Policajti občanom – prečo nechceme menovky na uniforme

Tentoraz, netradične, nevenujeme priestor článku vysvetľovaniu právnych či praktických problémov spojených so službou policajta, ale prihovoríme sa občanom. Tým, ktorí o to majú záujem, tým, ktorí sú schopní kriticky vnímať a spracovávať argumenty. Ale hneď úvodom, kto chce psa biť, palicu si nájde. Ak niekto zaryto obhajuje menovky na uniformách, zásadne za tým nie je žiaden nezištný...

Návrh novelizácie zákona o Policajnom zbore a zákona o priestupkoch

Do medzirezortného pripomienkového konania smeruje návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony (napríklad zákon o civilnom letectve, zákon o námornej plavbe, zákon o elektronických komunikáciách). Predkladateľom návrhu je Ministerstvo vnútra SR. V prípade ak predmetný...

Záverečná správa Kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského

Dňa 16.04.2021 vydalo Ministerstvo spravodlivosti SR oficiálnu záverečnú správu  Kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského v ÚVV a ÚVTOS Prešov. Len pripomenieme, že Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo v januári 2021 kontrolnú Komisiu v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov zo dňa 29....

Pripravovaná novelizácia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe

Jednou z aktuálnych tém, ktorou sa v súčasnosti Ministerstvo vnútra SR, zaoberá je novelizácia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Jej účinnosť by mala podľa predpokladu navrhovateľa nastať k 01.09.2021. Nakoľko...

O „kajúcnikovi“ bez emócií

Predložený článok má za cieľ argumentačne podporiť názorovú rôznorodosť v súčasnosti veľmi  pertraktovanej témy, týkajúcu sa aplikácie inštitútu kajúcnik v súčasnej trestnoprávnej praxi. Autor článok predkladá z dôvodu, že spoločne s kritikou aplikácie predmetného inštitútu sa v diskusiách vynárajú aj ďalšie argumenty, ktoré síce dokresľujú súčasný stav aplikácie, avšak nemajú so...

Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane občianskemu združeniu Poradca Policajta

Vážené kolegyne, kolegovia, fanúšikovia projektu Poradca Policajta. Pokiaľ Vás naša doterajšia snaha, ktorú Vám prostredníctvom projektu Poradca Policajta prinášame už vyše dvoch rokov oslovila natoľko, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2020 práve nášmu občianskemu združeniu Poradca Policajta, sme Vám za to vopred veľmi vďační a nižšie Vám prinášame...

Novelizácia Trestného poriadku s účinnosťou od 01.01.2021

NR SR bol dňa 21.10.2020 schválený Vládny návrh zákona: o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem skutočnosti, že ide o úplné nový zákon, ktorým zákonodarca okrem iného upravil výkon rozhodnutí o zaistení majetku vydaných v trestnom konaní, pri správe daní, pri preukazovaní pôvodu majetku a pri vykonávaní...

Novelizácia Trestného zákona s účinnosťou od 01.01.2021

NR SR bol dňa 21.10.2020 schválený Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem skutočnosti, že ide o úplné nový zákon, ktorým zákonodarca okrem iného upravil výkon rozhodnutí o zaistení majetku vydaných v trestnom konaní, pri správe daní, pri preukazovaní pôvodu majetku a pri vykonávaní...

Návrh kontaktného dôstojníka v Policajnom zbore

Policajný zbor sa v súčasnosti borí s množstvom problémov, od vlastných interných záležitostí spojených nielen s udržaním policajtov v službe, až po hľadanie stratenej dôvery verejnosti. Na niektoré ťažkosti však existujú riešenia, ktoré by mohli komfortne napomôcť ako policajtom, tak občanom. Jedným z nich je náš návrh, pracovne nazvaný ako „kontaktný dôstojník“. Pri myšlienke na...

Možnosť spoplatnenia trestného konania a jeho význam

Na trestné konania, ktoré sú v súčasnosti realizované OČTK, a to poverenými príslušníkmi ako i vyšetrovateľmi PZ, sú kladené stále náročnejšie a prísnejšie požiadavky, a to z hľadiska hmotnoprávneho ako i z hľadiska procesného. Pravdou je, že neustálym zverejňovaním podrobností z trestných konaní, poukazovaním na ich priebeh a núkanie názorov o správnosti či nesprávnosti postupu OČTK...

