagujeme na článok obmedzenie osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície

Po článku: „K problematike bezpečnostných prehliadok“ uverejnenom na stránke www.pravnelisty.sk, na ktorý sme reagovali nesúhlasným stanoviskom, sme sa opäť rozhodli reagovať na článok obdobnej problematiky uverejnený dňa 01.09.2018 na rovnakej internetovej stránke pod názvom: „K problematike obmedzenia osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície“. Zhrnutím možno uviesť, že...

K zákonnému rámcu užívania telových kamier

Predkladaný článok má ambíciu poukazu na nejednoznačný právny rámec užívania zamýšľaných telových kamier pri výkone služby príslušníka PZ. Ak autor vzbudí v čitateľovi - kolegovi obozretnosť v súvislosti s kamerami splní tak, de facto svoj zámer. Viaceré štátne orgány, neziskové organizácie, média či širšia verejnosť sa dožaduje zavedenia tzv. „odevných“ kamier do výstroja polície,...

Reagujeme: Bezpečnostná prehliadka vs. § 85 ods. 2 Trestného poriadku

Po polemike, s ktorou sme sa stretli v súvislosti s článkom publikovaným na stránke www.pravnelisty.sk, sme sa rozhodli, že budeme na tento článok reagovať a právne argumentovať tak, aby sme podporili naše nesúhlasné stanovisko, keďže na uvedenú problematiku máme opačný názor. V stručnosti možno uviesť, že autor v danom článku uvádza, že „policajt, ktorý nie je vecne príslušným orgánom...

Výzvy policajta podľa Zákona o Policajnom zbore II.

Po predošlom príspevku venujúcom sa výzvam policajtov vo všeobecnosti sa v nasledujúcom článku zaoberáme výkladom § 34 Zákona o Policajnom zbore, ktorý ustanovuje základný právny rámec vzťahu výzvy policajtov smerom k jej adresátovi. Podľa § 34 Zákona o Policajnom zbore (ďalej ZoPZ) je každý povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho...

Možnosti nazerania do spisov notára vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

V prípade objasňovania či preverovania trestnej činnosti sa príslušníci PZ neraz stretávajú s listinami, na ktorých došlo k osvedčeniu pravosti podpisu osoby alebo k osvedčeniu inej právne významnej skutočnosti, ktorá má dôležitý význam pre orgány činné v trestnom konaní ako i pre samotný proces dokazovania. V praxi však často dochádza k formálne a časovo náročnému procesu zbavovania...

Odevné kamery pre policajtov – praktické aspekty

Len nedávno tlačový odbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informoval o tom, že zámerom rezortu je, aby odevné kamery boli policajtmi používané pri služobných zákrokoch už v prvej polovici roku 2019. Čo všetko používanie kamier môže ovplyvniť, ako by sa ku kontrole záznamov a ich vyhodnocovaniu mohlo postaviť ministerstvo a ďalšie praktické aspekty a dôsledky, ktoré používanie...

Doručovanie v trestnom konaní a možnosti uplatnenia fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku v praxi

Všeobecné ustanovenia Trestného poriadku o doručovaní písomností podľa §§ 65 a nasl. sme spolu s ich vysvetlením rozobrali v predchádzajúcom článku zameranom na doručovanie písomností v trestnom konaní a možnosti OČTK pri uplatnení fikcie doručenia v zmysle Trestného poriadku. V tomto článku si rozoberieme praktické uplatnenie fikcie doručenia pri doručovaní uznesenia, a to najmä vo...

Menovky na rovnošatách príslušníkov PZ – zákonom stanovený nezmysel

Nosenie menovky obsahujúcej meno a priezvisko policajta na služobnej rovnošate považujeme za abnormalitu, ktorá je súčasťou Zákona o Policajnom zbore už vyše 15 rokov. V článku vyčerpávajúcim spôsobom analyzujeme zákonnú úpravu nosenia menoviek, a to z hľadiska úmyslu zákonodarcu, účelu, ale aj dôsledkov, ktoré ich nosenie spôsobilo a dodnes spôsobuje. Na pochopenie právnej normy, jej...

Výzvy policajta podľa Zákona o Policajnom zbore I.

Výkon právomoci príslušníkov Policajného zboru je vždy pod drobnohľadom verejnosti, a to predovšetkým pri vykonávaní služobných zákrokov spojených s konfliktnými situáciami, či v ostatnej dobe aj v súvislosti so slovnými prestrelkami, ktoré isté osoby priamo vyhľadávajú. Je preto potrebné venovať pozornosť výzvam, ktoré policajti v zmysle zákona používajú. V každodennom živote...