7 hoaxov o bratislavskom proteste počas korona krízy

Po včerajších protestoch v Bratislave je internet zaplnený fantastickými videami, množstvami extrémne rozhorčených diskutérov, účastníkov protestov, ale aj ľudí, ktorí si zastávajú policajtov. Nám nezostáva nič iné, než pre širokú verejnosť zhrnúť fakty a mýty, ktoré sú spojené s verejnými zhromaždeniami... 1. Policajti sú pri zhromaždeniach verejní nepriatelia č. 1 – Stačí byť...

Ako to v skutočnosti bolo s neprimeraným trestom za „konzumáciu“ marihuany!

Tak ako sme si my, tak si určite aj viacerí naši čitatelia všimli, že v posledných týždňoch sú medializované viaceré prípady, kedy sa poukazuje na prílišnú, spoločensky nežiaducu a nevyhovujúcu tvrdosť pri ukladaní trestov za prechovávanie drog, obzvlášť jednej z „najľahších“ drog, a to marihuany. Viaceré medializované informácie poukazujú na to, že páchateľ drží v drvivej väčšine...

Plynutie lehoty zadržania podozrivej osoby pri obmedzení osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku

Táto otázka je predmetom častých sporov a možno povedať, že na Slovensku sa táto otázka rieši odlišne útvar Policajného zboru od útvaru Policajného zboru. Na nájdenie správnej odpovede, je potrebné si pripomenúť, aký bol právny stav v minulosti a aký je právny stav dnes, pretože rôzne názory na túto tému vyplývajú pravdepodobne aj z toho, že právna úprava v tejto oblasti sa rokmi...

Výsmech slovenským policajtom, ich službe a osobnej cti

Bola raz jedna neveľká krajina v srdci Európy. Tá krajina nemala v globálnom porovnaní vysokú kriminalitu, jej obyvatelia sa zväčša mohli cítiť bezpečne a na dodržiavanie zákonov dbali muži a ženy v uniformách, ktorí denne nasadzovali svoje životy a zdravie. Krajina si však policajtov nevážila. Nechránila ich tak, ako by bolo potrebné, a tak každý, kto si čo i len zmyslel, mohol...

Reforma polície – príležitosť pomôcť policajtom!

Bez nadsadenia môžeme povedať, že témou leta v Policajnom zbore je aktuálne plánovaná reforma, o ktorej polovičaté informácie sa na policajtov valia z každej strany. Niet preto divu, že hlavným predmetom osobných, ale aj internetových diskusií, sa stáva otázka „Čo bude ďalej?“. Reforma, reorganizácia, či zmena koncepcie, podstatné je, že sa pod týmito pojmami skrýva to isté. Neistota....

Revízia výdavkov Ministerstva vnútra SR

Projekt Poradca Poradca obdržal od jedného z čitateľov elektronický dokument nazvaný ako revízia výdavkov Ministerstva vnútra. Podľa názvu dokumentu ide o revíziu výdavkov vypracovanú dňa 26.06.2020. Podľa obsahu by malo ísť o pracovnú verziu záverečnej správy projektu (útvaru) Ministerstva financií SR - Hodnota za peniaze, ktorá sa venuje revízii výdavkov verejnej správy, a teda mimo...

Bratislavskí kukláči páchateľovi ozbrojenému nožom zrejme zachránili život

Po včerajšom zákroku policajtov z PPÚ KR PZ Bratislava má Slovensko novú senzáciu. Verejnosť sa rozdelila na podporovateľov pohotového zásahu a spacifikovania muža a na druhú časť, ktorá policajtov kritizuje za všetko možné, počnúc početnou presilou, pokračujúc vulgárnym slovníkom, nekončiac „kopancami na zemi“. Pre tú časť našich čitateľov, ktorí majú záujem dozvedieť sa o zákonnosti...

Prípad policajta obvineného za lustráciu osobných údajov v IS PZ

Len nedávno sme na našej stránke informovali o stanovisku generálneho prokurátora, ktoré sa týka neoprávnených lustrácií vykonaných policajtmi. Lustráciám sme sa venovali aj v súvislosti s novelizáciou nariadenia ministra vnútra a policajtov sme upozorňovali na následky, ktoré môže mať ich neštandardná alebo neodôvodnená aktivita v informačných systémoch ministerstva vnútra. O tom, že...

Návrh na legislatívnu úpravu ustanovenia § 219 Trestného zákona

Zmyslom ustanovenia § 219 Trestného zákona je ochrana zákonom chráneného záujmu, a to majetku každého občana. Prečinu Neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo elektronické...

Usmernenie GP SR k aplikácii ustanovení § 85 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku

Dňa 15.05.2020 vyhotovila GP SR usmernenie s názvom „Aplikácia ustanovení §85 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku“, pod č. IV/1 Spr27/18/1000-9, ktoré nadobúda záväznosť od 25.05.2020. V deklaratórnej časti sa uvádza, že „GP SR v rámci svojej pôsobnosti získala poznatky o problémoch v aplikácii ustanovení §85/1/2 TP v postupe OČTK. Za účelom zjednotenia postupu... vydáva nasledovné...

Neoprávnené lustrácie policajtov – stanovisko generálneho prokurátora

Generálny prokurátor vydal koncom mesiaca apríl 2020 záväzné stanovisko pre všetkých prokurátorov, asistentov prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, týkajúce sa právnej kvalifikácie konania príslušníka  Policajného zboru,  ktorý  vykoná  neoprávnenú  lustráciu osobných údajov fyzickej osoby v informačných systémoch  Policajného zboru a získané  osobné  údaje fyzickej osoby...

Možnosť novej sankcie pre vodičov pravidelne prekračujúcich rýchlosť závažným spôsobom?

V posledných týždňoch, možno aj práve v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, a viery vodičov v skutočnosť, že policajti strážia štátne hranice a nie cesty, sa v médiách množia početné informácie o cestných pirátoch, ktorí prekračujú rýchlosť závratným a nebezpečným spôsobom. Neraz ide o prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o niekoľko desiatok km/h, a teda následné ukladanie...

Programové vyhlásenie vlády SR pre Policajný zbor

Vláda SR v nedeľu, dňa 19.04.2020, schválila programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Jeho predkladateľom bol premiér Igor Matovič, pričom následne bolo programové vyhlásenie vlády v pondelok dňa 20.04.2020 predložené na rokovanie Národnej rady SR. Autori projektu Poradca Policajta vybrali z vyššie spomínaného programového vyhlásenia vlády na volebné obdobie rokov...

Môže mestská polícia vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy?

Už v minulosti bolo vo viacerých príspevkoch poukázané na absenciu oprávnenia vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy príslušníkom mestskej (obecnej) polície. Tento stav dlhodobo sťažuje výkon právomocí mestských policajtov pri objasňovaní priestupkov, najmä v doprave, keď vodič motorového vozidla svoje auto „zaparkuje“ v rozpore so zákonom č. 8/2009 Z. z. alebo dopravnou...

Dovolenka podľa Zákona o štátnej službe príslušníkov PZ

Nadväzujúc na čl. 36 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého má zákon zabezpečiť najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie, upravuje zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len ,,zákon o štátnej službe“) túto...

Odňatie (strata) osobného príplatku príslušníkovi Policajného zboru pri preložení na inú funkciu

Osobný príplatok je nenárokovou zložkou platu, ktorou príslušný nadriadený oceňuje  kvalitu plnenia služobných úloh, ich zložitosť a náročnosť. Spravidla by sa tak malo diať, ak príslušník Policajného zboru plní svoje úlohy nad rámec svojich povinností, alebo ich plní vo vyššej kvalite ako ostatní príslušníci na rovnakej funkcii. Toľko na úvod k tejto zložke služobného príjmu. Vzhľadom...

Môže policajt podľa zákona o sťažnostiach podať (aj) sťažnosť týkajúcu sa výkonu štátnej služby príslušníka PZ?

Odbory kontroly Policajného Zboru v prípade doručenia sťažnosti podľa § 48 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ktorá spĺňa všetky náležitosti, ktoré sťažnosť musí spĺňať podľa zákonu o sťažnostiach, spravidla odložia s argumentom, že nejde o sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach, ale ide o podanie podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona...

STOP panike: Oddnes je policajtom každý z nás

V čase písania tohto článku začala platiť na Slovensku mimoriadna situácia. Nejdeme nikoho prosiť, aby si umýval ruky. Nejdeme ani nikoho prosiť, aby používal rúška. Tieto veci predsa každý vie. Nejdeme ani filozofovať nad tým, že v Taliansku zomierajú na COVID-19 hlavne ľudia starší než 80 rokov. Kto hľadá len rady, ako sa brániť pred vírusom, ani nemusí čítať ďalej, tých je plný...

Štatút súťaže o 3 knihy Mafiánska poprava autora Petra Šlosera

Štatút súťaže (,,3 knihy Mafiánska poprava“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži o 3 knihy Mafiánska poprava (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor) Meno: Poradca Policajta, o. z. Adresa: Jurkovičova 386/5, 94911...

Služobná pomôcka – kontrola taxislužieb

Legislatíva  Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave § 26 Taxislužba (čo je to taxislužba) (1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. (6) Cena za prepravu môže byť a) určená na základe prejdenej vzdialenosti...